I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.

 • Sønder Lemvej 24, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til anneks på 45 m².
  Offentliggjort den 26. februar 2020 - klagefrist den 25. marts 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sønder Hald Vej 23, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til shelter på 9 m².
  Offentliggjort den 4. marts 2020 - klagefrist den 1. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Fjordvej 149, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af jordvold
  Offentliggjort den 5. marts 2020 - klagefrist den 2. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Vinkelvej 28, 7870 Højslev
  Landzonetilladelse til lovliggørelse til opførelse af lagerhal 
  Offentliggjort den 5. marts 2020 - klagefrist den 2. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sæbygårdvej 12, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til fritidshus på 73 m² og et overdækket areal på 14 m².
  Offentliggjort den 9. marts 2020 - klagefrist den 6. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Grynderup Strand 3, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til sommerhus på 128 m².
  Offentliggjort den 11. marts 2020 - klagefrist den 8. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Blegagervej 4, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til arealoverførsel med ændret anvendelse
  Offentliggjort den 13. marts 2020 - klagefrist den 10. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sønderhede 13 A, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til anneks på 26 m² samt et overdækket areal på 4 m².
  Offentliggjort den 25. marts 2020 - klagefrist den 22. april 2020.

  Klik her for at se tilladelsen

 • Kjeldgårdsvej 5, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus
  Offentliggjort den 25. marts 2020 - klagefrist den 22. april 2020
  Klik her for at se tilladelsen

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 25-03-2020