Seniorrådets 9 medlemmer er valgt for perioden 2022-2025.

Seniorrådets medlemmer

Formand

Næstformand

Øvrige medlemmer

Suppleanter

 • Ryan Dalsgaard, Skive
 • Poul Holmegaard, Skive

             

Seniorrådet beskæftiger sig med disse opgaver:

 • Beskæftige sig med de områder, som rådet finder interessante og gerne vil prioritere
 • Holde sig orienteret om seniorernes ønsker og behov
 • Medvirke til at borgerne løbende bliver orienteret om relevante kommunale- og andre tiltag på seniorområdet
 • Medvirke aktivt til at orientere om og motivere borgerne for kommunes seniorpolitik, så der udvikles et konstruktivt samarbejde
 • Fremme nærdemokratiet, så borgerne inddrages aktivt i de lokale beslutninger på seniorområdet
 • Fremme den frivillige indsat indenfor foreninger og i omsorgsarbejdet
 • Søge at fremme det bedst mulige samarbejde mellem Seniorråd, kontaktråd, frivillige organisationer, foreninger og institutioner på seniorområdet og mellem disse og Byrådet
 • Fastholde og udbygge dialogen med Byråd, politiske udvalg og forvaltninger igennem en løbende vurdering af tiltag og politik på seniorområdet og påvirke den fortsatte udvikling og tilpasning til samfundsudviklingen
 • Være med til at skabe offentlig interesse, debat og dialog om seniorområdet
 • Afgive høring i alle spørgsmål af betydning for seniorer
 • Aktivt følge den kommunale budgetproces
 • Forvalte kommunale og andre midler, som stilles til rådighed for nærmere præciserede opgaver på seniorområdet
Seniorrådets medlemmer er ansvarlige for:

 • at være undersøgende og opdateret på udvalgte fokusområder
 • at videreformidle relevant viden på Seniorrådsmøder m.fl.

Fokusområder

Ensomhed: Magne Uldall-Jessen og Gurli Laursen

Fastholde fokus på rammer/forhold for seniorer +60:  Magne Uldall-Jessen, Børge Rasmussen

Natur/klima og bæredygtighed – tilgængelighed til natur: Børge Rasmussen, Jørgen Christensen, Carl-Eiler Carlsen, Gurli Laursen ad hoc

Senior-bofællesskaber: Jørgen Christensen, Gurli Laursen ad-hoc

Trafik/infrastruktur:- Børge Rasmussen og Jørgen Christensen

Ældrelov og Sundhedsloven: Ina Marie Kristensen, Gurli Laursen, Ingrid Brammer

 

Kontakt til Ældre Sagen: Erik Kirkeby

Kontakt til pressen: fra medio april 2023 Gurli Laursen 

 

Repræsentant til Skive Færdselssikkerhedsråd: Børge Rasmussen

Repræsentant til Håsum-Fonden: Ina Marie Kristensen

Repræsentant i tilgængelighedsforum: Erik Kirkeby Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Opsøgende i samarbejde og dialog med sundheds-social- og forebyggelsesudvalget
 • Opsøgende i samarbejde og dialog med Sundhedscentret
 • Søge indflydelse på Sundhedspolitikken i Skive Kommune
 • Samtænke sammenhængende forløb – ældrepolitik og sundhedspolitik – i fælles sundhedsaftaler
 • Forebygge at kronisk sygdom opstår og udvikler sig
 • Fællesskaber mod ensomhed - samarbejde med frivillige organisationer m.fl.
 • Udvikle forslag til afholdelse af 65års fødselsdag
 • Indgå i et samarbejde om planlægning af en Seniormesse/frivilligmesse

 

Samarbejde og fælles retning for udvikling af det nære Sundhedsvæsen på tværs af sektorer -  herunder Sundhedsaftalen 2024-2027

Seniorrådet vil søge indflydelse i Midtklyngen (hospitalsenhed midt og Skive-Viborg- og Silkeborg kommune) og være det lokalt forankrede organ, der sikrer borgernes stemme i Sundhedsklyngen 

 • Vil være proaktiv og lade kommunen vide, at vi gerne vil orienteres og involveres
 • Vil vide, hvem der i Skive kommune er kontakten til klyngesamarbejdet, og hvordan der kan skabes kontakt til dem (på det politiske - og faglige strategiske niveau)
 • Vil gøre os klart, hvad vi gerne vil have indflydelse på f.eks. Sundhed og forebyggelse, sammenhængende borgerforløb og styrket kvalitet for borgere 60 +
 • Samarbejde /kontakte de andre ældreråd/seniorråd i Midtklyngen og etablere et samarbejde om fælles, prioriterede fokusområder
 • Vil være i tæt samspil med Danske Ældreråd

Indsatsområder:

 • Sikre at sundhed og forebyggelse prioriteres
 • Styrke indsatsen for ældre borgere
 • Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen og social lighed i sundhed
 • Fokus på (den ældre borger) med kronisk sygdom og stor kompleksitet
 • Forebyggelse af akutte indlæggelser af borgere med kroniske sygdomme (multisyge)
 • Styrke oplevelsen af sammenhæng og tryghed i borgerforløbene - blandt andet ifm. indlæggelse og udskrivelse
 • Styrke borgerinddragelsen – på borgerens præmisser
 • Akutområdet: krav om kommunal forpligtigelse til at tilbyde midlertidige pladser uden egenbetaling. Tydelige krav til kvalitet, faglige kompetencer og indsatser baseret på sundhedsfaglige evidens og Best practice. Tværsektoriel lægedækning, læseadgang til journaler på tværs af sektorer mv.
 • Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling
 • Understøtte implementeringen af de kommende kvalitetsplaner for udvalgte målgrupper
 • hospitalsindlæggelse i eget hjem (aktuelt tiltag som forskningsprojekt)
 • helbredsundersøgelse og screening af 76-årige for hjertekarsygdomme (aktuelt tiltag)
 • Telerehabilitering af borger med hjertesvigt (aktuelt tiltag)
 • Livets afslutning (aktuelt tiltag)
 • Psykiatri (ældre)

 

Ensomhed

 • Ad strukturforlig: øget indsat i eget hjem - herunder øget indsats på dagcenterområdet samt aflastning af pårørende
 • Frivilligområdet – civilsamfundet er en meget vigtig medspiller
 • Aktivere netværk og understøtte fællesskaber
 • Transportmuligheder

 

Boligområdet

 • Afdække borgernes ønsker og behov for alternative boformer eks. bofællesskaber og seniorfællesskaber
 • Udbredelse af nye boligformer
 • Følge og komme med input ift. etablering af tryghedsboliger og klynger på Møllestien  

 

Seniorområdet - pleje m.m.

 • Økonomi til en værdig ældrepleje
 • Prioritere og understøtte nytænkning på ældreområdet
 • Styrke borgerperspektivet og borgerens ret til selvbestemmelse – uanset, hvor de bor
 • Målrettet samarbejde og inddrage pårørende, aktivere netværk og samarbejde frivillige organisationer/frivillige.
 • Øget faglighed og kvalitet
 • Selvstyrende grupper eller teams
 • Fleksibel visitation med øget ansvar til frontpersonalet
 • Opfølgning på svar i hvidbog med høringssvar til plan- og udviklingsstrategien 2022 side 28 i forhold til: seniorrådets indspil vil indgå i evalueringen af processen – herunder inddragelse på et tidligere tidspunkt ifm.
 • Implementere Ældre- og værdighedspolitikken
 • Frigøre ressourcer fra kontrol, uhensigtsmæssige arbejdsgange, administration og dokumentation

Ad plejeboliger:

 • Implementering af ledelsesmodel
 • Udvidelse og reduktion af plejeboligpladser
 • Brugerbetaling på transport til midlertidige pladser. Konsekvenser af samling af midlertidige pladser, normerings- og kvalitetskrav
 • Akutpladser serviceniveau og kvalitetskrav
 • Kontaktråd, styrkelse af den lokale indflydelse
 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige
Møder i Seniorrådet i 2024.

 • 09.01 fra 09:00-12:00
 • 06.02 fra 09:00-12:00 (dette er den første tirsdag i februar grundet vinterferie)
 • 12.03 fra 09:00-12:00
 • 09.04 fra 09:00-12:00
 • 14.05 fra 09:00-12:00 + 13.30-16.00
 • 11.06 fra 09:00-12:00
 • 18.06 fra 10.30-12.00
 • 13.08 fra 09:00-12:00
 • 10.09 fra 09:00-12:00
 • 08.10 fra 09:00-12:00
 • 12.11 fra 09:00-12:00
 • 10.12 fra 09:00-12:00
Forretningsorden for Seniorrådet Skive Kommune

1.

Seniorrådets nærmeste samarbejdspartnere er sekretariatet for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, pleje og omsorgschefen, Seniorudvalget samt Byrådet i Skive Kommune.

2.

Medio januar indkalder sekretariatet for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til det første, konstituerende møde i Seniorrådet. På mødet vælges en formand og en næstformand for Seniorrådet. Seniorrådet konstituerer sig i 2 år ad gangen.

Der vælges 1 repræsentant til Skive Færdselssikkerhedsråd samt 1 repræsentant til Håsum-Fonden. Udpegningen sker for hele valgperioden.

3.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sekretariat står til rådighed for Seniorrådet.

4.

Seniorrådet afholder møde ca. én gang om måneden – om muligt umiddelbart før Seniorudvalgets udvalgsmøder. Mødedatoerne fastlægges for 1 år ad gangen med mulighed for løbende justeringer.

Øvrige rådsmøder kan afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 2 medlemmer ønsker det.

Der afholdes 2 årlige møder mellem Seniorrådet og Seniorudvalget jævnfør vedtægterne § 5. Formanden for Seniorudvalget kan indkaldes til ad hoc møder.

Der afholdes 1 årligt møde mellem Seniorrådet og formænd og næstformænd for Kontaktrådene for ældreområdet og forvaltningen.

Der afholdes 1 årligt temamøde mellem Seniorrådet og alle Kontaktrådenes medlemmer og forvaltningen.    

5.

Formanden forbereder i samarbejde med en sekretariatsmedarbejder Seniorrådsmøderne og er primær kontakt til rådets sekretariatsmedarbejder.

Sager/punkter, der ønskes optaget på dagsordenen skal meddeles til formanden senest 14 dage før mødet.

Dagsordenen udarbejdes i det kommunale dagsordensværktøj First Agenda og indeholder følgende punkter: velkomst, godkendelse af dagsorden, punkter til beslutning, punkter til drøftelse og punkter til orientering, eventuelt, næstkommende mødedato herunder evt. emner/punkter der ønskes dagsordensat, afsluttende evaluering af mødet

Sekretariatsmedarbejderen udsender mødeindkaldelse, dagsorden og evt. bilag elektronisk til alle medlemmer og Pleje og Omsorgschefen - så vidt muligt 7 dage før mødeafholdelsen.

Dagsorden og referat skal kunne findes på hjemmesiden forud for/efter der er afholdt møde i Seniorrådet. Mødetidspunktet samt link til hjemmeside med dagsorden og referat skal annonceres i Midt på Ugen.

6.

Der vælges blandt medlemmerne i Seniorrådet en fast mødeleder for møderne.

Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af de 9 rådsmedlemmer er til stede.

Enhver sag afgøres ved afstemning - simpelt flertal. Medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er personligt til stede.

Pleje og omsorgschefen Skive Kommune deltager i møderne med taleret.

Den tilstedeværende sekretariatsmedarbejder er referent på mødet. Referatet udarbejdes direkte på mødet som en beslutningsprotokol, hvoraf det fremgår, hvem der har deltaget i mødet, dagsordenen samt beslutningen for hvert enkelt dagsordenspunkt. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilføjet i referatet. Referatet godkendes på mødet og er tilgængeligt i dagsordensværktøjet First Agenda.

Høringssvar udarbejdes og godkendes på mødet eller efterfølgende. Dog kan der også laves et udkast til høringssvar på forhånd, hvis det eksempelvis omhandler emner, hvor medlemmer af Seniorrådet har en særlig interesse el.lign.

Det godkendte referat offentliggøres på Skive kommunes hjemmeside.

7.

Formanden har det overordnede ansvar for at sikre opfølgning på Seniorrådsmøderne og at rådets beslutninger føres ud i livet.

Formanden kan på vegne af rådet afgøre sager, som ikke tåler udsættelse.

8.

Seniorrådet kan invitere relevante personer, repræsentanter for råd, foreninger, organisationer m.fl. til at deltage i Rådsmøder.

9.

Det er muligt for Seniorrådet at nedsætte mindre udvalg eller arbejdsgrupper, hvor Seniorrådet uddelegerer ansvaret for at overvåge og følge op på bestemte emner til de enkelte rådsmedlemmer – evt. med bemyndigelse til at udtale sig om emnet på vegne af rådet.

10.

Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed for rådsmøder og dækker udgifterne til Seniorrådets aktiviteter og drift - herunder mødediæter og kørselsgodtgørelse til de i vedtægterne aftalte møder. Seniorrådet udarbejdet ikke et budget.

11.

Hvis et medlem af Seniorrådet ikke er i stand til at varetage sit hverv som følge af længerevarende sygdom eller lignende i mere end 3 måneder, indkaldes en suppleant til rådet som stedfortræder for medlemmet.

Det samme gør sig gældende, hvis et medlem fraflytter Skive Kommune eller afgår ved døden.

Den suppleant, der fik flest stemmer ved valget til Seniorrådet, indkaldes som den første.

I seniorrådet arbejdes der kontinuerligt og strategisk med intern og ekstern kommunikation. Seniorrådet ønsker både at have en stærk kommunikation internt i rådet, og ønsker samtidigt at profilere sit virke eksternt og sikre en stærk dialog med borgere og samarbejdspartnere.

 

Revideret den 11.04 2023

Seniorrådet Skive Kommune.

Vedtægter for Seniorrådet i Skive Kommune

§ 1. Navn:

Seniorrådet i Skive Kommune.

 

§ 2. Formål

Seniorrådets formål er:

At medvirke til at øge borgernes indflydelse på kommunens seniorpolitiske spørgsmål og varetage seniorernes interesser ved at:

 • Fungere både som talerør for borgerne og som rådgiver for kommunens politikere på alle de områder, der vedrører seniorers sundhed og trivsel, herunder eksempelvis sundhedsmæssige, sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold
 • Samarbejde med Skive Byråd om udvikling og tilrettelæggelse af en seniorpolitik, der tager hensyn til selvbestemmelse og medindflydelse
 • Udtale sig om forslag, indsatser og politikker, som vedrører seniorer
 • Være høringspart på alle politiske forslag, der vedrører seniorer

Seniorrådets ansvar

 • Virke for den bedst mulige trivsel for alle seniorer og bidrage til stærke lokale fællesskaber
 • Fungere som samarbejdsorgan mellem borgerne og Byrådet ved tilrettelæggelse af Byrådets Ældre- og Værdighedspolitik
 • At være rådgivende for Byrådet i seniorpolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan og samarbejdspart mellem borgerne og Byrådet
 • At udvikle og udøve indflydelse på Byrådets beslutninger indenfor seniorområdet
 • At drøfte og komme med forslag til tiltag eksempelvis i forhold til de sundhedsmæssige, sociale, kulturelle, bolig-/byplanmæssige og trafikale områder for seniorer
 • At medvirke til at orientere borgerne om Byrådets politik på området, dens indhold og tilbud samt oplyse om Seniorrådets arbejde
 • Deltage i en ligeværdig dialog med alle offentlige myndigheder før beslutninger, der vedrører seniorer tages

§ 3. Kompetence

Seniorrådet kan fremsætte ideer og forslag til Byrådet og udvalg vedrørende udviklingen af de seniorpolitiske områder.

Seniorrådet skal høres af Byrådet og udvalg om alle forslag, der vedrører seniorer - inden endelig politisk beslutning tages.

Seniorrådet har udtaleret overfor Seniorudvalget og øvrige relevante politiske udvalg i ethvert spørgsmål af seniorpolitisk karakter.

Relevant materiale, der vedrører det seniorpolitiske område, skal så vidt muligt tilstilles Seniorrådet i god tid.

Byrådet kan udlægge opgaver til Seniorrådet vedrørende udvikling af seniorpolitikken.

 

§ 4. Forvaltningsloven

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og rådet er derfor omfattet af offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v.

 

§ 5. Funktion

Seniorrådet skal for at virkeliggøre sit formål:

 • Beskæftige sig med de områder, som rådet finder interessante og gerne vil prioritere
 • Holde sig orienteret om seniorernes ønsker og behov
 • Medvirke til at borgerne løbende bliver orienteret om relevante kommunale- og andre tiltag på seniorområdet
 • Medvirke aktivt til at orientere om og motivere borgerne for kommunes seniorpolitik, så der udvikles et konstruktivt samarbejde
 • Fremme nærdemokratiet, så borgerne inddrages aktivt i de lokale beslutninger på seniorområdet
 • Fremme den frivillige indsat indenfor foreninger og i omsorgsarbejdet
 • Søge at fremme det bedst mulige samarbejde mellem Seniorråd, kontaktråd, frivillige organisationer, foreninger og institutioner på seniorområdet og mellem disse og Byrådet
 • Fastholde og udbygge dialogen med Byråd, politiske udvalg og forvaltninger igennem en løbende vurdering af tiltag og politik på Seniorområdet og påvirke den fortsatte udvikling og tilpasning til samfundsudviklingen
 • Være med til at skabe offentlig interesse, debat og dialog om seniorområdet
 • Afgive høring i alle spørgsmål af betydning for seniorer
 • Aktivt følge den kommunale budgetproces
 • Forvalte kommunale og andre midler, som stilles til rådighed for nærmere præciserede opgaver på seniorområdet

 

Byrådet kan efter forhandling med Seniorrådet uddelegere kompetence og overføre ressourcer for konkrete veldefinerede områder til Seniorrådet.

Der afholdes 2 årlige møde mellem Seniorrådet og Seniorudvalget og ad hoc møder mellem Seniorrådet og formanden for Seniorudvalget.

Der afholdes et årligt temamøde mellem Seniorrådet og formænd og næstformænd for kontaktrådene for ældreområdet og forvaltningen.

Der afholdes et årligt temamøde mellem Seniorrådet og alle Kontaktrådenes medlemmer og forvaltningen.

§ 6. Valg

Seniorrådet består af 9 valgte medlemmer og 3 suppleanter. Valgbar og stemmeberettiget er enhver borger i Skive Kommune, som på valgdagen er fyldt 60 år.

Ved valget kan enkeltpersoner opstille.

De stemmeberettigede tilsendes valgmateriale, stemmesedler m.v.

Kommunen opgør resultatet af valget. De 9 kandidater, der har opnået flest stemmer er valgt. De 3 øvrige kandidater, der har opnået højest stemmetal er valgt som suppleanter.

Valgperioden er 4 år.

Valg finder sted hvert fjerde år i november måned og organiseres af Byrådet i samarbejde med det afgående Seniorråd.

Alle hidtidige seniorrådsmedlemmer afgår. Men genvalg er muligt. Kandidater til valget skal indgive meddelelse om deres kandidatur til kommunen, således at præsentation af kandidaterne og deres synspunkter kan finde sted i god tid inden valget.

Seniorrådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse.

Hvis der er fredsvalg, skal der være mulighed for at spørge afgående medlemmer om de vil vælges ind som suppleanter til Seniorrådet. Hvis et medlem udtræder af Seniorrådet, og der ikke kan findes en suppleant tæller formandens stemme for 2.

§ 7. Konstituering og organisation

Seniorrådet konstituerer sig i det første møde med formand og næstformand.

Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives regler for dagsorden, rådets mødehyppighed, indkaldelser til møder samt rådets arbejdsform i øvrigt.

Til Seniorrådets møder kan der indkaldes repræsentanter for fagudvalg, forvaltninger og institutioner i kommunen efter behov.

Kommunen yder den nødvendige sekretariatsbistand, stiller mødelokaler til rådighed samt afholder de med møderne forbundne udgifter inden for seniorrådets budget.

§ 8. Økonomi

Seniorrådet råder over et godkendt budget til aktiviteter m.m. Midlerne administreres som en del af sekretariatsbetjeningen.

Seniorrådet er underlagt bestemmelserne om kommunal økonomi og revision.

Der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til seniorrådets medlemmer efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse, forudsat at deltagelse i aktiviteten er aftalt og godkendt på seniorrådsmøde. Der kan ydes kørselsgodtgørelse til den hvert tid gældende takst til møder i seniorrådet, der er indkaldt af sekretariatet eller ifm. deltagelse i aktiviteter, forudsat at deltagelse i aktiviteten er aftalt og godkendt på seniorrådsmøde. Udgifterne afholdes inden for seniorrådets eget budget.

§ 9. Vedtægter

Nærværende vedtægter gælder Seniorrådet i Skive Kommune. Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Byrådet.

Gældende vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse.

Er der ønsker om ændringer / tilføjelser, skal forslag herom udarbejdes og optages på dagsordenen til et møde, hvori repræsentanter for kommunen deltager.

Vedtægtsændringer træder i kraft efter vedtagelse i Byrådet.

 

 

Godkendt i Byrådet den 25.04.2023

Sidst opdateret

11.05.2023

Ansvarlig redaktør