Skive Kommune skal vedligeholde alle de offentlige vandløb i kommunen. I vandløbsregulativerne er der bestemmelser for, hvordan det enkelte vandløb skal vedligeholdes.

Hvorfor vandløbsvedligeholdelse?

Formålet med vandløbsvedligeholdelsen er at sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Vedligeholdelsen skal udføres under hensyntagen til vandløbets dyr og planter.

I offentlige vandløb er det regulativerne, der beskriver, hvordan og hvornår et vandløb skal vedligeholdes.

Hvad er vandløbsvedligeholdelse?

Den almindelige vedligeholdelse af vandløb er:

  • Skæring af planterne i vandløbet (grødeskæring)
  • Oprensning af aflejret materiale fra vandløbets bund
  • Beskæring af træer langs vandløbet.

I forbindelse med vedligeholdelse af vandløbene, skal der tages hensyn til dyre- og planteliv, så vedligeholdelsen kan være med til at sikre, at vandløbet har en god økologisk tilstand.

Grødeskæring

Vandløbets planter beskæres som beskrevet i regulativet. Planterne på vandløbets bund beskæres typisk i en strømrende. Planterne på vandløbets kanter kan også beskæres for at skabe lys til vandløbsbunden eller for at sikre vandløbets evne til at lede vand.

Grødeskæringen udføres med båd, mejekurv eller le/motorle. Metoden afhænger af vandløbenes størrelse og de fysiske forhold i vandløbet.

Grødeskæringen udføres om sommeren, og vandløbet skæres typisk én eller to gange.

Oprensning

Vandløbets bund kan oprenses for aflejret materiale som for eksempel sand og mudder. Vandløbets bund må kun oprenses, hvis bunden ligger for højt i forhold til det, der står i regulativet.

Oprensning udføres typisk om efteråret.

Træbeskæring

Træer og buske langs vandløbet kan beskæres eller fældes, hvis de forringer vandløbets evne til at lede vand, eller hvis de er i vejen for vedligeholdelsen.

Beskæringen udføres typisk om vinteren.

Hvordan vedligeholdes offentlige rørlagte vandløb?

Rørledninger vedligeholdes med spulinger, tømning af sandfangsbrønde og eventuelt rodskæringer efter behov.

Omlægning af offentlige rørlagte vandløb er ikke vedligeholdelsesarbejde, men er derimod regulering.

Det er bredejerne, der vedligeholder private vandløb. Hvis du er bredejer til et privat vandløb, har du pligt til at vedligeholde vandløbet på din ejendom. Det vil sige åbne og rørlagte vandløb, kanaler, dræn samt anlæg i og ved vandløbene.

Du ejer alle vandløb på din ejendom, og du er således bredejer til alle vandløb på din ejendom. Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der blandt andet ske det, at vandet stuver op, så markerne bliver våde. Du skal selv holde øje med, om dine vandløb er i orden, eller om der er fejl og mangler, så de skal vedligeholdes eller repareres.

Du skal betale for vedligeholdelsen af alle private vandløb på din ejendom. Hvis du og din nabo har skel midt i vandløbet, skal I deles om at betale.

Vedligeholdelse af vandløb betyder, at du skal sørge for, at vandet kan løbe væk, som det plejer. Hverken mere eller mindre.

I åbne vandløb kan vedligeholdelsen være at skære planterne (grøden) nede i vandet. De afskårne planter skal tages op af vandløbet, så de ikke stopper vandløbet længere nede. Det er som regel nok at slå planter i private vandløb én gang om efteråret. Skærer du grøden før midten af september, vil planterne normalt gro op igen inden vinter.

Du må grave aflejringer i form af løst sand og mudder op fra vandløbets bund. Dette er som regel kun nødvendigt med flere års mellemrum.

Rørlagte vandløb

I rørlagte vandløb skal du sørge for, at rørene ikke er fyldte med sand, jord eller rødder, og at rørene ikke er gået fra hinanden eller faldet sammen. Det vil ofte være nok at kigge i brøndene én gang i løbet af efteråret for at se, om vandet løber, som det skal.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør på samme sted, i samme dybde og diameter betragtes som reparation og er en del af vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen omfatter ikke

Hvis du graver grus og sten op, og hvis du graver i fast jord eller ler, laver du en regulering. Reguleringer skal godkendes af kommunen. Det er også en regulering, hvis du udskifter rørledninger til en anden beliggenhed og/eller anden diameter.

Gamle åbne vandløb, der ikke har været vedligeholdt i mange år (mindst 15 år), og som henligger naturligt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse. De må ikke vedligeholdes uden dispensation. Det er ofte vandløb i eng eller mose, eller skovbække der har pænt fald og en bund med mange sten, hvor man kan høre vandet risle og klukke.

Sidst opdateret

23.03.2023

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk