Skemaet som du skal bruge for at søge Landsbypuljen finder du på følgende link.

Landsbypuljen – 1. kvartal 2024

Log ind med MitID

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

For virksomheder

Tryk på 'Log ind med MitID' og herefter er det muligt at logge ind med virksomhedslogin/nøglefil. 

Log ind uden MitID/NemID

Log ind uden brug af MitID/NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør.

Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af MitID/NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.

Vær opmærksom på, at dine oplysninger gemmes på den pågældende computer. Hvis du sidder et offentligt sted frarådes det, at du vælger 'Gem mine oplysninger'. Du skal kun gemme dine oplysninger på din egen computer.

 

Hvad støtter puljen?

Landsbypuljen støtter almennyttige projekter, der understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik, og er et væsentligt kommunalt værktøj til fortsat udvikling af landdistrikterne.

Målet med puljen er at sikre udviklingsmidler til landdistriktsarbejdet, som i et samspil med øvrige puljer skal være med til at understøtte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer og RENT LIV.

Hvem kan søge puljen?

Landsbypuljen kan søges af foreninger og selvejende institutioner med CVR-nummer og tilknyttet NemKonto, og med adresse uden for Skive by, men ikke af private.

Vær opmærksom på at et tilsagn fra Landsbypuljen ikke automatisk er en tilladelse eller dispensation, hvis projektet kræver et sådant. 

Hvad støtter puljen ikke?

 • Mødeudgifter
 • Julebelysning - herunder opsætning, nedtagning og relaterede elinstallationer
 • Midlertidige kunstinstallationer – her henvises til Kulturpuljen
 • Renovering af idrætsfaciliteter – her henvises til Skive Idrætssamvirke
 • Renovering af forsamlingshuses interiør og eksteriør – her henvises til Forsamlingshuspuljen
 • Almindelige arrangementer
 • Toiletvogne
 • Ølsmagning
 • Inventar til institutioner
 • Private erhvervsvirksomheder
 • Private institutioner
 • Grundejerforeningers legepladser i parcelhusområder
 • Ombygning af toiletter og badefaciliteter i selvejende institutioner
 • Ordinære drifts- og anlægsopgaver i hallerne
 • Jubilæer og fester

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte.

Peter E. Steens - Udviklingskonsulent
Erhverv & Udvikling
Telefon: 99 15 55 13
E-mail: pets@skivekommune.dk

Kort om puljen

Landsbypuljen støtter projekter, der understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik, og er et væsentligt kommunalt værktøj til fortsat udvikling af landdistrikterne. Målet med puljen er at sikre udviklingsmidler til landdistriktsarbejdet, som i et samspil med øvrige puljer skal være med til at understøtte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som gode steder at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer og RENT LIV.

Se eksempler på gennemførte projekter her

Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2021

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger og selvejende institutioner med adresse uden for Skive by, men ikke af private. Vær opmærksom på at et tilsagn fra Landsbypuljen ikke automatisk er en tilladelse eller dispensation, hvis projektet kræver et sådant. 

Finansiering

Der er ikke en fastsat øvre eller nedre grænse for puljens medfinansiering af udviklingsprojekter, men tilskud vil typisk ikke overstige 50% og der bør i udgangspunktet altid være en plan for, hvor restfinansieringen søges indsamlet. Projekterne forventes gennemført til det angivne budget og eventuelle afvigelser skal godkendes af Erhverv & Udvikling, før de igangsættes. Større afvigelser i budget og/eller indhold, vil skulle behandles og godkendes politisk. 

Politisk behandling

Ansøgninger til Landsbypuljen behandles af Landsbyudvalget med indstilling til administrativ godkendelse for så vidt angår ansøgninger op til og med 100.000 kr. Ansøgninger over 100.000 kr. videresendes efter behandling i Landsbyudvalget til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. Såfremt der er tale om anlægsprojekter, er Byrådet sidste politiske instans. 

Tilskud fra Landsbypuljen bevilges oftest som en procentdel af de samlede anførte udgifter op til og med det bevilgede beløb.

Har projektet karakter af arrangement eller event, er der mulighed for at søge underskudsgaranti.

Mødekalender for de fire årlige møder i Landsbyudvalget findes på www.skive.dk/landsbyudvalget. Heraf fremgår ligeledes tidsfrister for ansøgninger til puljen.

Projektets økonomi og budget

Benyt gerne budgetskabelonen, der kan findes på puljens side på Skive Kommunes Puljecenter.
Projektets samlede budgetsum skal fremgå tydeligt, ligesom det skal udspecificeres, hvordan det finansieres. Oplys gerne status på eventuel medfinansiering (ansøgt/bevilget).

Projekter kan ikke medfinansieres af frivilligt arbejde, men oplys alligevel gerne om omfanget af frivilligt arbejde i ansøgningen.

Den 23. august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Skive Kommune, at det skal tilsikres, at kommunens puljemidler bliver anvendt forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 50.000 kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, herunder Landsbypuljen, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 50.000 kr. eller derover. Tilbuddene skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først begynde, når Skive Kommune har modtaget tilbuddene.

For at to tilbud er sammenlignelige, skal følgende være opfyldt:

 • Tilbuddene skal indeholde den samme vare/tjenesteydelse, så prisen kan sammenlignes.
 • Hvis det ene tilbud indeholder varer/tjenesteydelser, som det andet ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften fra disse poster fra, så priserne kan sammenlignes. Altså udspecificerede tilbud.

Gennemførelse af projektet

Inden projektet kan iværksættes, skal den fulde finansiering, som beskrevet i ansøgningen, opnås og dokumentation herfor sendes til Erhverv & Udvikling. Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af diverse nødvendige tilladelser og dispensationer.

Projektet skal være igangsat inden for to år fra modtagelse af tilsagnet.

Hjælp til projektlikviditet

For at hjælpe projektejere med likviditet under gennemførelsesfasen, kan ansøger på anmodning få udbetalt et startbeløb som a conto-beløb, op til og med et loft på 50.000 kr. Udbetaling af startbeløbet kan dog først finde sted, når projektejer har fremsendt dokumentation til Erhverv & Udvikling for at finansieringen samt evt. nødvendige tilladelser og dispensationer er på plads.

Såfremt projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med kriterierne for udbetaling, kan Skive Kommune kræve, at acontoudbetalingen returneres.

Retningslinjer for udbetaling

Der kan anmodes om udbetaling når projektet er gennemført i sin helhed som beskrevet og inden for det anførte budget. Eventuelle ændringer i budget eller indhold skal først godkendes af Erhverv & Udvikling.

Når projektet er gennemført, orienteres Erhverv & Udvikling og der indsendes udfyldt evalueringsskema, påtegnet regnskab og dokumentation for afholdte udgifter samt eventuel dokumentation af form af billeder, pressedækning mv.

Puljen støtter ikke

 • Mødeudgifter
 • Julebelysning - herunder opsætning, nedtagning og relaterede elinstallationer
 • Midlertidige kunstinstallationer – her henvises til Kulturpuljen
 • Renovering af idrætsfaciliteter – her henvises til Skive Idrætssamvirke
 • Renovering af forsamlingshuses interiør og eksteriør – her henvises til Forsamlingshuspuljen
 • Almindelige arrangementer
 • Toiletvogne
 • Ølsmagning
 • Inventar til institutioner
 • Private erhvervsvirksomheder
 • Private institutioner
 • Grundejerforeningers legepladser i parcelhusområder
 • Ombygning af toiletter og badefaciliteter i selvejende institutioner
 • Ordinære drifts- og anlægsopgaver i hallerne
 • Jubilæer og fester

Sidst opdateret

26.10.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...