Ansøgningsskemaet til Grøn Pulje finder du på følgende link.

Grøn Pulje – 3. runde - Fristen er den 11. december 2023, kl. 12.00.

 

Log ind med MitID

Log ind med MitID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med MitID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.

For virksomheder

Tryk på 'Log ind med MitID' og herefter er det muligt at logge ind med virksomhedslogin/nøglefil. 

Log ind uden MitID/NemID

Log ind uden brug af MitID/NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør.

Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af MitID/NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.

Vær opmærksom på, at dine oplysninger gemmes på den pågældende computer. Hvis du sidder et offentligt sted frarådes det, at du vælger 'Gem mine oplysninger'. Du skal kun gemme dine oplysninger på din egen computer.

Hvad støtter puljen?

Grøn Pulje støtter følgende indsatsområder:

 1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling. Almennyttige udviklingsprojekter, der sigter mod at mindske den lokale klimabelastning, tilpasse sig et ændret klima og/eller øge eller beskytte biodiversiteten.

 2. Energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder med et bredt, almennyttigt sigte.

 3. Klimafokus for og med børn og unge. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om og evne til at tage medansvar og handling på klimaforandringerne, og dermed dreje CO2‐udledningen i en positiv retning, såsom læringsforløb, demonstrationsprojekter mv.

 4. Eksisterende almennyttige projekter, der mangler medfinansiering. Projekterne må dog ikke være igangsatte ved ansøgningstidspunktet.

 5. Øvrige projekter. Projekter, der liger inden for kommunalfuldmagten og udføres inden for Skive kommunes geografiske grænser.

Hvem kan søge?

Grøn Pulje kan søges af foreninger og selvejende institutioner med CVR-nummer og NemKonto. Puljen kan søges af foreninger med adresse uden for kommunegrænsen, så længe projektet udføres i Skive kommune.

Der gives ikke tilskud til privatpersoner/CPR‐nummer.

Vær opmærksom på at et tilsagn fra Grøn Pulje ikke automatisk er en tilladelse eller dispensation, hvis projektet kræver et sådant.

Hvad støtter puljen ikke?

Alt andet som ligger uden for ovenstående indsatsområder.

Der gives ligeledes ingen eller begrænset støtte i følgende tilfælde:

 • Der gives ikke støtte til driftsudgifter.
 • Der gives ikke støtte til studierejser og studieophold.
 • Der gives ikke støtte til dækning af projektejers egne lønudgifter og udgifter til fundraising.
 • Der gives ikke støtte til projekter, der er igangsatte eller afsluttede.
 • Der gives ikke støtte til advokatbistand eller uforudsete udgifter i forbindelse med forprojekter.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte:

Peter E. Steens - Udviklingskonsulent
Erhverv & Udvikling
Telefon: 9915 5513
E-mail: pets@skivekommune.dk 

Byrådet har besluttet, at midlerne afsættes til følgende indsatsområder:

 1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling. Almennyttige udviklingsprojekter, der sigter mod at mindske den lokale klimabelastning, tilpasse sig et ændret klima og/eller øge eller beskytte biodiversiteten.

 2. Energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder med et bredt, almennyttigt sigte.

 3. Klimafokus for og med børn og unge. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om og evne til at tage medansvar og handling på klimaforandringerne, og dermed dreje CO2‐udledningen i en positiv retning, såsom læringsforløb, demonstrationsprojekter mv.

 4. Eksisterende almennyttige projekter, der mangler medfinansiering. Projekterne må dog ikke være igangsatte ved ansøgningstidspunktet.

 5. Øvrige projekter. Projekter, der liger inden for kommunalfuldmagten og udføres inden for Skive kommunes geografiske grænser.

Uanset hvilket indsatsområde der søges under, kan et projekt få fra 2 til 10 point, ud fra to parametre:

 1. Afstand til det eller de opstillede VE‐anlæg, der indbetaler til Grøn Pulje. Herved tilgodeses og kompenseres nærområdet.

  Afstand Point
  Op til 5 km. 5
  Op til 10 km. 4
  Op til 15 km. 3
  Op til 20 km. 2
  Mere end 20 km. 1


 2. Bæredygtighed
  Ansøgere skal i ansøgningsskemaet besvare, om og hvordan deres projekt fremmer
  kommunens grønne målsætninger og forpligtelser, såsom lokal klimahandling, grønne
  fællesskaber, reduktion af CO2‐udledningen, fremme af biodiversitet mm.


Ansøgningerne vil for hver ansøgningsrunde blive vurderet af relevante medarbejdere i Erhverv &
Bosætning og Energibyen og tildelt 1‐5 point.

I behandlingen af ansøgningerne, kigger Klimaudvalget på projektets samlede score, så de højest
placerede ansøgninger under indsatsområde et behandles først, dernæst de højest placerede under indsatsområde to og så videre.

3. Ansøgningsrunde

Åbner 1. november 2023 kl. 12.00
Frist 11. december 2023 kl. 12.00

Datoerne for politisk behandlinger er:

 • 23. januar 2024: møde i Klimaudvalget
 • 6. februar 2024: møde i Udvalget for Teknik og Miljø
 • 20. februar 2024: møde i Økonomiudvalget
 • 27. februar 2024: møde i Byrådet

Primo marts: tilsagn og afslag sendes ud.

4. Ansøgningsrunde

Åbner 1. maj 2024 kl. 12.00
Frist 5. august 2024 kl. 12.00

Datoerne for politisk behandlinger er:

 • 10. september: møde i Klimaudvalget
 • 1. oktober: møde i Udvalget for Teknik og Miljø
 • 22. oktober: møde i Økonomiudvalget
 • 29. oktober: møde i Byrådet

Primo november: tilsagn og afslag sendes ud.

Baggrund, formål og indsatsområder

Grøn Pulje er midler, der er indbetalt af opstillere af vedvarende energi-anlæg – dvs. solcelle- og vindmølleparker. Puljen kan søges til lokale og grønne udviklingsprojekter i hele kommunen, dog lægges der vægt på afstanden til det eller de indbetalende anlæg ved indstillingen.

Byrådet har besluttet, at midlerne afsættes til følgende indsatsområder:

 1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling. Almennyttige udviklingsprojekter, der sigter mod at mindske den lokale klimabelastning, tilpasse sig et ændret klima og/eller øge eller beskytte biodiversiteten.

 2. Energiforbedringer i forsamlingshuse og lignende mødesteder med et bredt, almennyttigt sigte.

 3. Klimafokus for og med børn og unge. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om og evne til at tage medansvar og handling på klimaforandringerne, og dermed dreje CO2-udledningen i en positiv retning, såsom læringsforløb, demonstrationsprojekter mv.

 4. Eksisterende almennyttige projekter, der mangler medfinansiering. Projekterne må dog ikke være igangsatte ved ansøgningstidspunktet.

 5. Øvrige projekter. Projekter, der ligger inden for kommunalfuldmagten og udføres inden for Skive kommunes geografiske grænser.

Uanset hvilket indsatsområde der søges under, kan et projekt få fra 2 til 10 point, ud fra to parametre:

 1. Afstand til det eller de opstillede VE‐anlæg, der indbetaler til Grøn Pulje. Herved tilgodeses og kompenseres nærområdet.

  Afstand Point
  Op til 5 km. 5
  Op til 10 km. 4
  Op til 15 km. 3
  Op til 20 km. 2
  Mere end 20 km. 1


 2. Bæredygtighed
  Ansøgere skal i ansøgningsskemaet besvare, om og hvordan deres projekt fremmer
  kommunens grønne målsætninger og forpligtelser, såsom lokal klimahandling, grønne
  fællesskaber, reduktion af CO2‐udledningen, fremme af biodiversitet mm.

Ansøgningerne vil for hver ansøgningsrunde blive vurderet af relevante medarbejdere i Erhverv & Bosætning og Energibyen og tildelt 1-5 point.

I behandlingen af ansøgningerne, kigger Klimaudvalget på projektets samlede score, så de højest placerede ansøgninger under tema 1 behandles først, dernæst de højest placerede under tema 2 osv.

Hvem kan søge?

Grøn Pulje kan ansøges af foreninger og selvejende institutioner med CVR-nr. og NemKonto. Puljen kan ansøges af foreninger med adresse uden for kommunegrænsen, så længe projektet udføres i Skive kommune. Der udbetales ikke tilskud til privatpersoner/CPR-nr. Vær opmærksom på at et tilsagn fra Grøn Pulje ikke automatisk er en tilladelse eller dispensation, hvis projektet kræver et sådant.

Den politiske behandling

Ansøgninger behandles af Erhverv & Udvikling og vurderes på de prioriterede indsatsområder, afstand til det eller de VE-anlæg, der har indbetalt til Grøn Pulje og endelig en vurdering af projektets bæredygtighed og bidrag til kommunens grønne forpligtelser og målsætninger.

Det danner grundlag for en samlet indstilling til Klimaudvalget, hvis anbefalinger sendes videre til Udvalget for Teknik og Miljø og godkendes endeligt i Økonomiudvalget. Er der tale om anlægsprojekter, er Byrådet sidste politiske instans.

Begrænsninger

Der gives ingen eller begrænset støtte i følgende tilfælde:

 • Der gives ikke støtte til driftsudgifter.
 • Der gives ikke støtte til studierejser og studieophold.
 • Der gives ikke støtte til dækning af projektejers egne lønudgifter og udgifter til fundraising.
 • Der gives ikke støtte til projekter, der er igangsatte eller afsluttede.
 • Der gives ikke støtte til advokatbistand eller uforudsete udgifter i forbindelse med forprojekter.

Projektets økonomi og budget

Benyt gerne budgetskabelonen, der kan findes på puljens side på Skive Kommunes Puljecenter.

Projektets samlede budgetsum skal fremgå tydeligt, ligesom det skal udspecificeres, hvordan det finansieres. Oplys gerne status på eventuel medfinansiering (ansøgt/bevilget).

Projekter kan medfinansieres af frivilligt, ulønnet arbejde, der takseres til 100 kr. i timen, hvis arbejdet vurderes nødvendigt for at kunne gennemføre projektet.

Den 23. august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Skive Kommune, at det skal tilsikres, at kommunens puljemidler bliver anvendt forsvarligt. Derfor skal alle ansøgere, der søger om støtte på 50.000 kr. og derover fra én eller flere af Skive Kommunes puljer, herunder Grøn Pulje, indhente minimum to sammenlignelige tilbud på varer og tjenesteydelser, hvis samlede værdi fra én leverandør er på 50.000 kr. eller derover. Tilbuddene skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Sagsbehandlingen af ansøgningen vil først påbegynde, når Skive Kommune har modtaget tilbuddene.

For at to tilbud er sammenlignelig, skal følgende være opfyldt:

 • Tilbuddene skal indeholde den samme vare/tjenesteydelse, så prisen kan sammenlignet.
 • Hvis det ene tilbud indeholder varer/tjenesteydelser, som det andet ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften fra disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

Retningslinjer for udbetaling

Midlerne udbetales først, når projektet er gennemført, og der er indsendt et samlet, underskrevet regnskab med bilag. Er der ændringer til projektets indhold eller budget undervejs, er det vigtigt at få disse ændringer godkendt, inden projektet videreføres, for at sikre fastholdelse af tilskuddet.

Skive Kommune kan i særlige tilfælde, på anmodning og efter skønsmæssig vurdering, foretage udbetaling a conto op til og med støttebeløbet, på baggrund af dokumenterede fakturaer.

 

For spørgsmål og yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til:

Udviklingskonsulent Peter Steens 
pets@skivekommune.dk, tlf. 9915 5513

Her er en oversigt over de projekter som har fået tildelt midler fra Grøn Puljens første ansøgningsrunde.

 

Projekttitel

For-projekt og projektforslag til kommende fælles varmeforsyning i Oddense.

Beskrivelse

Der gennemføres for-projekt og udarbejdes projektforslag til kommende fælles varmeforsyning. Opgaven forventes udført ultimo marts 2023.

Beløb

150.000 kr.

 

Projekttitel

Konvertering fra gas til alternativ kollektiv opvarmning i Jebjerg.

Beskrivelse

Der udarbejdes projektforslag til kollektiv varmeforsyning. Projektforslaget ventes at kunne dokumentere, at en fjernvarmeløsning med transmissionsledning fra Roslev til Jebjerg og Breum vil være en samfundsøkonomisk og klimamæssigt hensigtsmæssig løsning. Opgaven forventes udført i foråret 2023.

Beløb

61.875 kr.

 

Projekttitel

Konvertering fra gas til alternativ kollektiv opvarmning i Breum.

Beskrivelse

Se ovenstående beskrivelse.

Beløb

61.875 kr.

 

Projekttitel

For-projekt for ny varmeproduktion og konvertering af naturgasområde i Glyngøre.

Beskrivelse

Der foretages en forundersøgelse af konvertering af det naturgasforsynede område i Glyngøre til fjernvarme, med henblik på senere oprettelse af nyt fjernvarmeselskab. Opgaven forventes udført ultimo marts 2023.

Beløb

75.175 kr.

 

Projekttitel

Væksthus Spøttrup – ”Den fælles jord”.

Beskrivelse

Der udarbejdes og realiseres en biodiversitetsfremmende natur- og landskabsplan på Væksthusets areal. Som led i planen etableres blandt andet økologiske forsøgs- og demonstrationsparceller, et madpakkehus, shelters og udsigtstårn.

Beløb

100.000 kr.

 

Projekttitel

Energiforbedringer i fælles foreningsdepot i Resen Multipark.

Beskrivelse

Det fælles foreningsdepot i Resen Multipark indrettes med luft-til-luft varmepumpe, ny LED belysning og bevægelsessensorer.

Beløb

94.931 kr.

 

Projekttitel

Fra oliefyr til luft-til-luft-pumpe i Hem Forsamlingshus.

Beskrivelse

Oliefyret i Hem Forsamlingshus skal udskiftes med to luft-til-luft varmepumper, der giver bedre indeklima og driftsøkonomi og mindre CO2-udledning.

Beløb

131.125 kr.

 

Projekttitel

Energirenovering i Søby-Røgind-Vinkel Forsamlingshus.

Beskrivelse

Vinduer i gavlen og på nordsiden af huset skal udskiftes. Derudover skal der hulmursisoleres, lægges nyt gulv og installeres LED-belysning. Arbejdet forventes udført i foråret 2023.

Beløb

49.999 kr.

 

Projekttitel

Tag på Træmuseet i Oddense.

Beskrivelse

Taget på hovedbygningen udskiftes, da det nuværende både er slidt og asbestholdigt. Naturgasfyret udskiftes med tre luft-til-luft varmepumper, der kan supplere eksisterende varmepumper.

Beløb

220.000 kr.

 

Projekttitel

Isolering af loft og hulmur i Spøttrup Aktivitetscenter.

Beskrivelse

Den gamle bygning har ikke haft hulmursisolering før, med stort varmetab til følge. Det rådes der nu bod på. Arbejdet forventes udført snarest muligt i foråret 2023.

Beløb

44.000 kr.

 

Projekttitel

Fra gasfyr til fjernvarme i Salling Hallerne Salling.

Beskrivelse

Salling Hallerne skifter fra opvarmning med naturgas til fjernvarme fra Roslev. Arbejdet forventes udført inden efteråret 2023.

Beløb

96.193 kr.

 

Projekttitel

Energibesparende lys i Ramsing Forsamlingshus.

Beskrivelse

Energikrævende belysning udskiftes til LED med dæmpere. Arbejdet udføres hurtigst muligt.

Beløb

11.000 kr.

 

Projekttitel

Formidling af grøn omstilling til børn og unge ved Green Innovation Week 2023.

Beskrivelse

Green Innovation Week formidler konkrete grønne tiltag, teknologier og klimatilpasninger på en måde, der gør det forståeligt og spændende for børn og unge. Arrangementet finder sted i uge 39.

Beløb

125.000 kr.

 

Projekttitel

Udskiftning fra halogen til LED på baneanlæg i Resen.

Beskrivelse

Belysningen på træningsbanen udskiftes fra halogen til energibesparende LED-projektører. Arbejdet forventes udført i foråret 2023.

Beløb

15.000 kr.

 

Projekttitel

Legeplads og cykelstation ved Harrevig Grønne Samlingshus.

Beskrivelse

Der etableres naturlegeplads med sansebede og en cykelreparationsstation ved det nye forsamlingshus. Arbejdet forventes udført medio maj 2023.

Beløb

49.900 kr.

 

Projekttitel

Energioptimering af ventilation i Søby-Højslev Arena.

Beskrivelse

Der monteres motorstyrede spjæld, således at der helt kan slukkes for ventilationen, når rummene ikke er i brug. Arbejdet udføres hurtigst muligt. 

Beløb

36.971 kr.

 

Projekttitel

50 nye levesteder på økologiske landbrug.

Beskrivelse

Der foretages landskabsscreening på 5 økologiske landbrugsbedrifter med henblik på naturforbedringer, der giver flere levesteder for insekter, firben, lærker, viber og agerhøns. Projektet forventes afsluttet i 2026.

Beløb

47.500 kr.

 

Her er en oversigt over de projekter som har fået tildelt midler fra Grøn Puljens anden ansøgningsrunde.

 

Projekttitel

Kvarterets Legeplads – Biodiversitet i nærområdet

Beskrivelse

Anlæg af areal ved siden af legepladsen for enden af Skrænten mod Thorsvej i Skive til biodiversitet efter ”Vild med vilje”-tankegangen. Området indrettes, med frivillige arbejdskraft, med små ”oaser”, der indeholder vilde blomster, insekthoteller og fuglehuse.

Beløb

20.778 kr.

 

Projekttitel

Varmeforsyning i Grønning Forsamlingshus

Beskrivelse

Der monteres to luft-til-luft varmepumper som led i udfasningen af oliefyret. Varmepumperne muliggør desuden en konstant lav opvarmning af bygningen, når den ikke er i brug, så der er mindre risiko for skimmelsvamp.

Beløb

43.300 kr.

 

Projekttitel

Energiforbedring i Lyby Forsamlingshus

Beskrivelse

To luft-til-luft varmepumper monteres og suppleres med et solcelleanlæg. Investeringen ses som led i den nødvendige udfasning af naturgasfyret.

Beløb

152.000 kr.

 

Projekttitel

Solcelleanlæg til OddenseHus

Beskrivelse

Der anlægges solceller på sydsiden af folkesalen samt på sydsiden af tilbygningen til hallen. Anlægget tilkobles et 30kw batterianlæg, der kan benyttes i de timer, hvor elprisen er højest – typisk om aftenen.

Beløb

575.460 kr.

 

Projekttitel

Udbygning af solcelleanlæg på Pulsen i Balling

Beskrivelse

Solcelleanlæggets kapacitet øges fra 20kw til 45kw. Den øgede egenproduktion af el bidrager ikke blot med lavere driftsudgifter, men også med en forventet CO2-reduktion på over 12 ton om året.

Beløb

150.000 kr.

 

Projekttitel

Solceller på Skive Tennisklubs nye klubhus

Beskrivelse

Der anlægges et 6,64kw solcelleanlæg med et 5kw batteri, til dels at dække forbruget fra en planlagt varmepumpe og i øvrigt supplere forbruget.

Beløb

102.160 kr.

 

Projekttitel

Varmepumpe til Stårup Forsamlingshus

Beskrivelse

Der etableres en varmepumpe i gangen, der tidligere har været uopvarmet. Det øger husets levetid ved at mindske risikoen for svamp, råd og skimmel.

Beløb

15.000 kr. 

 

Projekttitel

Udvidelse af solcelleanlæg og batterikapacitet hos Skive Golfklub

Beskrivelse

Der installeres et 6,56kw solcelleanlæg med batterimodul, der forventes at kunne øge egenproduktionen af el fra 20% til 40%.

Beløb

192.000 kr.

 

Projekttitel

Energibesparende tiltag til Harre Vig Golfklubs vandingsanlæg

Beskrivelse

Gamle og ineffektive pumper udskiftes med nyere og mere effektive modeller, hvilket giver en forventet besparelse på elforbruget til pumperne på 20% samt en betydelig besparelse på vandforbruget.

Beløb

107.000 kr.

 

Projekttitel

Fjernvarme i Kassehuset i Glyngøre

Beskrivelse

Bygningen tilkobles Glyngøre Fjernvarme og erstatter dermed den gamle luft-til-vand varmepumpe. Det giver lavere driftsudgifter og mindre løbende vedligehold.

Beløb

106.500 kr.

 

Projekttitel

Varmepumper til Vile Forsamlingshus

Beskrivelse

En ældre el-radiator udskiftes med en luft-til-luft varmepumpe, der anslås at kunne reducere elforbruget til opvarmning til omtrent en fjerdedel. En mere jævn opvarmning vil desuden sikre bygningen bedre mod råd, svamp og skimmel.

Beløb

17.490 kr.

 

Projekttitel

Grøn energi til Lund Forsamlingshus

Beskrivelse

Det gamle oliefyrede kaloriferanlæg udskiftes med to luft-til-luft varmepumper, hvilket giver CO2-besparelse, laverede driftsomkostninger og et bedre indeklima.

Beløb

122.500 kr.

 

Her er en oversigt over de projekter, der har fået tildelt midler fra Grøn Puljes tredje ansøgningsrunde.

 

Projekttitel
Isolering af Lyby Forsamlingshus

Beskrivelse
Isolering af loftsrum i Lyby Forsamlingshus med 200 mm. isolering. Sammen med tidligere etablerede varmepumper og andre tiltag sikrer det, at huset har en nogenlunde konstant temperatur og et sundere indeklima.

Beløb
61.000 kr.

 

Projekttitel
Solcelleanlæg med batteri til Hem Forsamlingshus samt isolering af loft

Beskrivelse
Et 11,5 kwp solcelleanlæg monteres. Anlægget skal blandt andet forsyne den varmepumpe, der i 2023 erstattede oliefyret. Derudover skal loftet efterisoleres med 150 mm. isolering. Der gives ikke støtte til batteripakken, da tilbagebetalingstiden vurderes at være for lang i forhold til investeringen.

Beløb
250.000 kr.

 

Projekttitel
Isolering på FDF Hagensborg

Beskrivelse
Lejrhytten FDF Hagensborg efterisoleres med 200 mm isolering på loftet og etablering af vindstop ved tagfoden samt gangbro. Forventes at sænke energiforbruget til opvarmning med 30-50%.

Beløb
25.000 kr.

 

Projekttitel
Den lille oase – Roslev

Beskrivelse
Den punktforurenede grund i Roslev bymidte, Frugtparken, omdannes til et grønt, rekreativt område. Den forurenede jord flyttes og inddæmmes i volde. Nogle af de eksisterende træer bliver stående, og der beplantes med hjemmehørende træer, buske og urter. På arealet etableres stier, madpakkehus og en lille legeplads. Der er lagt vægt på, at væltede træer og knækkede grene i videst muligt omfang får lov at ligge til gavn for dyre- og plantelivet.

Beløb
314.502 kr.

 

Projekttitel
Solceller og batteripakke til Sport- og Eventcenter Jebjerg

Beskrivelse
Der monteres et 58,56 kwp solcelleanlæg på taget af bygningen. Med anlægget forventes det, at driftsudgifterne til strøm reduceres betragteligt. Der ydes ikke støtte til den ønskede batteripakke, da tilbagebetalingstiden på solcellebatterier vurderes at være for lang i forhold til investeringen.

Beløb
275.000 kr.

 

Projekttitel
Energirenovering i Durup Idræts- og Svømmehal

Beskrivelse
Ydervæggene i idrætshallen og svømmehallen skal efterisoleres. Derudover skal fem vinduer i svømmehallens omklædningsrum og syv vinduer i vestgavlen udskiftes med 3-lags energivinduer.

Beløb
150.000 kr.

 

Projekttitel
Udskiftning af oliefyr til varmepumpe i Junget Forsamlingshus

Beskrivelse
Oliefyret udskiftes med en luft/vand-varmepumpe. Hulmuren i de tre fritliggende sider isoleres ved indblæsning, og det samme gør et tagrum i den ældre del af bygningen.

Beløb
179.640 kr.

 

Projekttitel
Lem Ridecenter - Luft-til-luft varmepumper i saddelrum og dækkenrum

Beskrivelse
Elradiatorer i saddelrum og dækkenrum udskiftes med varmepumper. Udskiftningen forventes at resultere i en besparelse i elforbruget til opvarmning i de tre rum på ca. 25%.

Beløb
35.000 kr.

 

Projekttitel
Thorum Forsamlingshus – Forbedring af varmeforsyningen

Beskrivelse
Oliefyret udskiftes med to luft-til-luft varmepumper samt et solcelleanlæg. Hermed kan opnås en mere jævn og konstant opvarmning af huset, med et bedre indeklima til følge. Desuden forventes en reduktion i CO2-udledningen på ca. 4100 kg. om året.

Beløb
125.000 kr.

 

Projekttitel
Energibesparende ovn til Ramsing Forsamlingshus

Beskrivelse
Den gamle industriovn udskiftes med en nyere, mere effektiv model.

Beløb
46.592 kr.

 

Sidst opdateret

12.04.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...