Beboerklagenævnet træffer afgørelse i visse sager, hvor der er uenighed mellem beboere og udlejere i almene boligorganisationer.

Hvis sagen drejer sig om privat udlejningsbyggeri, skal man i stedet henvende sig til Huslejenævnet.

Nævnet består af tre personer: Formanden er jurist, og de to sagkyndige medlemmer repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer. Derudover har nævnet yderligere ét medlem, hvis sagen drejer sig om husordenen. Dette medlem skal vide noget om sociale forhold.

Både udlejer og lejer kan indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Hvis sagen handler om uenighed mellem to beboere, kan sagen kun indbringes, hvis man først har henvendt sig til boligorganisationen, og henvendelsen har været forgæves.

Når en sag sendes til Beboerklagenævnet, skal følgende vedlægges:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, man ønsker, at nævnet skal tage stilling til
 • Dokumentation for, at klagen har været forelagt for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten.

Det koster 147 kr. (2021) at indbringe en sag for beboerklagenævnet, som skal indsættes på Skive Kommunes konto i Danske Bank - Reg.nr. 4368 konto nr. 0012504403. Ved indbetaling bedes lejemålets adresse oplyst.

Senest 1 uge efter, at sagen er indbragt, skal Beboerklagenævnet give modparten besked. Samtidig får modparten 2 uger til at komme med sine synspunkter. Det er vigtigt at bruge muligheden for at fremsætte synspunkter, for ellers kan Beboerklagenævnet lægge klagerens forklaring til grund for afgørelsen.

Derefter kan Beboerklagenævnet stille yderligere spørgsmål til sagens parter eller andre. Hver gang gives 2 ugers svarfrist.

Nævnet kan foretage besigtigelse eller indkalde parterne til et møde i nævnet.

Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse i sagen senest 4 uger efter,

 • at svar er modtaget eller
 • at svarfristen er udløbet eller
 • at parterne er mødt for nævnet

Beboerklagenævnets afgørelse kan indbringes for Boligretten. Det skal ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til modtageren.

De hyppigste forekommende sager, hvor Beboerklagenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet
Beboerklagenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
Beboerklagenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis man er uenig i afgørelsen, kan den inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, indbringes for Boligretten. (Ved 4 ugers fristen, ser man bort fra juli måned).

Beboerklagenævnet kan ikke være behjælpelig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende. I et sådan tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en advokat.

Persondataloven

I henhold til Persondataloven har man som udgangspunkt:

 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der edb-behandles som en selv
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne edb-behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen.

Fremsættes begæring herom, skal Beboerklagenævnet give oplysning om, hvorvidt der behandles oplysninger om den registrerede og give meddelelse om:

 • Hvilke oplysninger der behandles,
 • behandlingens formål,
 • kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.


Beboerklagenævnet behandler kun i begrænset omfang personoplysninger. Når det sker, er det med henblik på at kunne træffe afgørelse i sagen. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance – herunder navn og adresse på sagens parter. Herudover kan der f.eks. indhentes oplysninger fra offentlige registre om dato for til- og fraflytning af et lejemål.

Oplysninger i en sag videregives til modparten og i enkelte tilfælde til f.eks. Skive Kommunes, Tekniske Forvaltning, samt den socialt sagkyndige, som deltager i sager vedrørende husordensovertrædelser.

Hvis man er utilfreds med den afgørelse, som Beboerklagenævnet træffer ud fra Persondataloven, kan der klages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside

Sidst opdateret

23.12.2020

Ansvarlig redaktør