Undersøg om øvrig lovgivning er overholdt, inden du søger om tilladelse.

Inden du søger om tilladelse, så skal du sikre dig, at al øvrig lovgivning er overholdt. Du bør undersøge om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der fx være bestemmelser om materialevalg og udseende af tagmateriale. Samtidig bør du undersøge om der er øvrige forhold som:

  • Kommuneplan.
  • Beskyttet natur.
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.
  • Om bygningens tagkonstruktion kan klare den øgede belastning, ved opstilling af et solenergianlæg.

Du kan finde planerne for din ejendom på www.ois.dk, og servitutter kan findes på www.tinglysning.dk

Etableringen af et solenergianlæg kan kræve byggetilladelse, landzonetilladelse og krav om VVM-screening.

  Byggetilladelse VVM-screening Landzonetilladelse
Solenergianlæg på terræn
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til erhverv, landbrug eller lignende. Ja Ja Ja
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til boliger, sommerhuse eller lignende. Ja Nej Ja
Solenergianlæg på tag
Solenergianlæg på enfamiliehuse og sommerhuse. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på udhuse, carporte, garager og lignende. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på driftsbygninger og øvrige bygninger i landzone. Ja Ja2 Ja
Solenergianlæg på erhvervsbyggeri, etageboliger m.v. Ja Ja2 Ja

1Det er en forudsætning at solenergianlægget ikke ændre på bygningens højde- og afstandsforhold til fx naboskel, eller hvis anlægget påvirker bygningens bærende og stabilitet, skal du have byggetilladelse. Eksempel, hvis opsætningen af solceller på en garage medfører at bygningen overstiger 2,5 m i højden, inden for 2,5 m til naboskel, så vil solcelleanlægget kræver en byggetilladelse.

2Der er VVM-screeningspligt for industrianlæg til fremstilling af elektricitet. Opsætningen af solenergianlæg falder ind under denne bestemmelse, hvis der er tale om industrianlæg. Et solenergianlæg betragtes som et industrianlæg, hvis der er tale om energianlæg knyttet til et produktionsanlæg, herunder anlæg etableret på driftsbygninger på en landbrugsejendom eller et fælles varmeforsynings- eller energianlæg til fx en etageejendom, hvorimod anlæg knyttet til enkeltboliger ikke er omfattet af VVM-reglerne.

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser om bygningers udseende. Bestemmelserne kan stille krav om fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du begynder arbejdet. Solenergianlægget vil i nogen grad reflektere solens stråler, og derfor bør du sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer. Det anbefales altid at anvende refleksbehandlede paneler som minimerer genskin. Hvis du er i tvivl om hvorvidt bestemmelserne er overholdt, er du velkommen til at kontakte os.

Der vil ofte være krav om landzonetilladelse, hvis du vil etablere solenergianlæg.

Opsætning af solenergianlæg, som kræver byggetilladelse, vil også kræve en landzonetilladelse, hvis ejendommen ligger i landzone. Eneste undtagelse er anlæg, som opsættes på eksisterende stuehus eller lignende. Disse kræver ikke landzonetilladelse med mindre, der står vilkår om tagmateriale i den oprindelige landzonetilladelse.

Solenergianlægget bør placeres i tilknytning til ejendommens bygninger, og med en placering så det ikke fremstår skæmmende eller reflekterende i landskabet og mod naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning.

Opsætning af industrianlæg til fremstilling af elektricitet, som et solenergianlæg, vil kræve en VVM-screening. Solenergianlæg som bruges i tilknytning til et produktionsanlæg, herunder anlæg på driftsbygninger, et fælles varmeforsynings- eller energianlæg, eller et anlæg til en virksomheds produktion er omfattet af krav om VVM-screening, hvorimod anlæg knyttet til enkelte boliger ikke er omfattet af VVM-reglerne. Solenergianlæg må ikke anlægges før kommunen har konstateret, at anlægget ikke antages at påvirke miljøet væsentligt. Dvs. screenet det konkrete anlæg til ikke at være VVM-pligtig, eller afsluttet en VVM-procedure med en meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget.

Solenergianlæg skal altid registreres i BBR.

Opsætning af solenergianlæg, som ikke kræver tilladelse, skal registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du skal derfor sende oplysninger om anlæggets areal samt ydelse, når anlægget er sat op.

Anmeldelsen kan sendes til tek@skivekommune.dk.

Sidst opdateret

23.11.2022

Ansvarlig redaktør

Byg & Miljø

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: tek@skivekommune.dk