Undersøg om øvrig lovgivning er overholdt, inden du søger om tilladelse.

Inden du søger om tilladelse, så skal du sikre dig, at al øvrig lovgivning er overholdt. Du bør undersøge om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der fx være bestemmelser om materialevalg og udseende af tagmateriale. Samtidig bør du undersøge om der er øvrige forhold som:

  • Kommuneplan.
  • Beskyttet natur.
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.
  • Om bygningens tagkonstruktion kan klare den øgede belastning, ved opstilling af et solenergianlæg.

Du kan finde planerne for din ejendom på www.ois.dk, og servitutter kan findes på www.tinglysning.dk

Etableringen af et solenergianlæg kan kræve byggetilladelse og landzonetilladelse.

  Byggetilladelse VVM-screening Landzonetilladelse
Solenergianlæg på terræn
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til erhverv, landbrug eller lignende. Ja Ja Ja
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til boliger, sommerhuse eller lignende. Ja Ja Ja
Solenergianlæg på tag
Solenergianlæg på enfamiliehuse og sommerhuse. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på udhuse, carporte, garager og lignende. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på driftsbygninger og øvrige bygninger i landzone. Ja Nej Ja
Solenergianlæg på erhvervsbyggeri, etageboliger m.v. Ja Nej Ja

1Det er en forudsætning at solenergianlægget ikke ændre på bygningens højde- og afstandsforhold til fx naboskel, eller hvis anlægget påvirker bygningens bærende og stabilitet, skal du have byggetilladelse. Eksempel, hvis opsætningen af solceller på en garage medfører at bygningen overstiger 2,5 m i højden, inden for 2,5 m til naboskel, så vil solcelleanlægget kræver en byggetilladelse.

Ved EU's vedtagelse af forordningen bliver der stillet en række tidsfrister for sagsbehandlingen af bl.a. solenergianlæg. Det betyder, at hvis en ansøger, som ansøger om tilladelse til installation af et solenergianlæg på under 50 kW, ikke har fået svar på sin ansøgning inden for en måned, betragtes denne som værende udstedt, hvorved byggearbejdet kan sættes i gang.

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser om bygningers udseende. Bestemmelserne kan stille krav om fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du begynder arbejdet. Solenergianlægget vil i nogen grad reflektere solens stråler, og derfor bør du sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer. Det anbefales altid at anvende refleksbehandlede paneler som minimerer genskin. Hvis du er i tvivl om hvorvidt bestemmelserne er overholdt, er du velkommen til at kontakte os.

Der vil ofte være krav om landzonetilladelse, hvis du vil etablere solenergianlæg.

Opsætning af solenergianlæg, som kræver byggetilladelse, vil også kræve en landzonetilladelse, hvis ejendommen ligger i landzone. Eneste undtagelse er anlæg, som opsættes på eksisterende stuehus eller lignende. Disse kræver ikke landzonetilladelse med mindre, der står vilkår om tagmateriale i den oprindelige landzonetilladelse.

Solenergianlægget bør placeres i tilknytning til ejendommens bygninger, og med en placering så det ikke fremstår skæmmende eller reflekterende i landskabet og mod naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning.

Solenergianlæg skal altid registreres i BBR.

Opsætning af solenergianlæg, som ikke kræver tilladelse, skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du skal derfor sende oplysninger om anlæggets areal samt ydelse, når anlægget er sat op.

Anmeldelsen kan sendes til tek@skivekommune.dk.

Sidst opdateret

16.01.2023

Ansvarlig redaktør

Byg & Miljø

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: tek@skivekommune.dk