Undersøg om øvrig lovgivning er overholdt, inden du søger om tilladelse.

Inden du søger om tilladelse, så skal du sikre dig, at al øvrig lovgivning er overholdt. Du bør undersøge om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter. Her kan der for eksempel være bestemmelser om materialevalg og udseende af tagmateriale. Samtidig bør du undersøge om der er øvrige forhold som:

  • Kommuneplan.
  • Beskyttet natur.
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.
  • Om bygningens tagkonstruktion kan klare den øgede belastning, ved opstilling af et solenergianlæg.

Du kan finde planerne for din ejendom på www.ois.dk, og servitutter kan findes på www.tinglysning.dk

Etableringen af et solenergianlæg kan kræve byggetilladelse og landzonetilladelse.

  Byggetilladelse VVM-screening Landzonetilladelse
Solenergianlæg på terræn
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til erhverv, landbrug eller lignende. Ja Ja Ja
Solenergianlæg på terræn i tilknytning til boliger, sommerhuse eller lignende. Ja Ja Ja
Solenergianlæg på tag
Solenergianlæg på enfamiliehuse og sommerhuse. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på udhuse, carporte, garager og lignende. Nej, hvis byggeretten er overholdt1. Nej Nej
Solenergianlæg på driftsbygninger og øvrige bygninger i landzone. Ja Nej Ja
Solenergianlæg på erhvervsbyggeri, etageboliger m.v. Ja Nej Ja

1Det er en forudsætning at solenergianlægget ikke ændrer på bygningens højde- og afstandsforhold til for eksempel naboskel, eller hvis anlægget påvirker bygningens bærende og stabilitet, skal du have byggetilladelse. Eksempel, hvis opsætningen af solceller på en garage medfører, at bygningen overstiger 2,5 m i højden, inden for 2,5 m til naboskel, så vil solcelleanlægget kræver en byggetilladelse.

Ved EU's vedtagelse af forordningen bliver der stillet en række tidsfrister for sagsbehandlingen af blandt andet solenergianlæg. Det betyder, at hvis en ansøger, som ansøger om tilladelse til installation af et solenergianlæg på under 50 kW, ikke har fået svar på sin ansøgning inden for en måned, betragtes denne som værende udstedt, hvorved byggearbejdet kan sættes i gang.

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser om bygningers udseende. Bestemmelserne kan stille krav om for eksempel farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du begynder arbejdet. Solenergianlægget vil i nogen grad reflektere solens stråler, og derfor bør du sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer. Det anbefales altid at anvende refleksbehandlede paneler som minimerer genskin. Hvis du er i tvivl, om bestemmelserne er overholdt, er du velkommen til at kontakte os.

Der vil ofte være krav om landzonetilladelse, hvis du vil etablere solenergianlæg.

Hvis du vil sætte solenergianlæg op, som kræver byggetilladelse, så vil det også kræve en landzonetilladelse, hvis ejendommen ligger i landzone. De eneste undtagelser er anlæg, som opsættes på eksisterende stuehus eller lignende. Disse kræver ikke landzonetilladelse med mindre, der står vilkår om tagmateriale i den oprindelige landzonetilladelse.

Du bør placere solenergianlægget i tilknytning til ejendommens bygninger, og du bør placere dem, så de ikke skæmmer eller reflekterer i landskabet og mod naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning.

Solenergianlæg skal altid registreres i BBR.

Hvis du sætter solenergianlæg op, som ikke kræver tilladelse, så skal det registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du skal derfor sende oplysninger om anlæggets areal og ydelse, når du har sat anlægget er op.

Du skal sende oplysningerne til tek@skivekommune.dk.

Sidst opdateret

01.08.2023

Ansvarlig redaktør

Byg & Miljø

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: tek@skivekommune.dk