Afstand

Kommunen skal sikre befordring af elever på skoledage, når skolevejen er længere end:

 • 2,5 km for elever i børnehaveklassen og 1.-3. klasse
 • 6 km for elever i 4.-6. klasse
 • 7 km for elever i 7.-9. klasse
 • 9 km for elever i 10. klasse

Skolevejen måles ved hjælp af Google Maps fra folkeregisteradressen og til distriktsskolen på nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller cykel.

Trafikfarlig skolevej

Dit barn kan få hjælp til befordring, hvis I bor (folkeregisteradresse) i skolens distrikt, og hvis skolevejen til distriktsskolen udgør en særlig risiko for barnets sikkerhed.

Hvis den nærmeste vej er trafikfarlig, kan der anvises en anden vej, der ikke er kategoriseret som trafikfarlig under forudsætning af, at afstandskriterierne overholdes.

På Skive Kommunes hjemmeside findes kort over trafikfarlige veje.

Skolekørsel er kun gældende på skoledage i henhold til kommunens ferieplan for folkeskolerne.

Har dit barn ret til skolekørsel, er der to måder, det kan foregå på.

Offentlig transport

Dit barn kan enten få rejsekort til den kollektive trafik eller benytte Skive Kommunes skolebusser.

Rejsekortet eller adgangen til skolebussen gives for et år ad gangen. Sker der ændringer i forhold til opfyldelse af kriterierne, er det dit ansvar som forælder at gøre skolen opmærksom på det.

Befordringsgodtgørelse

Hvis offentlig transport ikke er mulig, enten på grund af geografi eller manglende busruter, og dit barn er kørselsberettiget, kan du selv vælge at transportere dit barn til og fra skole. Der kan gives befordringsgodtgørelse for op til to ture per dag, hvor barnet er i bilen. Befordringsgodtgørelsen gælder kun til egentlige skoledage, og altså ikke til skole-hjem-samtaler og lignende.

Befordringsgodtgørelsen gives enten 3, 6 eller 12 måneder ad gangen.

Hvordan gør du?

 • Det er jer som forældre, der udfylder skema for befordringsgodtgørelse. Skema kan du få hos skolesekretæren på den skole, hvor din barn går.
 • Skemaet sendes til skolesekretæren på dit barns skole inden fem hverdage i den efterfølgende måned.
 • Godtgørelsen udbetales senest ved udgangen af indeværende måned.
 • Er skemaet indsendt for sent, vil du først få udbetalt godtgørelsen i den efterfølgende måned.

Ventetid

Ventetiden for elever må ikke være længere end 50 minutter efter skoletid, men der sigtes mod, at ventetiden bliver så kort som mulig.

Hvis eleven har ventetid på skolen, er det skolen, der skal holde opsyn i det omfang det er nødvendigt i forhold til elevens alder og behov.

Transporttid

Transporttiden tilstræbes til maksimalt at være 50 minutter mellem opsamlingssted og skole.

De kommunale skolebusser bruger for så vidt muligt de samme opsamlingssteder som den kollektive trafik. Derudover benyttes om muligt fælles opsamlingssteder, så du kan ikke forvente, at dit barn bliver hentet/bragt direkte til/fra hjemmet.

Afstand til opsamlingssteder

Skive Kommune sigter efter, at opsamlingsstederne placeres strategisk og så tæt på dit barns bopæl som muligt. Herunder kan du se, hvor langt der må være til opsamlingsstedet.

Det betyder, at afstanden fra hjemmet til opsamlingsstedet kan være op til følgende markeret i parentes:

 • 0. klasse – 3. klassetrin: 2,5 km (1,25 km)
 • 4. – 6. klassetrin: 6 km (3 km)
 • 7. – 9. klassetrin: 7 km (3,5 km)
 • 10. klassetrin: 9 km (4,5 km)

Befordringen gælder kun på skoledage, og altså ikke i ferieperioder.

Skive Kommune sikrer ikke befordringen mellem skole og hjem, hvis dit barn bliver syg i løbet dagen eller skal tidligere/senere hjem f.eks. på grund af tandlæge, læge eller lignende.

Barnet er heller ikke berettiget til transport til konfirmationsforberedelse eller i forbindelse med legeaftaler, fødselsdage og lignede.

SFO/Fritidsklub

Skive Kommune yder kun befordring mellem hjemmet (folkeregisteradresse) og SFO/Fritidsklub, hvis det kan ske uden at etablere særskilt befordring og uden merudgifter for kommunen.

Hvis I har delt forældremyndighed, og barnet opholder sig lige meget ved begge forældre, gælder det at:

 • Hvis begge forældremyndighedsindehavere bor i skoledistriktet, så kan I selv vælge, hvilken af de to adresser befordringen skal bevilges fra. Befordringen kan kun bevilges i forhold til den valgte adresse.
 • Hvis kun den ene forældremyndighedsindehaver bor i skoledistriktet, så er det også her, eleven har sin folkeregisteradresse og her befordring sker fra. Befordringen til det andet hjem udenfor skoledistriktet er Skive Kommune uvedkommende.

Hvis barnet flytter folkeregisteradresse, kan det betyde ændringer i befordringen mellem hjemmet og skolen, og det er dit ansvar som forælder at gøre skolen opmærksom på ændringerne. Hvis adresseændringen fører til at rejsekortet skal ændres eller at barnet ikke længere har ret til befordring, er det også skolen, du skal henvende dig til.

Hvis eleven går på anden skole end distriktsskolen, er Skive Kommune ikke forpligtet til at give fri befordring.

Sidst opdateret

01.01.2024

Ansvarlig redaktør

Befordring Kultur- og Familieforvaltningen

Mail: KUFA-Befordring@skivekommune.dk

Telefon: 2211 8364

Indlæser kontakter...