Find ansøgningsskemaet til Vækstpuljen

Log ind med MitID

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

For virksomheder

Tryk på 'Log ind med MitID' og herefter er det muligt at logge ind med virksomhedslogin/nøglefil. 

Log ind uden MitID/NemID

Log ind uden brug af MitID/NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør.

Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af MitID/NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.

Vær opmærksom på, at dine oplysninger gemmes på den pågældende computer. Hvis du sidder et offentligt sted frarådes det, at du vælger 'Gem mine oplysninger'. Du skal kun gemme dine oplysninger på din egen computer.

Hvad støtter puljen?

Vækstpuljen støtter almennyttige projekter. Det vil sige projekter som har til formål at arbejde for almenets nytte.

Hvem kan søge puljen?

Vækstpuljen er for foreninger/organisationer, der allerede har, eller som kan erhverve sig, et SE/CVR-nummer. Bemærk at der til SE/CVR-nummeret skal være tilknyttet en NEM-konto. Der udbetales ikke tilskud til privatpersoner/ CPR-nummer.

Desuden skal projektet være af sådan en karakter, at det ikke strider imod kommunalfuldmagten, og hvor det foreskrives, at støtte vil være konkurrenceforvridende.

Hvad støtter puljen ikke / du kan ikke søge til?

Kommerciel nytte, der sigter imod at skabe økonomisk overskud til en eller flere personer. Puljen støtter ligeledes ikke private projekter/personer.

Link til eksempler på projekter, som har fået tilskud fra puljen

 • De Lokale Skolemesterskaber i Skills 2023 (Skive College)
 • Green Innovation Makers (giw.dk)
 • Skivemødet (www.skivemoedet.dk)
 • Komiteen for Rute 26/34 (www.rute26-34.dk)
 • Danish High-Voltage Centre (www.skivecollege.dk)
 • Innovation Skive (www.elvaerketskive.dk)
 • River Fisher Denmark (www.riverfisher.dk)
 • Den første udgave af Ehandelsdagen i 2017 (ehandelsdagen.dk)

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte.

Louise Nabe-Nielsen, Udviklingskonsulent
Erhverv & Udvikling
Tlf.: 25 81 19 52
E-mail: lnan@skivekommune.dk 

Den 1. i hver måned kl. 12.00 er der frist for ansøgninger til Vækstpuljen.

Baggrund for Vækstpuljen

Skive Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte midler til en vækstpulje for erhvervsfremmende projekter på Skiveegnen. Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt til Vækstpuljen.

Puljemidlerne fordeles efter først-til-mølle princippet, og maksimalt 1/3 af midlerne kan gå til projekter under 100.000 kr.

Mål med Vækstpuljen

Målet med puljen er at sikre og generere udviklingsmidler, som – i et samspil med de tiltag, der igangsættes af Region Midtjyllands Vækstforum – kan være med til at øge udbuddet af arbejdspladser og opkvalificere såvel arbejdsstyrken som erhvervslivet på Skiveegnen.

Det er endvidere et mål, at puljemidlerne skal finde anvendelse på en måde, så de understøtter kommunens vækststrategi og/eller klima- og energistrategi.

Succeskriterier for udviklingsprojekter med støtte fra Vækstpuljen

Det er et succeskriterium, at Vækstpuljen medvirker til en gennemførelse af udviklingsprojekter, som ikke ville have kunnet gennemføres uden denne finansieringsmulighed. Udviklingsprojekter som giver nye arbejdspladser og øget vækst på egnen. Kort sagt at være med til at finde ”Morgendagens arbejdspladser” i Skive Kommune.

Målgruppe for Vækstpuljen

Vækstpuljen henvender sig til projektideer, som er med til at udvikle egnens erhvervsmæssige potentiale. Det er vigtigt, at projekterne har en volumen, som giver en synlig effekt både for egnen, men også gerne ud over kommunegrænsen.

Kriterier for at søge Vækstpuljen

Vækstpuljen er for foreninger/organisationer, der allerede har, eller som kan erhverve sig, et SE/CVR-nummer. Bemærk at der til SE/CVR-nummeret skal være tilknyttet en NEM-konto. Der udbetales ikke tilskud til privatpersoner/ CPR-nummer.

Desuden skal projektet være af sådan en karakter, at det ikke strider imod kommunalfuldmagten, og hvor det foreskrives, at støtte vil være konkurrenceforvridende.

Sådan ansøger du Vækstpuljen

Ansøgninger til Vækstpuljen sendes elektronisk ved at klikke på linket under "Søg Vækstpuljen" længere oppe på denne side. 

Under "Vejledning og skabeloner til ansøgning" længere nede på siden her findes en vejledning til ansøgningsskemaet for Vækstpuljen, der beskriver de oplysninger, som foreningen/organisationen skal afgive i forbindelse med den elektroniske ansøgning.

Ikke-digitale bilag samt bilag, der af tekniske årsager ikke lader sig vedhæfte den elektroniske ansøgning, kan eftersendes pr. post. Husk at angive, hvilket projekt bilagene hører til.

Bilagene skal sendes til:

Skive Kommune
Att.: Udviklingskonsulent Fie Glerup Gjørtz, Erhverv & Udvikling
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Projektets økonomi, budget mv.

Følgende retningslinjer gælder for økonomien i og budgetter til projekter, der
søges støttet af Vækstpuljen:

 • Frivillige timer kan ikke medtages som egenfinansiering, når der ansøges
  om midler fra Vækstpuljen. Angiv dog gerne i budgettet alligevel – eksempelvis i form af en note – hvis der indgår frivillige timer i projektet.
 • Projektets samlede budgetsum skal fremgå tydeligt af budgettet, herunder skal det udspecificeres, hvor projektets finansiering/indtægter kommer fra.
 • Indtægts- og udgiftssiden skal holdes adskilt i budgettet.
 • Det skal fremgå af budgettet, hvilke udgiftsposter som midlerne fra Vækstpuljen skal anvendes på.

Under Vækstpuljen i Skive Kommunes Puljecenter (2) kan du hente en budgetskabelon, som din foreningen/organisationen kan vælge at tage udgangspunkt i, hvis foreningen/organisationen ikke har sin egen budgetskabelon.

Den 23. august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Skive Kommune, at det skal tilsikres, at kommunens puljemidler bliver anvendt forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 50.000 kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, herunder Vækstpuljen, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 50.000 kr. eller derover. Tilbuddene skal vedlægges som bilag til ansøgningen. Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først påbegynde,
når Skive Kommune har modtaget tilbuddene.

For at to tilbud er sammenlignelig, skal følgende være opfyldt:

 • Tilbuddene skal indeholde den samme vare/tjenesteydelse, så prisen kan sammenlignet.
 • Hvis det ene tilbud indeholder varer/tjenesteydelser, som det andet ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften fra disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

Ansøgningsfrister

Den 1. i hver måned kl. 12.00 er der frist for ansøgninger til Vækstpuljen.

Forvaltningen vil herefter gennemgå foreningens/organisationens ansøgning og kontakte dig, hvis ansøgningen giver anledning til spørgsmål.

Forvaltningen vil som udgangspunkt lægge ansøgninger, der er modtaget rettidigt, og som er fuldt belyste, til politisk behandling i den efterfølgende måned. Dvs. hvis du rettidigt søger inden f.eks. den 1. januar kl. 12.00 – og forudsat at ansøgningen er fuldt belyst – vil forvaltningen kunne lægge ansøgningen til politisk behandling på udvalgsmøderne i februar. Forvaltningen vil kontakte dig, hvis foreningens/organisationens ansøgning mod forventning ikke vil kunne behandles inden for servicemålet.

Den politiske behandling

Alle ansøgninger til Vækstpuljen skal behandles af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget mødes én gang om måneden.

Hvis projektet søges støttet med 100.000 kr. fra Vækstpuljen eller mere, skal ansøgningen desuden behandles af Økonomiudvalget. Udvalget mødes 1-2 gange om måneden.

Skive Kommunes Politiker Web kan du abonnere på dagsordener og referater på bl.a. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget.

På den måde vil du automatisk få besked om, hvornår foreningens/organisationens ansøgning er til behandling, og hvad udvalget/udvalgene har besluttet.

Tilsagnsskrivelse

Hvis det besluttes, at foreningens/organisationens projekt skal bevilges støtte fra Vækstpuljen, vil du modtage en tilsagnsskrivelse, der formelt meddeler beslutningen.

Af tilsagnsskrivelsen vil det fremgå under hvilke betingelser, at projektet er bevilget støtte.

Til tilsagnsskrivelsen vil der følge et bilag, der beskriver en række praktiske forhold i forbindelse med tilsagnet, herunder retningslinjer for annoncering, regnskabsaflæggelse, EAN-fakturering og udbetaling af tilskud til NEM-konto mv.

Evaluering af projektet

Alle projekter, der er blevet bevilget støtte fra Vækstpuljen, skal evaluere projektets gennemførelse i forbindelse med projektafslutningen.

Det er en forudsætning for, at der kan udbetales tilskud, at projektet evalueres, og at evalueringen tilkommer forvaltningen. For alle projekter gælder desuden, at de på anmodning kan blive bedt om at præsentere deres evaluering for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

For projekter under 100.000 kr.

Projekter, der er blevet bevilget støtte på under 100.000 kr. fra Vækstpuljen, skal udfylde evalueringsskemaet, som er vedlagt tilsagnsskrivelsen. Desuden kan evalueringsskemaet hentes under Vækstpuljen i Skive Kommunes Puljecenter.

I evalueringen skal der kort redegøres for, hvorvidt projektets formål samt forventede resultater blev opfyldt.
Evalueringen må maks. fylde én A4-side.

For projekter over 100.000 kr.

Projekter, der er blevet bevilget støtte med 100.000 kr. fra Vækstpuljen eller mere, skal udfylde evalueringsskemaet, som er vedlagt tilsagnsskrivelsen. Evalueringsskemaet findes også under "Vejledning og skabeloner til ansøgning" længere nede på denne side.

I evalueringen skal der blandt andet redegøres for, hvorvidt projektets aktiviteter er blevet gennemført over for den målgruppe og med det forventede antal deltagere, som projektet forventede ved opstart. Desuden skal der bl.a. redegøres for projektets faktiske resultater, gennemførte kommunikations-/PR-aktiviteter samt de fortsatte forventninger til effektskabelsen efter projektets afslutning.

Evalueringen må maks. fylde tre A4-sider.

Foreninger/organisationer der søger Vækstpuljen skal have eller skal kunne erhverve sig, et SE/CVR-nummer, der skal være tilknyttet en NEM-konto.

Herudover er der følgende kriterier for udbetaling af støtte:

Projektets gennemførelse:
Alle projekter der er blevet bevilget støtte fra Vækstpuljen, modtager en tilsagnsskrivelse, hvoraf betingelser for støtten til projektet vil fremgå Disse skal overholdes for udbetaling af støtte. Ved ændringer i projektet skal Kommunen orienteres.

Evaluering:
Alle projekter, der er blevet bevilget støtte fra Vækstpuljen, skal evaluere projektets gennemførelse i forbindelse med projektafslutningen.

Det er en forudsætning for, at der kan udbetales tilskud, at projektet evalueres, og at evalueringen tilkommer forvaltningen. For alle projekter gælder desuden, at de på anmodning kan blive bedt om at præsentere deres evaluering for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Krav om indhentning af tilbud:
Den 23. august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Skive Kommune, at det skal tilsikres, at kommunens puljemidler bliver anvendt forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 50.000 kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, herunder Vækstpuljen, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 50.000 kr. eller derover.

Sidst opdateret

30.04.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...