En lokalplan kan omfatte eksisterende områder eller nye områder, der inddrages til byudvikling. Når der laves lokalplaner for nye byudviklingsområder, overføres arealerne normalt fra landzone til byzone.

En lokalplan er bindende for de ejendomme, der er omfattet af planen, men den medfører ikke handlepligt. Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Eksisterende lovlig anvendelse må fortsætte.

Hvornår skal der laves lokalplan?

Byrådet skal vedtage en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. I landsbyer og det åbne land kan der vedtages "landzonelokalplaner".
Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

En lokalplan indeholder en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanen og lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. Bestemmelserne (§) og de tilhørende kortbilag er juridisk bindende.

Offentlig høring – din mening er vigtig:

Når Byrådet har vedtaget et lokalplanforslag, sendes forslaget i offentlig høring i 4 – 8 uger. Høringsfristen afhænger af, om der også er udarbejdet et tillæg med væsentlige ændringer til kommuneplanen.

Alle, der berøres direkte af forslaget eller har en særlig interesse i det, ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret ved udsendelse af lokalplanforslaget med angivelse af en frist for høringssvar.

Når høringsperioden er ovre, tager byrådet stilling til høringssvar og beslutter, om lokalplanen skal endeligt vedtages.

Se alle forslag til lokalplaner, der er i offentlig høring

Gældende lokalplaner kan ses på hjemmesiden "Lokalplaner"

Se klagevejledninger og retsvirkninger

Det afhænger af det enkelte projekt, hvor lang tid det tager at få udarbejdet og vedtaget en ny lokalplan. Det afhænger blandt andet af planlægningens omfang og indhold, borgerinddragelsen, om planlægningen omfatter en ændring af kommuneplanen, og om planlægningen kræver miljøvurdering.

Det afhænger desuden af, om projektet er afklaret og fyldestgørende belyst, og om der foreligger de nødvendige analyser og visualiseringer af projektet.

Sagsbehandlingstiden for planlægning regnes fra, planlægningen er blevet igangsat af Teknik- og Miljøudvalget, og der er enighed om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen.

Der vil efter den politiske igangsætning af planlægning blive udarbejdet et udkast til en tidsplan for den enkelte lokalplan. Der kan desværre være ventetid på igangsætning af nye lokalplaner. Det kan være muligt at minimere ventetiden ved at bidrage med konsulentbistand til udarbejdelsen af lokalplanforslag.

Som hovedregel kan du forvente følgende sagsbehandlingstider fra igangsætningen:

  • Ukomplicerede lokalplaner eventuelt med mindre kommuneplantillæg: 9 måneder
  • Mere komplicerede lokalplaner og lokalplaner, der forudsætter en væsentlig ændring af kommuneplanen og fordebat: 12-18 måneder
  • For komplicerede lokalplaner, der forudsætter miljøvurdering og/eller miljøkonsekvensvurdering (VVM), kan sagsbehandlingstiden være længere.

Har du spørgsmål til lokalplaner, kan du skrive til tek@skivekommune.dk eller ringe til os.

Se Retsvirkninger og klagevejledninger

Sidst opdateret

22.09.2023

Ansvarlig redaktør

EMHU

Plan & Support afdelingen

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Telefon: 9915 5500

Mail: tek@skivekommune.dk