Luk alle
Åben alle

Udbud spiller en væsentlig rolle i forhold til kommunens samlede økonomi, og en effektiv og professionel adfærd er en forudsætning for at kunne realisere kommunens politik på indkøbsområdet.

Det overordnede formål med Skive Kommunes politik er at skabe rammerne for:

at Skive Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydel­ser samt bygge- og anlægsopgaver efter princippet ”bedst og billigst” – det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, og det opnås bedst ved:

  • Koordinerende indkøbsaftaler
  • Udbud på flest mulige områder
  • Decentralt indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne

at sikre ligebehandling og gennemsigtighed i tildelingen af kommunens indkøb.

Omfang

Politikken gælder for alle kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge og anlægsopgaver, herunder også leje- og leasingaftaler. Politikken gælder for alle kommunens forvaltninger og institutioner og omfatter, udover kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finansieret via tilskud fra Skive Kommune. Politikken omfatter ikke køb og salg af fast ejendom.

Indkøbsdispositioner foretages som hovedregel decentralt. De enkelte forvalt­ninger, afdelinger og institutioner er ansvarlige for at overholde gældende politik. Og foretager således selv indkøb.

For de obligatoriske indkøbsaftaler gælder, at alternative leverandører ikke må anvendes. Undtagen er indkøb via delydelsesreglen (Jævnfør Udbudslovens § 8, stk. 2), som er indkøb med terapeutiske formål, akutte enkelt indkøb samt, at en forvaltning/institution i visse tilfælde kan indkøbe en vare/tjenesteydelse hos en anden leverandør end hos den leverandør som kommunen har indkøbsaftale med, såfremt dette tilbud er billigere. Sagt på en anden måde, at tilbuddet er bedre målt efter de samme kriterier som ved udbuddet.

Hovedreglen er at Skive Kommune skal ses som én samlet juridisk enhed i udbudsretlig forstand, hvor de forskellige decentrale enheders anskaffelser af ensartede varer og tjenesteydelser skal betragtes samlet.

Leasing til anlægsformål skal godkendes af byrådet.

Leasing eller anden langtidsleje samt afbetalingskøb kan kun i hvert enkelt tilfælde aftales efter forudgående godkendelse af forvaltningsdirektøren og/eller økonomiudvalget.

Forud for en eventuel godkendelse forelægges aftaleudkastet Budget- og regnskabsafdelingen til udtalelse og registrering.

Der skal ved ethvert udbud foretages en konkret vurdering af, om der skal indhentes en erklæring om hvorvidt leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger jævnfør §135 stk. 3. Som hovedregel accepteres ikke tilbud fra leverandører som har gæld på 100.000 kr. eller derover.

Skive Kommunes indkøbsaftaler må ikke anvendes til privat brug.

Der er ligeledes ingen, der normalt må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver/jubilæumsgaver/julegaver eller lignende.

Udbudsformer

Som offentlig myndighed er vi underlagt gældende Tilbudslov og Udbudslov.

Bygge- og anlægsopgaver og rådgivningsydelser

Modellen viser hvilken udbudsform Skive Kommune benytter i forbindelse med anskaffelse af bygge- og anlægsopgaver, ud fra opgavens forventede beløbsramme. 

Anvendes en anden udbudsform en den der fremgår af nedenstående skema, kan dette kun ske efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt.

Bygge- og anlægsopgaver og rådgivningsydelser

Tærskelværdier (i 2021)

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Over 38.960.213 kr.

Udbudsloven (EU-udbud) 2

Offentlig licitation

Med eller uden prækvalifikation

Dokumentation for at tilbudsgiver kan stille sikkerhedsstillelse

Tildelingskriteriet: som hovedregel laveste pris

3.000.000 – 38.960.213 kr.

(Tilbudsloven)

Begrænset- eller offentlig licitation

Med eller uden prækvalifikation

Udbydes i Total-, hoved- eller fagentreprise

Dokumentation for at tilbudsgiver kan stille sikkerhedsstillelse

Tildelingskriteriet: som hovedregel laveste pris

300.000 – 3.000.000 kr.

(Tilbudsloven)

Underhåndsbud eller begrænset licitation

Udbydes i Hoved- eller fagentreprise

Dokumentation for at tilbudsgiver kan stille sikkerhedsstillelse ved opgave, hvor anlægssum er over 1.000.000 kr.

Ved underhåndbud maksimum 3 lokale + 1 udenfor lokalområdet1

Ved begrænset licitation minimum 3 virksomheder.

Tildelingskriteriet: som hovedregel laveste pris

Under 300.000 kr.

Skive Kommune indhenter tilbud fra én eller flere lokale virksomheder. Opgaver med en anlægssum på op til 500.000 kr. kan uden forudgående udbud tildeles Entreprenørgården

Tærskelværdier (i 2021)

Udbud af rådgivningsydelser

Over 1.595.391,- kr.

EU-udbud

Med eller uden prækvalifikation

Tildelingskriteriet: Som hovedregel Økonomisk mest fordelagtige tilbud eller laveste pris

100.000 – 1.595.391,- kr.

Tilbudsindhentning

Indkøbet sker på markedsmæssige vilkår ved for eksempel at indhente minimum 2 tilbud, hvis det er praktisk muligt

0 – 100.000,- kr.

Overslagspris

Skive Kommune indhenter overslagspris på rådgiverydelse fra en eller flere leverandører

1 Lokale virksomheder forstås i denne sammenhæng som virksomheder i kommunen.

2 Reguleres iht. EU’s tærskelværdi.

Sikkerhedsstillelse

Skive Kommune kræver sikkerhedsstillelse ved entrepriser på over 1 mio. kr., mens der for arbejder under 1 mio. kr. ikke kræves sikkerhedsstillelse.   

Gældserklæring

Der skal ved ethvert udbud foretages en konkret vurdering af, om der skal indhentes en erklæring om hvorvidt leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger jævnfør §135 stk. 3. Som hovedregel accepteres ikke tilbud fra leverandører som har gæld på 100.000 kr. eller derover.

Udbudsform for rådgiverydelsen

I forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, benyttes ofte eksterne rådgivere (arkitekt, ingeniør m.v.). Modsat selve bygge- og anlægsopgaven, udbydes rådgiverdele som en tjenesteydelse. Bygherreleverancer og bygherrerådgivning under tærskelværdien, reguleret i udbudslovens afsnit IV og V, vil det blive vurderet om indkøbet har klar grænseoverskridende interesse eller ej.

Varer og tjenesteydelser

Modellen viser hvilken udbudsform Skive Kommune benytter i forbindelse med anskaffelse af varer og tjenesteydelser, ud fra indkøbets forventede beløbsramme.

Varer og tjenesteydelser

Tærskelværdier (i 2021)

Varer og tjenesteydelser

Over 1.595.391,- kr.

EU-udbud

Med eller uden prækvalifikation

Under 1.595.391,- kr.

Klar grænseoverskridende interesse

Tilbudsindhentning via annoncering

Under 1.595.391,- kr.

Uden klar grænseoverskridende interesse

Tilbudsindhentning

Ved en større anskaffelse sker indkøbet på markedsmæssige vilkår, ved for eksempel at indhente minimum 2 tilbud, hvis det er praktisk muligt

Tærskelværdier

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser(Light-regimet)

Over 5.591.391,- kr.

EU-udbud

Med eller uden prækvalifikation

Under 5.591.391,- kr.

Tilbudsindhentning

Anskaffelsen sker på markedsmæssige vilkår for eksempel ved at indhente minimum 2 tilbud, hvis det er praktisk muligt

Brugergrupper

I forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser etableres ad-hoc brugergrupper. Disse grupper sikrer den fornødne brugerinddragelse, og de indestår endvidere for de faglige krav og det kvalitative indhold i beskrivelsen af de varer og tjenesteydelser, som vi udbyder.

Samarbejdet om indgåelse/udbud af indkøbsaftaler vedrørende varer og tjenesteydelser foregår mellem nedsatte bruger-/arbejdsgrupper og indkøbsafdelingen, med sidstnævnte som endelig ansvarlig for indkøbsaftalerne. MED-systemet inddrages ved udbud, når det er relevant.

Ved udbud i Jysk FællesIndkøb deltager ligeledes repræsentanter fra Skive Kommune i hele udbudsprocessen, lige fra afgrænsning af udbuddet til valg af leverandør, hvis det anses for relevant, dog ikke ved SKI-udbud.

I forbindelse med udbud af hjælpemidler, skal Handicaprådet og eventuelt Ældrerådet høres i henhold til Servicelovens § 112.

Sidst opdateret

09.02.2023

Ansvarlig redaktør

I​ndkøb

Mail: indkoeb@skivekommune.dk

Telefon: 9915 5500