For nuværende sendes ansøgninger til: 

Benjamin Jørgensen - Økonom
Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi
Telefon: 99 15 36 31
E-mail: bejo@skivekommune.dk

Hvad støtter puljen?

Grøn Borgerpulje kan finansiere indkøb af materiel, samt leje af materiel til brug for drift og vedligeholdelse af arealerne. Puljen kan ikke benyttes til at finansiere den fremtidige drift af materiellet, som ansøger selv står for. Puljen kan ligeledes ikke benyttes til at finansiere indkøb af materialer til byggeri og anlæg.

Hvem kan søge?

Ansøger skal være en borgerforening, beboerforening eller et lokalråd, der repræsenterer lokalsamfundet (det anbefales at flere foreninger fra samme lokalområde går sammen). Foreningen skal være registreret efter gældende regler og have en NemKonto tilknyttet til deres CVR-nr., da udbetaling af støtte kun sker til NemKonto.

Retningslinjer, vejledninger og proces

Den enkelte forening kan som udgangspunkt kun søge om støtte for maksimalt 25.000 kr. i tilskud til indkøb af materiel og for maksimalt 2.500 kr. i tilskud til leje af materiel. Der bedes indhentes tilbud på det materiel der søges støtte til indkøbet af, tilbuddet vedlægges ansøgningen. Det ansøgte materiel skal stå mål med arealets størrelse og arbejdets omfang. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumentation for afholdt udgift til foreningens NemKonto.

Ansøgningsfrister

Puljen er i udgangspunktet åben for ansøgninger i hele indeværende år, så længe der er midler tilbage. Der gives løbende svar på ansøgninger, efter modtagelse af en ansøgning behandles og vurderes denne hurtigst muligt, hvorefter foreningen i deres e-Boks modtager enten tilsagn om støtte på baggrund af en hel eller delvis accept af ansøgningen, eller et afslag, hvis det ikke vurderes at ansøgningen lever op til retningslinjerne for puljen.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte:

Benjamin Jørgensen - Økonom
Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Økonomi
Telefon: 99 15 36 31
E-mail: bejo@skivekommune.dk

Følgende er gældende retningslinjer for ansøgninger til Skive Kommunes pulje ”Grøn Borgerpulje”, retningslinjerne er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2015. 

Puljen skal støtte lokale frivillige initiativer for at højne vedligeholdelsesstandarden på kommunale, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Sports- og idrætspladser er undtaget, samt arealer der via lokalplan er overdraget til grundejerforening. 

Puljen kan finansiere indkøb af materiel, samt leje af materiel til brug for drift og vedligehold af arealerne. Puljen kan ikke benyttes til at finansiere den fremtidige drift af materiellet, som ansøger selv står for. Puljen kan ligeledes ikke benyttes til at finansiere indkøb af materialer til byggeri og anlæg. 

Ansøger skal være en borgerforening, beboerforening eller et lokalråd, der repræsenterer lokalsamfundet. (det anbefales at flere foreninger fra samme lokalområde går sammen)

Den enkelte forening kan som udgangspunkt kun søge om støtte for maks. 25.000 kr. i tilskud til indkøb af materiel, og for maks. 2.500 kr. i tilskud til leje af materiel. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumentation for afholdt udgift. De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og arbejdets omfang. 

En ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Et ansøgt beløb, med kopi af konkret tilbud

  • En beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, samt på hvilke arealer, angivet på kortbilag.

  • Oplysninger om hvilke foreninger ansøgningen evt. er indsendt i samarbejde med. 

  • Oplysninger på den ansvarlige kontaktperson.

Puljen fordeles efter ’først til mølle’ princippet.

Sidst opdateret

28.06.2023

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...