Retsvirkninger.

Lokalplanforslag - Midlertidige retsvirkninger

Når der er offentliggjort et lokalplanforslag, er ejendomme inden for lokalplanområdet underlagt et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse efter planlovens § 17.

Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er offentliggjort.

Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der efter planlovens § 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med lokalplanen, selvom planen ikke er endeligt godkendt. Dette forudsætter dog, at udnyttelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at det ansøgte ikke i sig selv er lokalplanpligtigt. Det forudsætter desuden, at der ikke er nedlagt veto efter planlovens § 29, 29 a, 29 b eller 29 c imod planforslaget.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte.

Et planforslag bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Jf. planlovens § 32.

Vedtaget lokalplan - Endelige retsvirkninger

Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Når en eventuel dispensation berører ejere, brugere og naboer i det pågældende område, foreninger og andre, der efter byrådets vurdering kan have interesse i sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation med mindst 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger. Først efter udløbet af denne frist kan byrådet meddele dispensation, jf. planlovens § 20.

Ifølge planlovens § 47 kan Byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen, fortrænges automatisk efter § 18 i planloven.

Vedtaget kommuneplan og tillæg til kommuneplanen

Når et kommuneplantillæg er offentliggjort kan byrådet indenfor byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Dette gælder dog ikke, hvis området er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, jf. Planlovens § 12, stk. 2.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Landzonetilladelser og Landzoneafslag

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens §58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven.

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

www.borger.dk

www.virk.dk

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, det vil sige Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at landzonetilladelsen er offentliggjort.Klagevejledning – lokalplan og kommuneplan

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan eller et tillæg til kommuneplanen, kan du klage til Planklagenævnet.

Hvad kan man klage over?

Du kan kun klage over retlige spørgsmål – jævnfør planlovens § 58-62. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over planens hensigtsmæssighed. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Derudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, klage.

Hvordan og hvornår kan jeg klage?

Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter den dato, hvor den endeligt vedtagne plan er offentlig bekendtgjort.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Skive Kommune.


Det koster et gebyr at klage. Se her hvis du vil vide mere om Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg; nh@naevneneshus.dk.


Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagelse af planen.

Klagevejledning – afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af lokalplan eller kommuneplan

Du kan klage til planklagenævnet over afgørelsen om, at en plan ikke skal miljøvurderes. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvad kan man klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovens § 59. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage.

Hvordan og hvornår kan jeg klage?

Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter den data, hvor afgørelsen er offentliggjort. 

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Skive Kommune.

Det koster et gebyr at klage. Se her hvis du vil vide mere om Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg; nh@naevneneshus.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.Klagevejledning VVM afgørelser

Afgørelser om, at projekter ikke er omfattet af miljøkonsekvensvurdering

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at et konkret projekt ikke er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering efter miljøvurderingslovens § 21 - screeningsafgørelse.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. miljøvurderingslovens § 50. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Hvad kan jeg klage over?

Kun retlige spørgsmål kan påklages, jf. miljøvurderingslovens § 49. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler.

Hvordan og hvornår kan jeg klage?

Klagen skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Skive Kommune.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg; nh@naevneneshus.dk.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Klagevejledning – §25- tilladelse (VVM)

Klagevejledning – tilladelse til projekter omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (§ 25-tilladelse)

Du kan klage over kommunens afgørelse om at meddele tilladelse til projekter omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (§ 25 tilladelse – tidligere kaldet VVM-tilladelse)

Hvad kan jeg klage over?

Både retlige og skønsmæssige spørgsmål kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Desuden kan du klage over hensigtsmæssigheden ved afgørelsen.

Hvem kan klage?

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. miljøvurderingslovens § 50.  Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Hvornår skal jeg senest klage?

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Skive Kommune.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du vil vide mere?

Se her hvis du vil vide mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan kan jeg klage?

Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du kan logge på med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen.

Koster det noget at klage?

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes via e-mail nh@naevneneshus.dk eller telefon 7040 5600.

Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan kan jeg klage?

Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer logger på Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Der er direkte links til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, blandt andet korte videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.

Koster det noget at klage?

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist, og hvis gebyret ikke indbetales, inden fristen udløber, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således at afgørelsen ikke må udnyttes, mens sagen behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem har ret til at klage?

Klageberettiget er:

 1. Adressaten for afgørelsen
 2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
 3. Offentlige myndigheder.
 4. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 5. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
 6. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 7. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Afgørelser efter husdyrloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Hvordan kan jeg klage?

Du skal sende klagen via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer logger på Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Der er direkte links til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, blandt andet korte videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.

Koster det noget at klage?

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Du kan se gebyrets størrelse på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist, og hvis gebyret ikke indbetales, inden fristen udløber, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således at afgørelsen ikke må udnyttes, mens sagen behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem er klageberettiget?

Klageberettiget er:

 1. Adressaten for afgørelsen.
 2. Miljø- og Fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
 3. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.
 4. Styrelsen for Patientsikkerhed.
 5. Danmarks Fiskeriforening for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer og havet.
 6. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.
 7. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.
 8. Forbrugerrådet, når afgørelsen er væsentlig og principiel.
 9. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, hvis de har ønsket underretning om afgørelsen. 
 10. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres hovedformål varetager væsentlige rekreative interesser, hvis de har ønsket underretning om afgørelsen. 
 11. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 12. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
Miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan kan jeg klage?

Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer logger på Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.

Der er direkte links til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, blandt andet korte videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.

Koster det noget at klage?

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Du kan se gebyrets størrelse på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist, og hvis gebyret ikke indbetales, inden fristen udløber, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Bliver en afgørelse påklaget, kan klagen have opsættende virkning, således at afgørelsen ikke må udnyttes, mens sagen behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem er klageberettiget?

Klageberettiget er:

 1. Adressaten for afgørelsen.
 2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.
 3. Styrelsen for Patientsikkerhed.
 4. Danmarks Fiskeriforening for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer og havet.
 5. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.
 6. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.
 7. Forbrugerrådet, når afgørelsen er væsentlig og principiel.
 8. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, hvis de har ønsket underretning om afgørelsen. 
 9. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres hovedformål varetager væsentlige rekreative interesser, hvis de har ønsket underretning om afgørelsen. 
 10. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
 11. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Sidst opdateret

02.01.2021

Ansvarlig redaktør