Vi ønsker sammen med lokale ildsjæle og landsbyerne selv at sikre, at kommunens landsbysamfund er attraktive og livskraftige alternativer til større bysamfund. Derfor er der i Skive Kommune en lang tradition for, at landsbyerne og kommunen arbejder tæt sammen for at bringe landdistrikternes potentialer bedst muligt i spil.

Landsbyudvalget er et rådgivende udvalg for Økonomiudvalget og Byrådet. Landsbyudvalget har til opgave, at bidrage til at igangsætte såvel som til at understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder – med fokus på, at der sker en udvikling overalt i kommunen og med respekt for, at der er forskellige kulturer og forskellige styrker i de enkelte lokalområder.

Talerør for landdistrikterne

Landsbyudvalget fungerer som ”talerør” for landdistrikterne og hjælper samtidig den kommunale organisation med at nå ud i lokalområderne.

Desuden består Landsbyudvalgets arbejde i at styrke en helhedsorienteret tankegang med fokus på landsbyernes forskelligheder og behov, herunder skabe kobling mellem lokale og kommunale initiativer. Endvidere skal Landsbyudvalget understøtte udviklingen af lokale initiativer og projektudvikling samt bidrage til muligheden for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af lokalområder.

Indstilling til puljer

Landsbyudvalget har til opgave at understøtte realisering af projekter ved indstilling af midler fra Landsbypuljen og Fundraisingpuljen.

Forsamlingshusudvalg

Landsbyudvalget foranlediger, at der nedsættes et særskilt ”Forsamlingshusudvalg”, der er et koordineringsforum bestående af repræsentanter fra forsamlingshusene, formanden for Landsbyudvalget og Kommunikation, Udvikling & Erhverv. Der afholdes møde mindst én gang om året.

Seks områder

Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen, undtaget byzonearealerne omkring Skive, og er inddelt i seks områder. For hvert af de seks områder er der blandt borgerforeninger udpeget en borgerrepræsentant, som er valgt ind i Landsbyudvalget for en fireårig periode. Der afholdes valg hvert andet år, hvor tre borgerrepræsentanter er på valg på skift.

Område 1 er Vestfjends. Område 2 er Sydsalling. Område 3 er Vestsalling. Område 4 er Østsalling. Område 5 er Midsalling og omårde 6 er Nordsalling og Fur

Hvert år er der fire kvartalsmøder, hvor Landsbyudvalget blandt andet behandler ansøgninger til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen m.m.

1. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 18. januar 2021

 • Torsdag den 4. marts 2021, Landsbyudvalget
 • Tirsdag den 16. marts 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 23. marts 2021, Byrådet

2. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 19. april 2021

 • Torsdag den 3. juni 2021, Landsbyudvalget
 • Tirsdag den 22. juni 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 29. juni 2021, Byrådet

3. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 9. august 2021

 • Torsdag den 23. september 2021, Landsbyudvalget
 • Tirsdag den 5. oktober 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 12. oktober 2021, Byrådet

4. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 18. oktober 2021

 • Torsdag den 2. december 2021, Landsbyudvalget
 • Tirsdag den 14. december 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 21. december 2021, Byrådet


Politikere

Arne Bisgaard (V), formand

Betina Bugge (V)

Annette Torp (V)

Kim Jepsen (A)

Henrik Godsk (A)

Borgerrepræsentanter

Sofie Ambeck (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 1

Keld Mørk Kristensen (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 2

Claus V. Mikkelsen (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 3

Ole Møller Helbæk (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 4

Peder Damgaard Pedersen (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 5

Else Marie Larsen (mail-adresse) 
borgerrepræsentant for område 6

Formålet med landdistriktspolitikken er at understøtte den fortsatte udvikling af landdistrikterne i Skive Kommune som et godt sted at bo, leve, flytte til og drive virksomhed i, med afsæt i lokalområdernes forskellige kvaliteter og potentialer.

Landdistriktspolitikken sætter retningen for, hvordan Skive Kommune vil arbejde for udvikling i landdistrikterne i perioden 2016-2019 i samarbejde med borgere, ildsjæle og andre, der spiller en rolle i at sikre gode udviklingsmuligheder i landdistrikterne.

Overordnede mål

Skive Kommune ønsker, at:

 • arbejde for det gode liv i landdistrikterne
 • arbejde helhedsorienteret med egnens udvikling
 • arbejde med bosætning med fokus på både tiltrækning og velkomst af nye borgere og fastholdelse af nuværende borgere
 • sætte fokus på gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet
 • understøtte de frivillige ildsjæles arbejde med landdistriktsudvikling
 • have fokus på kommunen som driver og understøttende funktion i landdistriktsarbejdet

Principper for udviklingsarbejdet

Skive Kommune vil arbejde ud fra fire bærende principper i udviklingsarbejdet. De bærende principper er den grundlæggende tilgang til landdistriktsudvikling, som Skive Kommune arbejder ud fra.

Landsbyernes forskelligheder

Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i og bygger på styrken i landsbyernes forskellige stedbundne potentialer, kvaliteter, ressourcer og de mange resultater, der er opnået lokalt de seneste mange år. Som eksempel på dette kan nævnes Røddings udviklingsarbejde omkring æbler, Glyngøres arbejde med Limfjordens potentialer, Seldes fokus på kunst og skulpturer samt Furs naturgrundlag, der har været med til at sikre Fur titlen som Danmarks Skønneste Ø i 2010. Mange andre af egnens landsbyer har tilsvarende potentialer, der kan danne afsæt for udvikling.

Den lokale drivkraft

Landdistriktsudvikling i Skive Kommune tager afsæt i og bæres i høj grad af det lokale initiativ. Lokale ildsjæle og aktører er drivkraften i landdistriktsudvikling, hvorfor initiativer og projekter skal have en stærk forankring lokalt. Det lokale initiativ, ejerskab og engagement er således afgørende for reel udvikling i kommunens landdistrikter. Selde er et eksempel på, hvordan man lokalt har arbejdet fokuseret og vedholdende med landsbyens profil som kunst-mekka. Den lokale drivkraft, ejerskabet og det store engagement har gjort, at idéen har udviklet sig til i dag at være et brand, landsbyen er kendt for - også ud over kommunegrænsen. Udvikling sker med andre ord oftest på baggrund af projektidéer, der fødes lokalt, og som tager udgangspunkt i viden om lokalområdernes behov, potentialer og udfordringer koblet med visioner og nytænkning.

Helhedstænkning

Arbejdet med landdistriktsudvikling foregår ud fra en helhedsforståelse af, hvilke dynamikker og samspil mellem forskellige aktører, der sikrer udvikling. Der lægges vægt på sammenhænge på tværs og på alle niveauer: lokalt, mellem landsbyer, med eksterne uden for Skive Kommune, regionalt såvel som nationalt, på det politiske niveau samt internt i den kommunale forvaltning. Det handler om at sikre fælles forståelse og sammenhængskraft mellem strategier, initiativer og projekter, såsom for eksempel at tænke ændringer i den offentlige service sammen med kommunens øvrige servicetilbud, infrastruktur, offentlig transport m.v.

Samarbejde

Landdistriktsudvikling bygger på samarbejde og koordinering mellem alle aktører, der spiller en rolle i at skabe udvikling i landdistrikterne. Samarbejde kan foregå på flere niveauer og skabe forskellige resultater som eksempelvis stærkere relationer eller konkrete fysiske tiltag. At arbejde sammen er en forudsætning for, at der sker udvikling, og det er også gennem samarbejde, at udviklingsarbejdet kan løftes til nye niveauer. Det ses blandt andet i Nordfjends, hvor lodsejere, lokale ildsjæle, foreninger, landsbyer, attraktioner, Københavns Universitet og Skive Kommunes administration samarbejder om at udvikle hele området med afsæt i Limfjordslandskabets potentialer. Samtidig er der tæt koordinering til områdefornyelsen i Hald og øvrige igangværende udviklingsinitiativer. Gennem samarbejde sikres fælles udviklingsmål og synergi mellem enkeltinitiativer.

Indsatsområder

Borgere, interessenter, Landsbyudvalget og embedsmænd har i processen omkring revisionen af landdistriktspolitikken peget på fire indsatsområder, som er de vigtigste i arbejdet med at skabe gode udviklingsvilkår og reel udvikling i landdistrikterne:

 • Understøtte det lokale udviklingsarbejde
 • Bosætning og markedsføring
 • Erhverv og lokale arbejdspladser
 • Offentlig service og infrastruktur

Der er et tæt samspil mellem indsatsområderne, som ikke kan ses isoleret fra hinanden.

Understøtte det lokale udviklingsarbejde

Ildsjæle og frivillige kræfter er en forudsætning for landdistriktsudvikling. De er en bærende ressource og stor drivkraft. De brænder for sammenholdet i deres landsby og for projekter, der skaber energi, forankring og forandring lokalt. De har stor viden og indsigt i lokale forhold, men de står ofte med en række udfordringer i form af behov for generationsskifte, rekruttering af frivillige, gode fundraising-kompetencer og bliver udfordret til at tænke nye tanker og se på lokalområdernes potentialer og kvaliteter på nye måder. De har gavn af at indgå i netværk og erfaringsudveksle og tilegne sig viden og kompetencer, de kan bruge til at styrke det lokale arbejde.

I den kommende periode skal der derfor fokuseres på kompetenceudvikling hos ildsjæle og lokale foreninger, så de får mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer inden for fundraising og projektledelse. Der vil også fokuseres på projekter og indsatser, der i særlig grad motiverer og skaber særlig gejst og opbakning lokalt.

Det er en afgørende faktor for fortsat udvikling i landdistrikterne, at der skabes nye netværk, god dialog og øget vidensdeling - ikke blot internt i landsbyerne, men også på tværs af landsbyer og kommune - og med inspiration udefra. Et særligt tema vil være rekruttering af lokale kræfter, herunder involvering af nytilflyttere og fritidsborgere. Derudover udbygges samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, så som vidensinstitutioner, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, fonde og andre gennem nye konkrete projekter.

Bosætning og markedsføring

Landdistrikterne og landsbyerne står generelt over for en udfordring med henblik på at fastholde en balanceret befolkningsudvikling og -sammensætning. Der skal arbejdes for fastholdelse af de nuværende beboere i landdistrikterne, men i lige så høj grad også tiltrækning af beboere uden for Skive Kommune, så der kan blive tale om regulær befolkningstilvækst. Skive Kommune arbejder derfor både nu og fremadrettet med en målrettet markedsføring.

Der skal arbejdes med understøttelse af den lokale identitet, stolthed og sammenhold, som er dna’et og en unik kvalitet ved det gode liv i landdistrikterne. Skive Kommune vil derfor understøtte processer, der klæder landsbyerne på i forhold til at identificere deres dna.

Samtidig skal kendskabet øges både inden for og uden for kommunen til de mange forskellige landsbyer og deres unikke kvaliteter. Kendskabet og den gode fortælling er afhængig af en fælles indsats, hvor alle bidrager gennem markedsføring og gode fortællinger fra lokalområdets borgere, ambassadører, foreninger, virksomheder og attraktioner. Sammen med RENT LIV-brandet, der sætter fokus på Fjorden, Maden, Det aktive liv og Energien, giver det et godt udgangspunkt for branding af det gode liv i landdistrikterne.

Erhverv og lokale arbejdspladser

Erhvervslivet i landdistrikterne står fortsat over for væsentlige udfordringer i de kommende år. Omvendt giver internettet nye forretningsmuligheder for iværksættere inden for internethandel.

Det er vigtigt at løfte erhvervslivet i landdistrikterne og have fokus på de lokale arbejdspladser. Erhvervsudvikling i landdistrikterne handler blandt andet om at støtte de lokale virksomheder gennem virksomhedsvejledning, gode rammebetingelser for udvidelse, muligheder for at etablere og udvikle erhverv f.eks. i tilknytning til boligen m.m. Det handler også om at understøtte netværksdannelse på tværs af virksomheder samt digital og fysisk infrastruktur.

I landdistrikterne på Skiveegnen giver det også mening, at have et særligt fokus på mikrovirksomheder som for eksempel livsstilsiværksættere, kreative erhverv samt turisme- og fødevareerhvervene og på deres særlige udviklingsfaktorer som erhverv i landdistrikterne. Turisme og arbejdet med kommunens oplevelsesklynger er et eksempel på en erhvervsindsats, der både nu og fremadrettet prioriteres højt i Skive Kommune, og som i høj grad handler om at generere erhverv i kommunens landdistrikter.

Offentlig service og infrastruktur

Landdistrikterne har behov for offentlig service i et tilpasset omfang, som er velfungerende og står til rådighed for borgerne. Derfor arbejdes der fortsat med at sikre den offentlige service i en form, der er tilpasset den demografiske udvikling, og som fastholder gode vilkår for den store andel af kommunens befolkning, der bor på landet. Offentlig transport er eksempelvis en af de vigtige serviceydelser, som er under pres, og hvor der er behov for en afdækning af trends og muligheder for fremtidens offentlige transport i landdistrikterne.

Både for erhverv og bosætning er forbedringer af den digitale infrastruktur i form af forbedret mobildækning og fibernet væsentlige indsatser. Skive Kommune arbejder derfor med, på længere sigt, at bidrage til at sikre kommunens borgere velfungerende og tidssvarende digital infrastruktur.

Ser vi på trafikforholdende i en større geografisk kontekst, er der behov for en udvidelse af Rute 34. Dels har det betydning for kommunens erhvervsøkonomiske udvikling, fastholdelse og etablering af nye transporttunge erhverv og ikke mindst et større pendleropland. Skive Kommune prioriterer udvidelsen højt, og arbejder i et samarbejde med Herning, Morsø og Thisted Kommune, på en fysisk opgradering og udvidelse af vejstrækningen.

Der vil også blive fokuseret på at understøtte samspillet mellem de enkelte landsbyer i relation til den fysiske planlægning og den fysiske infrastruktur. Tilsvarende skal gøre sig gældende mellem Skive by og landsbyerne. Nært beslægtet hermed, arbejdes der i Skive Kommune for at sikre en helhedsorienteret tankegang gennem det daglige samarbejde internt i Skive Kommune, hvilket vil understøtte udviklingen af den offentlige service generelt.

Skive Kommunes Landdistriktspolitik står foran en større opdatering. Her på siden vil vi fortælle om processen og indholdet i den nye politik.

Den nuværende politik, Landdistriktspolitik 2016-2019, er strengt taget udløbet. Den er dog fortsat gældende, da en opdateret politik endnu ikke er vedtaget.

Landdistriktsmedarbejderne i Kommunikation, Udvikling & Erhverv, har som målsætning, at en ny politik på området skal godkendes i 2021.

Før vi sætter i gang, skal den nuværende politik evalueres. Hvad har fungeret? Hvad har vi som kommune været gode til? Hvor er der plads til forbedringer?

Spor for landdistriktsarbejdet i 2020 og frem

Selvom det endnu er meget tidligt i processen, er der allerede spor for landdistriktsarbejdet fremover, der gør sig gældende:

 • Vi vil arbejde med områdefornyelser som en del af en samlet helhedsplan for område
 • Vi vil arbejde mere med, at få bofællesskaber på landet til at gå fra idé til realisering
 • Vi vil, i overensstemmelse med RENT LIV-strategien og Energi- og Bæredygtighedsstrategien, i langt højere grad lade grønne handlinger være lokomotivet for udvikling
 • Vi vil fortsat tilbyde sparring, facilitering og kompetenceudvikling

Vi forventer også, at den kommende politik er kortere, mindre teori-tung og mere handlingsorienteret. Men alt det er endnu i sin vorden. Vi glæder os til at kunne præsentere og diskutere udkast med landdistrikterne og relevante nøgleinteressenter og partnere i udviklingssamarbejdet.

Landsbypuljen støtter projekter, der understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, og er et væsentligt kommunalt værktøj til fortsat udvikling af landdistrikterne.

Her finder du ansøgningsskema og tidsfrister til Skive Kommunes puljer inkl. Landsbypuljen.

Ansøgningsskema til Landsbypuljen

Fundraisingpuljen er tiltænkt udviklingsprojekter af en vis kompleksitet og volumen. Det projekt der søges fundraising til, skal således have et budget på minimum 100.000 kr. Søges der om tilskud på 100.000 kr. eller derover, skal der vedlægges minimum to tilbud fra professionelle fundraisere. Puljen kan ikke søges af private.

Her finder du ansøgningsskema og tidsfrister til Skive Kommunes puljer inkl. Fundraisingpuljen.

Ansøgningsskema til Fundraisingpuljen

Sidst opdateret

09.09.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...