Hvem kan få skolekørsel

Dit barn kan få skolekørsel, når et eller begge kriterier er opfyldt:

  • Skolevejen er for lang.
  • Skolevejen er trafikfarlig.
Skolevejen er for lang

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti fra hjemmet til skolen, som eleverne kan færdes på.

For at få skolekørsel på baggrund af at skolevejen er for lang, skal dit barn bo og gå i skole i kommunen og bo i skolens distrikt, og den korteste skolevej skal være for lang.

Skolevejen er for lang, når afstanden er:

  • over 2,5 km for elever i børnehaveklassen og 1.-3. klasse
  • over 6 km for elever i 4.-6. klasse
  • over 7 km for elever i 7.-9. klasse
  • over 9 km for elever i 10. klasse. 

Dit barn vil primært køre med lokale offentlige busruter.

Går et barn på en skole uden for skoledistriktet, skal forældrene selv sørge for og betale transporten.

Du kan ikke søge om transport mellem hjem og pasningsordning samt til og fra konfirmationsforberedelse.

Skolevejen er trafikfarlig

Dit barn kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Det er kommunen og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig.

Kørsel ved sygdom og invaliditet

Kommunen skal sørge for skolekørsel af syge og invaliderede elever. Du skal kontakte kommunen for at finde ud af, om dit barn er berettiget.

Kommunen er forpligtet til at sørge for skolekørsel af syge og invaliderede elever. Der gælder ikke et afstandskrav mellem skole og hjem ved skolekørsel af syge og invaliderede elever. For børn, der er syge eller invalideret, gælder forpligtelsen også, selv om børnene går på en anden skole end distriktsskolen. I de tilfælde, hvor barnet går på en anden skole end distriktsskolen, skal kommunalbestyrelsen afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde, hvis eleven benyttede det tilbud, eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.

Sådan søger du om skolekørsel

Kommunerne står for befordring af eleverne mellem skole og hjem for alle elever, der har ret til det. Hvis du vil søge om skolekørsel, skal du kontakte kommunen.

Hvis du vil klage

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse om befordring.

Sidst opdateret

07.12.2023

Ansvarlig redaktør

Befordring Kultur- og Familieforvaltningen

Mail: KUFA-Befordring@skivekommune.dk

Telefon: 2211 8364