I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.

 • Ballingvej 83 B, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til etablering af tilbygning for rentvandstanke.
  Offentliggjort den 23. januar 2020 – Klagefrist den 20. februar 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Savværksvej 10, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til opførelse af tunneldrivhus på 160m2.
  Offentliggjort den 30. januar 2020 – Klagefrist den 27. februar 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hvidemosevej 10A, 7800 Skive
  Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på 53,3 m² og en overdækket terrasse på 9 m²
  Offentliggjort den 4. februar 2020 – Klagefrist den 3. marts 2020
  Klik her for at se tilladelsen
 • Engelstskovvej 15, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på 117 m², et anneks på 47 m² samt et overdækket areal på 47 m², alt opført under et tag, samt en carport m/indbygget redskabsrum på 51 m².
  Offentliggjort den 19. februar 2020 - klagefrist den 18. marts 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Vojelvej 9, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til tilbygning på 5,4 m² og en kvist på 5,6 m².
  Offentliggjort den 19. februar 2020 - klagefrist den 18. marts 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sønder Hald Vej 15, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til garage på 187 m².
  Offentliggjort den 20. februar 2020 - klagefrist den 19. marts 2020
  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 20-02-2020