Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt til mennesker med en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Hjælpemidler er udformet, så de kan afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne.

Eksempler på hjælpemidler:

 • Kørestole
 • Badebænke
 • Rollatorer
 • Toiletforhøjer

Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, kan lette din daglige tilværelse i væsentlig grad eller er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.

Hvis du vil låne et hjælpemiddel af Skive Kommune skal du søge om det. Det er et krav, at du skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, for at være berettiget til at låne et hjælpemiddel:

 • at lidelsen skal være varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være noget midlertidigt, f.eks. som et brækket ben
 • en nedsat funktionsevne betyder, at din mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter er væsentligt nedsat eller at du slet ikke kan deltage 

Hjælpemidlerne bliver bevilget efter Servicelovens § 112 og gives som udlån. det er ikke tilladt at pantsætte, udlåne eller videresælge et hjælpemiddel, som du har lånt af Skive Kommune.

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet skal det afleveres hos Hjælpemiddelservice. Hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere hjælpemidlet, så kontakt Hjælpemiddelservice for at lave en aftale om afhentning. 

Du kan ansøge om et hjælpemiddel både digitalt og ved henvendelse til Visitation & Hjælpemidler. Du kan se link til digital ansøgning samt kontaktinformation i boksene til højre.

Du skal være opmærksom på, at de oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

 

Vær opmærksom på, at der normalt ikke kan ydes støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet, inden en bevilling er givet. Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at en ansøgning skal indgives, og en bevilling skal modtages, inden en social ydelse, herunder et hjælpemiddel, kan anskaffes.


Frit valg på hjælpemiddelområdet

Når du får bevilget et hjælpemiddel efter SEL § 112, har du to muligheder:

 1. Du kan vælge at benytte kommunens tilbud og modtage kommunens valg af hjælpemiddel. Kommunen betaler det fulde beløb.
 2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg. Du indkøber selv dit hjælpemiddel hos den leverandør, du ønsker at benytte. Hvis du indkøber et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen kan tilbyde dig, betaler du prisdifferencen.

Dit frie leverandørvalg gælder i hele Danmark.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændigt identisk med det hjælpemiddel, du selv har valgt.

Hvis du vælger en anden leverandør eller en anden model af hjælpemidlet, hvor prisen er lavere end den fastsatte tilskudspris, dækker kommunen kun den faktiske anskaffelsespris.

Den støtte du kan få til hjælpemidlet, er fastsat ud fra pristilbud fra Skive Kommunes leverandøraftale eller svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar at sikre, at det valgte hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som står anført i bevillingen, da det er en betingelse, for at kommunen kan yde støtte til det pågældende hjælpemiddel. Du er velkommen til at kontakte os inden du køber, hvis du er i tvivl om noget.

Du er også selv ansvarlig for at sikre, at hjælpemidlet lever op til de almindelige regler for forbrugerkøb, garantier, leveringstid, service og kvalitet.

Kommunen udbetaler den bevilgede støtte direkte til leverandøren. Du skal altså ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer hjælpemidlet, medmindre du har valgt et dyrere produkt.

 

Det skal du være opmærksom på

Når du benytter fritvalgsordningen, skal du være opmærksom på, at:

- du kan få ekstra udgifter, det er derfor en god idé at undersøge prisen hos leverandøren, inden du køber.
- det er dit ansvar at hjælpemidlet lever op til faglige specifikationer og krav til egnethed.
- du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kravspecifikationerne.
- at det ved fejl og mangler er dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret jævnfør Købeloven.
- der kan gå længere tid, før du modtager hjælpemidlet.
- Hvis du har benyttet dig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af dig selv.

Hvor finder du flere oplysninger?

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg af hjælpemidler hos Visitation & Hjælpemidler (Se kontaktinformation til højre på siden).

Reglerne om frit valg af hjælpemidler finder du i Servicelovens § 112, i Hjælpemiddelbekendtgørelsen samt i vejledningen om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der er sket en udvikling i praksis inden for området med tyngdedyner og forskellige former for tyngdedyner kan nu i større udtrækning købes i almindelig handel. Ankestyrelsen har behandlet en sag (PM 36-22) vedrørende tyngdedyne med fyld af glasperler og betræk af bambus og afgjort at denne indgår i sædvanligt indbo.

Tyngdedyner er ikke længere alene forbundet med at afhjælpe en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men anbefales nu generelt til alle, både med og uden funktionsnedsættelse, for at kunne få en bedre søvn. Tyngdedyner kan købes både via nethandel og hos eksempelvis JYSK.

Mange af de tunge dyner, der forhandles i Danmark, har identiske egenskaber med dynen fra afgørelsen, da dynerne generelt virker ved at have sansestimulerende effekt fra tyngden og det tryk som fyldet giver brugeren af dynen.

Ved ansøgning om tyngdedyne vil vi foretage en konkret og individuel vurdering. I det konkrete tilfælde vil vi vurdere, hvorvidt den ansøgte tyngdedyne er defineret som et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode der indgår i sædvanligt indbo. Dette vil have betydning i forhold til omfanget af den støtte, du kan modtage fra Skive Kommune.

Der kan i særlige tilfælde ydes dækning af merudgifter til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Skive Kommune.

Hvis du er i et forløb ved regionen/sygehuset, og har brug for tyngdedynen som led i din behandling der, kan den søges som et behandlingsredskab ved regionen.

Du kan læse mere her:

Hvornår anses en tung dyne for at være et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo? — Ankestyrelsen (ast.dk)Et nødkald er et elektronisk apparat, der gør det muligt for dig at tilkalde akut hjælp, hvis du pludselig er i en kritisk situation.

Ved kritiske situationer forstås situationer, der kræver hurtig medicinsk behandling og/eller fald, hvis du ikke selv kan komme op igen.

Det er en forudsætning, at du ikke kan benytte en mobiltelefon eller flytbar telefon.

Nødkald er kun beregnet til at bruge, hvis du er i en kritisk situation, som ikke er livstruende. Nødkaldet er ikke beregnet til at bruge ved behov for toiletbesøg eller lignende.

Det er altid en individuel vurdering, der afgør, om du kan få nødkald.

Det er ikke muligt at bevilge nødkald som tryghed for borgere og pårørende.

Nødkaldene virker indenfor hjemmets 4 vægge og således ikke udenfor.

Når du bruger et nødkald, aftaler du med tryghedscentralen, hvad der skal ske. Hvis personalet ikke kan få kontakt med dig, efter at du har aktiveret nødkaldet, vil du få hjælp hurtigst muligt.

Du kan blive visiteret til et nødkald i en begrænset periode, eksempelvis efter en hospitalsindlæggelse.

Kriterier for bevilling af nødkald

 • >Manglende evne til at betjene og tale i mobiltelefon/trådløs telefon
 • Tendens til at falde, hvor faldtendensen er udredt
 • Faldforebyggelse skal være afklaret. Uhensigtsmæssig indretning i boligen skal være løst og evt. behov for ganghjælpemidler skal være afklaret
 • Risiko for kritiske situationer der kræver hurtig medicinsk behandling, og hvor du i situationen ikke kan bruge mobiltelefon/trådløs telefon

 

Inspiration til teknologier og gode råd der kan give dig mere tryghed i hverdagen 
- Simple mobiltelefoner med eksempelvis SOS knap (Denver ”Seniormobil 2G”, Emporia ”Smart 5”, Doro 780X)
- Forskellige former for ure, og armbånd der samarbejder med en app på telefonen
- Tryghedsopkald fra Ældresagen i Skive. En frivillig ringer og ønsker godmorgen og hører om alt står vel til. Tager du ikke telefonen undersøger de, om der er noget galt og tilkalder evt. hjælp.

Generelle råd

 • Aftal med din nabo, at du altid ruller gardinerne til side, når du er stået op
 • Send en sms til en pårørende hver morgen
 • Væn dig til at have din mobil- eller trådløse telefon på dig, enten i en lille taske om halsen, i en lomme, i kurven på rollatoren eller i en lille taske i bæltet
På Skive Bibliotek har du mulighed for at låne en kørestol i en kortere periode.

Kørestolene er beregnet til et midlertidig behov, og kan lånes op til syv dage. Kørestolen skal hentes på hovedbiblioteket i den bemandede åbningstid, og kan ikke bookes på forhånd.

Hvis du har spørgsmål til udlån af kørestole på biblioteket, så kontakt biblioteket direkte.

Skive Bibliotek
Østergade 25
7800 Skive

Tlf. 9915 7000.Hvis du til dagligt færdes gående, enten ved rollator eller uden ganghjælpemidler, men har behov for en kørestol for at kunne færdes over længere afstande udendørs, kan du være berettiget til bevilling af en transportkørestol.

I forbindelse med ansøgning om transportkørestol, gør vi opmærksom på, at Skive kommune lægger særlig vægt på følgende:

 • Du skal som udgangspunkt have et behov for at deltage i nødvendige aktiviteter udenfor hjemmet.
  • Eksempler: Indkøb i fællesskab med ægtefælle/børn/hjemmeplejen, besøg hos familie/venner, konkrete aktiviteter (træning, dagcenter, klub, fritidsinteresser og lignende)
 • Behovet skal som udgangspunkt være tilnærmelsesvis dagligt

 

Andre muligheder

 • Man kan indkøbe sin egen kørestol -  Disse sælges både i fysiske butikker og i Internetbutikker. Der findes ligeledes et stort brugtmarked på området.
 • Man kan leje en kørestol hos Skive Kommunes Hjælpemiddelservice. Hjælpemiddelservice kan kontaktes hverdage mellem 8.00 - 12.00 på hverdage på tlf. 9915 6534.
 • Man kan låne en kørestol for en kort periode på Skive Kommunes bibliotek - Dette tilbud er gratis. Skive Kommunes bibliotek kan kontaktes på tlf. 99915 7000 (yderligere information kan findes på www.skivebibliotek.dk)


Hjælpemiddel i forbindelse med et regime

Et regimehjælpemiddel er et hjælpemiddel, der udleveres af regionen i forbindelse med indlæggelse/udskrivelse, hvis man eksempelvis har brækket et ben og ikke må støtte i en periode og i den forbindelse har behov for albuestokke, badetaburet eller lignede.

Ved behov for yderligere/andre hjælpemidler skal du som borger kontakte regionen. Du finder kontaktinfo på din udlånsseddel; alternativt kan du kontakte den afdeling, du var indlagt på.

Hjælpemiddel i forbindelse med kommunal genoptræning

Hvis du har været indlagt og regionen har vurderet, at du har et genoptræningspotentiale, sendes der en Genoptræningsplan til Skive Kommune. I denne forbindelse kan der være behov for understøttende hjælpemidler (rollator, badetaburet og lignende). Hjælpemidlerne bestilles af regionens terapeuter i forbindelse med udskrivelsen.

Ved behov for yderligere/andre hjælpemidler skal du som borger kontakte den trænende terapeut i Skive kommune, der står for din genoptræning. Skive Kommunes Sundhedscenter kan kontaktes på telefonnummer 9915 7300.

Midlertidigt behov for hjælpemiddel efter Servicelovens §113b

Hvis du som borger har behov for et hjælpemiddel i en midlertidig periode og ikke er omfattet af de 2 ovenstående muligheder, kan du være berettiget til et midlertidigt udlån efter Servicelovens §113b. For at være berettiget til et midlertidigt udlån skal det:

 • I væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet eller være nødvendig for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet.


Udgifter til drift

Skive Kommune giver ikke tilskud til de driftsudgifter, der følger med dit hjælpemiddel.

Det betyder, at du selv skal sørge for:

 • Almindelige batterier (undtaget batterier, der ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke bør skiftes af dig selv)
 • Rengøring af hjælpemidlet
 • Lapning og pumpning af dæk

Hvis der er behov for at skifte dæk mere end én gang om året på dit hjælpemiddel, sørger Skive kommune for det. Husk derfor at gemme kvitteringen for den første udskiftning (som du selv har betalt), som dokumentation for dette.

Hvis du ikke selv har mulighed for at skifte dæk og slanger, pumpe dækkene osv. kan du henvende dig til din lokale cykelhandler eller Hjælpemiddelservice.

Vedligeholdelse

Du er forpligtiget til at passe på hjælpemidlet, som på dine egne ting.
Sådan vedligeholder du dit hjælpemiddel:

 • Du skal rengøre hjælpemidlet i varmt vand, med mild sæbe og en fugtig klud
 • Det er vigtigt at du kontrollerer dækket for slid og revner
 • Du skal også kontrollere dæktrykket. Normalt er det 2,5 bar på el-køretøjer

Hvis uheldet er ude

Hvis dit hjælpemiddel bliver stjålet eller beskadiget, skal du kontakte Visitation & Hjælpemidler.

Reparation

Hvis du skal have repareret dit hjælpemiddel skal du henvende dig hos Hjælpemiddelservice. Her vil de vurdere, om reparationen skyldes almindeligt slid eller om det skyldes misligholdelse af hjælpemidlet. 

Hvis reparationen skyldes almindeligt slid skal du ikke betale noget, men hvis reparationen skyldes misligholdelse eller påført skade skal du som udgangspunkt selv betale for reparationen. Der kan efterfølgende blive tale om en ændring af din bevilling (måske anden type hjælpemiddel eller fratagelse)

I nogle tilfælde kan du låne et andet hjælpemiddel, mens dit eget er til reparation.

Prisliste for reparation hos hjælpemiddelservice:

 • Reservedele: dagspris
 • Arbejdsløn (pr. påbegyndt ½ time) 200 kr.
 • Transport (pr. tur indenfor Skive Kommune) 100 kr.


Databasen indeholder detaljerede produktoplysninger og kontaktoplysninger til forhandlere af hjælpemidler. Produkterne kan sammenlignes, der er billeder af størstedelen af produkterne, og der findes et stigende antal brochurer, videoklip og brugsanvisninger.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen. Besøg Hjælpemiddelbasens hjemmeside

Social- og Ældreministeriet om hjælpemidler og forbrugsgoder

Satser på socialområdet (sm.dk)

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på HandicapområdetKlagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse foregå det sådan:

 • du skal klage senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen
 • du kan klage både mundtligt og skriftligt - dog letter det sagens behandling, hvis du klager skriftligt, da du her udførligt kan skrive hvorfor du ikke er tilfreds med afgørelsen
 • du er velkommen til at rette henvendelse til den medarbejder, som har truffet afgørelsen, for at få den uddybet
 • når vi har modtaget din klage, genbehandler vi din sag
 • hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage sammen med sagens akter videre til Ankestyrelsen

Hvis du har spørgsmål til hvordan du skal klage over en afgørelse, så er du velkommen til at kontakte Visitation & Hjælpemidler

Sidst opdateret

08.09.2023

Ansvarlig redaktør

Kontakt Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Telefontid alle hverdage fra kl. 8-9.00 på telefon 9915 6660

Personligt fremmøde efter forudgående aftale

Mail: vh@skivekommune.dk 

Hjælpemiddelservice

Kompagnigade 26, 7800 Skive

Telefon 9915 6534

Mail sashms@skivekommune.dk