Hvis følgende betingelser er opfyldt, kræver det kun en anmeldelse:

  1. Horisontalt jordvarmeanlæg.
  2. Ikke industrielt formål.
  3. Anlæg er placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsopland til almene vandforsyninger.
  4. Der anvendes ethanol eller IPA-sprit som frostsikringsmiddel.

Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger fra vi har modtaget anmeldelsen, så kan anlægget etableres.

Øvrige anlæg kræver tilladelse.

Du skal have tilladelse til at lave et jordvarmeanlæg, fordi der er risiko for, at den frostvæske, som er i jordvarmeslangerne, kan løbe ud og forurene jord og grundvand. En tilladelse bliver derfor givet på baggrund af en række vilkår, der skal sikre mod forurening.

Et horisontalt anlæg må ikke ligge tættere end 50 meter fra et vandforsyningsanlæg. Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et vandforsyningsanlæg.

Du må normalt ikke lave et jordvarmeanlæg i områder, der ligger inden for beskyttelseslinjen for fortidsminder eller beskyttede naturområder - dvs. heder, moser, enge mv. omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Dette kræver dispensation fra kommunen, og det kan vi kun give i særlige tilfælde.

Du kan anmelde/ansøge om etablering af jordvarmeanlæg ved hjælp af den digitale løsning, Byg og Miljø (BOM), eller du kan bruge pdf-skemaet her på siden.

Når anlægget er etableret, skal du færdigmelde jordvarmeanlægget til Skive Kommune. Færdigmeldingen kan ske ved hjælp af Byg og Miljø (BOM), eller ved brug af pdf-skemaet her på siden.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, så skal det sløjfes. Det betyder blandt andet, at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske.

Du skal give Skive Kommune besked om, at jordvarmeanlægget bliver sløjfet enten ved hjælp af Byg og Miljø (BOM), eller ved brug af pdf-skemaet her på siden.

Sidst opdateret

19.12.2022

Ansvarlig redaktør

Byg & Miljø

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: tek@skivekommune.dk