Formålet er blandt andet at sikre en sammenhængende indsats for bymidten og at få en attraktiv hovedby med fokus på bosætning, handel, erhverv og rekreative oplevelser.

Byudviklingsudvalget skal opfange ideer fra andre, herunder arbejdsgrupper og private, og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer, og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg.

Byudviklingsudvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for Økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder.

Byudviklingsudvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger. Udvalget kan nedsætte undergrupper til at arbejde med afgrænsede emner eller projekter og i den forbindelse inddrage interesserede borgere, foreninger m.fl. til at deltage i arbejdet.

Byudviklingsudvalget er tovholder på BigBlue Skive, mens det økonomiske og planmæssige hører under Udvalget for Teknik og Miljø.

Hvert år er der fire kvartalsmøder, hvor Byudviklingsudvalget blandt andet behandler ansøgninger til Bydelspuljen og Byudviklingspuljen m.m.

1. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 4. januar 2021

 • Torsdag den 25. februar 2021, Byudviklingsudvalget
 • Tirsdag den 16. marts 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 23. marts 2021, Byrådet

2. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 26. april 2021

 • Torsdag den 10. juni 2021, Byudviklingsudvalget
 • Tirsdag den 22. juni 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 29. juni 2021, Byrådet

3. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 2. august 2021

 • Torsdag den 16. september 2021, Byudviklingsudvalget
 • Tirsdag den 5. oktober 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 12. oktober 2021, Byrådet

4. kvartal 2021

Ansøgningsfrist mandag den 11. oktober 2021

 • Torsdag den 25. november 2021, Byudviklingsudvalget
 • Tirsdag den 14. december 2021, Økonomiudvalget
 • Tirsdag den 21. december 2021, Byrådet
Som vedtaget af Skive Byråd den 27. februar 2018.

Ifølge aftalen ”Vækst, bosætning og udvikling”, som er samarbejdsgrundlaget for konstitueringsgruppen i Skive Byråd for perioden 2018 – 2021, fastholdes oprettelsen af Byudviklingsudvalget i Skive Kommune.

Udvalget etableres med forberedende og rådgivende funktioner i henhold til lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4.

Udvalget refererer til Økonomiudvalget.

Formål, mål og arbejdsområder

Udvalget nedsættes med henblik på at fremme ideer og aktiviteter for bosætning og udvikling af og i Skive by, herunder området ved åen, havnen, midtbyen, elværksgrunden og slagterigrunden. Formålet er blandt andet at sikre en sammenhængende indsats for bymidten og at få en attraktiv hovedby med fokus på bosætning, handel, erhverv og rekreative oplevelser.

Byudviklingsudvalget er tovholder på BigBlue Skive, mens det økonomiske og planmæssige henhører under Udvalget for Teknik og Miljø.

Udvalget skal opfange ideer fra andre, herunder arbejdsgrupper og private, og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer, og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg.

Udvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for Økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder.

Udvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger. Udvalget kan nedsætte undergrupper til at arbejde med afgrænsede emner eller projekter og i den forbindelse inddrage interesserede borgere, foreninger m.fl. til at deltage i arbejdet.

Udvalget skal senest i oktober 2021 aflægge rapport om sin virksomhed.

Medlemmer og valg af disse

Byudviklingsudvalget består af op til 10 medlemmer, der udpeges eller vælges på følgende måde:

Byrådet udpeger fire byrådsmedlemmer, således at de tre af medlemmerne samtidig er medlem af henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Udvalget for Teknik og Miljø.

Byrådet vælger udvalgets formand blandt de byrådsudpegede medlemmer.

Byudviklingsudvalgets formand skal efter byrådets godkendelse af kommissorium indbyde til et valg- og informations-/dialogmøde. Det skal af indbydelsen til mødet, som annonceres offentligt, fremgå, at de inviterede er borgere og foreninger, som er interesserede i byens udvikling og udvalgets arbejde, og at man på mødet kan være med til at deltage i valget af tre medlemmer til Byudviklingsudvalget.

De personer, der lader sig opstille, skal begrunde, hvorfor de ønsker at opstille, og hvad de ønsker at bidrage med. På mødet kan alle desuden byde ind med de kompetencer, de har i forhold til kommissoriet for Byudviklingsudvalget. Er en borger forhindret i at deltage i opstillingsmødet, kan denne fremsende en skriftlig ansøgning om medlemskab, der skal være udvalgets sekretariat i hænde senest på mødedatoen kl. 12.

Blandt de borgere, der ønsker at opstille til Byudviklingsudvalget, vælges tre medlemmer på valgmødet. Senest 14 dage efter valget vil de politiske udpegede medlemmer og de tre valgte borgermedlemmer af Byudviklingsudvalget sammen udpege yderligere op til tre medlemmer, som de mener bedst kan bidrage til og leve op til de mål, som Byudviklingsudvalget forventes at arbejde med i den kommende periode. Byudviklingsudvalget vil således bestå af fire byrådsmedlemmer, tre valgte borgermedlemmer og op til tre udpegede borgere.

Det forudsættes, at valg og udpegning af medlemmer til det nye Byudviklingsudvalg sker i april 2018.

Møder

Byudviklingsudvalget holder møde seks gange årligt. Fire møder afholdes kvartalsvist blandt andet med det formål at behandle borgeransøgninger, Bydelspuljen m.m. Udover de fire kvartalsmøder planlægges to årlige temamøder placeret i henholdsvis forår og efterår. Forårsmødet er fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med fokus på BigBlue Skive, mens efterårets temamøde defineres indholdsmæssigt efter behov/aktualitet.

Udvalget fastsætter selv mødedatoerne.

Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til udvalgets medlemmer i forbindelse med deltagelse i udvalgets ordinære møder og eventuelle temamøder arrangeret af udvalget.

Forvaltningsbetjening

Den administrative betjening af Byudviklingsudvalget styres og koordineres af Teknik, Miljø & Udvikling.

Øvrige relevante forvaltninger/afdelinger inddrages i udvalgsbetjeningen efter behov og kan deltage i møderne ud fra de emner, udvalget arbejder med.

Bydelspuljen yder økonomisk støtte til projekter, der har til formål at udvikle Skive by til et endnu bedre sted at bo.

Byrådet har etableret Bydelspuljen for at støtte op om borgernes mulighed for at sætte deres eget præg på deres bydel eller lokale boligområde.

Bydelspuljen er kun gældende i Skive by.

Her finder du ansøgningsskema og tidsfrister til Skive Kommunes puljer inkl. Bydelspuljen.

Ansøgningsskema til Bydelspuljen

Byudviklingspuljen er et tiltag fra Byrådet, der skal støtte udarbejdelsen af byudviklingsprojekter i Skive by.

Det kan være idéudvikling, projektforberedelse, udarbejdelse af projektmateriale og beskrivelser, foruden fundraising.

Byrådet ønsker med puljen at støtte borgerinitiativer, der har behov for et egentligt projektgrundlag for at søge støtte hos fonde og puljer.

Byudviklingspuljen er kun gældende i Skive by.

Her finder du ansøgningsskema og tidsfrister til Skive Kommunes puljer inkl. Byudviklingspuljen.

Ansøgningsskema til Byudviklingspuljen

Sidst opdateret

09.09.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...