Skindersmose Bæk

Herunder kan du finde information om vandplansprojektet Skindersmose Bæk (og Dront Møllebæk).

Vandløbet er udpeget af staten i Vandområdeplanerne 2015-2021, da det ikke lever op til målsætningen om god økologisk tilstand. Skive Kommune skal derfor undersøge og udføre forbedrende tiltag i vandløbet. 

Det nævnte vandløb er udpeget i vandområdeplanerne sammen med mange andre vandløb, fordi tilstanden er for dårlig, eller fordi der findes spærringer, som forhindrer fisk og smådyr i at vandre igennem vandløbet. Statens Vandområdeplaner udmøntes på baggrund af EU`s Vandrammedirektiv.

Du kan læse mere om statens vandområdeplaner her

_______

2023

Vandplansprojektet i Skindersmose Bæk er gennemført

Projektet blev gennemført i efteråret 2023.

Der blev allerede konstateret gydninger fra ørreder på nogle af de udlagte gydebanker i vinteren 2023.

_______

2022

Informationsbrev om vandplansprojekt i Skindersmose Bæk

Der er udsendt et informationsbrev til lodsejerne langs vandområdet Skindersmose Bæk vedrørende det kommende vandplansprojekt. Brevet indeholder generelle oplysninger om projektet og information om den indledende proces. 

Du kan læse informationsbrevet her 

_______

2021

Tilsagn til vandplansprojekt i Skindersmose Bæk

Skive Kommune har fået tilsagn til at udføre et forbedrende vandplansprojekt i Skindersmose Bæk.

I løbet af 2018 og 2019 gennemførte Skive Kommune sammen med Limfjordssekretariatet en undersøgelse af vandløbene, der skulle afklare, hvordan miljøforholdene kunne forbedres. Undersøgelsen endte i en rapport, som danner grundlag for projektet. Det blev forslået, at der arbejdes med tiltag på to delstrækninger i området. De udpegede strækninger fremgår af kortet nedenfor. 

Du kan læse forundersøgelsen her

 

Skive Kommune forventer at igangsætte det indledende forarbejde til projektet i løbet af 2022. Alle lodsejere i projektområdet vil modtage et orienteringsbrev herom når arbejdet indledes.

Det kommende arbejde består i at få udpeget den endelige placering for tiltagene i vandløbene, igangsætte en dialog med lodsejere, myndighedsbehandling, udbud af anlægsarbejdet og realisering af projektet.

Tiltagene der er udpeget for vandløbet er udlægning af groft materiale og fjernelse af en spærring. Projektet forventes at forbedre miljøforholdene for især fisk i vandløbet.

Vandplansprojekt - Skindersmose Bæk

Kortudsnit over vandløbet (Skindersmose Bæk), som udpeget af staten. Vandløbet er markeret med blåt (Mørkeblå=offentligt vandløb, Lyseblå = privat), de stiplede røde strækninger er rørlagt. De to foreslåede projektstrækninger jævnfør ”Forundersøgelse i Skindersmose Bæk” er markeret med lyserødt (Projektstrækning 2) og orange (Projektstrækning 4).

_______

2019

Forundersøgelse i Skindersmose Bæk

Skive Kommune igangsatte i foråret 2018 en undersøgelse i Skindersmose Bæk/Dront Møllebæk. Formålet var at undersøge, om der kan laves restaureringstiltag, som kan forbedre forholdene for fisk, smådyr og planter i vandløbet. Det kan for eksempel ske ved udlægning af groft materiale i vandløbet, plante træer, fjerne spærringer eller ved at lave sandfang.

Vandløbet er udpeget til undersøgelse i den statslige Vandområdeplan 2016-2021, da den ikke lever op til kravet om at have en god økologisk tilstand for fisk. Det betyder, at der er færre ørreder i vandløbet, end man kan forvente.

Den strækning, der er udpeget, er vist med rødt på kortet nedenfor.

Kortudsnit over Skindermose Bæk

Forundersøgelsen viste, at forholdene i åen kan forbedres med forskellige tiltag som for eksempel udlægning af grus og sten. I forundersøgelsesrapporten foreslås konkrete tiltag på flere forskellige strækninger i vandløbet.

Du kan læse forundersøgelse her

 

Skive Kommune forventer at ansøge om midler til at udføre de foreslåede tiltag indenfor de kommende år. Midlerne skal søges ved Fiskeristyrelsen.

Undersøgelsen er udført af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne er betalt af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og FødevareministerietKortover øverste del af Krarup Møllebæk

Skive Kommune har siden 2018 arbejdet på at gennemføre vandløbsrestaurering i Krarup Møllebæk i henhold til indsatserne i vandområdeplan 2015-21.

Indsatserne var udplantning af træer samt udlægning af groft materiale i form af grus, sten og dødt ved.

Projektet blev gennemført i foråret 2023 i tæt dialog med de involverede lodsejere.

Der blev samlet udlagt 12 gydebanker, udlagt skjulesten på størstedelen af strækningen, plantet tre mindre grupper af rødel og udlagt dødt ved på udvalgte strækninger.

Lokalitet, hvor der skal udlægges gydebanke
Foto: Her skal der udlægges gydebanker. Markeringspælen viser entreprenøren, hvor der skal lægges gydegrus.

Samme lokalitet som et første billede. Her er der lagt gydegrus.
Foto: Samme lokalitet efter udlægning af gydegrus.

Eksempel på udlagt skjulesten.
Foto: Eksempel på udlægning af skjulesten. Her skabes strømlæ for små fisk bag ved stenen. Samtidig skabes en stærkere strøm rundt om stenen. Strømmen flytter på bundsedimentet, og der skabes dermed en mere varieret vandløbsbund.

Ny gydebanke
Foto: Ny gydebanke

Ny gydebanke
Foto: Ny gydebanke

Udlægning af dødt ved (træ). 
Foto: Udlægning af dødt ved (træ). Her er det udført ved halvfældning. Dødt ved i vandløbene er igennem tiden blevet fjernet helt konsekvent ved vandløbsvedligeholdelse. Men når det udlægges igen, genskabes rigtigt gode skjul for fiskeyngel og et godt fødegrundlag for både vandløbsinsekter og fisk.

På vandløbsstrækningen er der nogle stryg med stort fald. Her er etableret mindre pools på disse strækninger for at sikrer mulighed for ophold i fiskenes krævende vandring op i vandløbet.
På vandløbsstrækningen er der nogle stryg med stort fald. Her er etableret mindre pools på disse strækninger for at sikrer mulighed for ophold i fiskenes krævende vandring op i vandløbet.

Teknisk forundersøgelse

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

I Lyby-Grønning Skelgrøft nord for Skive er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en strækning, hvor miljøstilstanden skal forbedres. Det skyldes, at strækningen ikke lever op til miljømålsætningen om god økologisk tilstand for fisk, smådyr og planter.

Lyby-Grønning Skelgrøft

Herunder kan du finde information om vandplansprojektet Lyby-Grønning Skelgrøft.

Vandløbet er udpeget af staten i Vandområdeplanerne 2015-2021, da det ikke lever op til målsætningen om god økologisk tilstand. Skive Kommune skal derfor undersøge og udføre forbedrende tiltag i vandløbet. 

Det nævnte vandløb er udpeget i Vandområdeplanerne sammen med mange andre vandløb, fordi tilstanden er for dårlig eller fordi der findes spærringer, som forhindrer fisk og smådyr i at vandre igennem vandløbet. Statens Vandområdeplaner udmøntes på baggrund af EU`s Vandrammedirektiv.

Du kan læse mere om statens vandområdeplaner her

_______

2022

Projektet blev udført i løbet af marts måned hvor Jysk Naturpleje etablerede seks gydebanker/stryg i vandløbet, samt skabte små slyng på vandløbet.

Nedenfor ses et af de nye stryg.

_______

2021

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at gennemføre et projekt, hvor der udlægges gydebanker og skjulesten, og der laves små afgravninger i bund og brink for at fremme den naturlige variation og genslyngningsproces. Dette gøres på to projektstrækninger på den nedre del af vandløbet.

Projektstrækningerne P1 og P2 er vist med gult på kortet nedenfor.

Luftfoto af Lyby-Grønning Skelgrøft

Der forventes, at projektet udføres i marts 2022. I forbindelse med opstarten bliver lodsejerne kontaktet.

Entreprenørarbejdet er blevet udbudt, og opgaven gik til Jysk Naturpleje.

Projektet udføres af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

I Vandløbet gennem Nr. Lem Enge nordøst for Lihme er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en spærring ved en rørbro. Spærringen skyldes af røret under bro er placeret forkert i forhold til vandløbets bund, så der er et kraftigt stort fald ved udløbet af røret. Det kraftige fald hindrer fisk og smådyr i at svømme mod strømmen og igennem røret. Billedet nedenfor viser udløbet fra røret.

Rørbro i vandløbet gennem Nr. Lem Enge. Foto: Skive Kommune

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at fjerne spærringen, så der bliver fri adgang igennem vandløbet. Det skal gøres ved at omlægge rørbroen og lave tilpasninger af bundkoten, så der skabes et mere jævnt fald igennem rørbroen og vandløbet. Samtidig etableres der en ubrudt grusbund igennem rørene, som smådyr kan benytte, og der udlægges grus i vandløbet, som fiskene kan gyde i.

Spærringens placering er vist med rødt på kortet nedenfor.

Kortudsnit over vandløbet gennem Nr. Lem Enge

Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med lodsejere og entreprenør. Anlægsarbejdet har været udbudt, og det blev Sloths Naturpleje, der vandt opgaven.

 

April 2021

 

Projektet blev udført i marts 2021. Nedenfor er et billede af den nye rørbro.

Projektet er udført af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

 

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

I Balling Bæk nord for Balling er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget to spærringer på steder, hvor vandløbet krydser to grusveje. Spærringerne består af rørbroer, som er placeret forkert i forhold til vandløbets bund og som derved forhindrer at fisk og smådyr kan passere røret.

Billedet nedenfor viser udløbet fra den ene rørbro. Der er et styrt fra bunden af røret og ned til vandløbets vandoverflade på 30-40 cm ved normale vandføringer, hvilket forhindrer fisk og smådyr i at svømme ind i røret.

Balling Bæk udløb fra rørbro. Foto: Skive Kommune

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at fjerne de to spærringer, så der bliver fri adgang igennem vandløbet. Det skal gøres ved at omlægge de to rørbroer, og lave tilpasninger af bundkoten, så der skabes et mere jævnt fald igennem rørbroerne og vandløbet. Samtidig skabes en ubrudt grusbund igennem rørene, som smådyr kan benytte, og der udlægges grus i vandløbet, som fiskene kan gyde i.

Spærringerne er vist med rødt på kortet nedenfor.

Kort over Balling Bæk med spærringer markeret med røde prikker

Anlægsarbejdet blev udført i samarbejde med lodsejere og entreprenør. Anlægsarbejdet har været udbudt og det blev Sloths Naturpleje, der vandt opgaven.

 

April 2021

 

Projektet blev udført i marts 2021. Billedet nedenfor viser udløbet fra den ene nye rørbro.

Balling Bæk - Rørbro

Projektet er udført af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

 

Logo fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

I Vellum Å sydøst for Ramsing er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en spærring, hvor vandløbet løber under Refsgårdvej. Spærringen består af en rektangulær rørbro med glat bund og kraftigt fald ved udløbet, som forhindrer mindre fisk og smådyr i at vandre frit op og ned ad vandløbet.

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at fjerne denne spærring, så der bliver fri adgang igennem vandløbet. Det skal gøres ved at lægge grus og sten i vandløbet under vejen, så der bliver en ubrudt grusbund under vejen. Samtidig tilpasses vandløbet op- og nedstrøms vejen med grus og sten for at fjerne det kraftige fald.

Spærringen og projektstrækningen er vist med rødt på kortet nedenfor.

Oversigtskort over Vellum Å

Projektet er gennemgået og accepteret af lodsejerne ved vandløbet. Lodsejerne vil også blive inddraget under anlægsarbejde. Blandt andet i forbindelse med placeringen af gydebankerne.

Der forventes, at projektet udføres i efteråret 2019 eller foråret 2020. Det udføres af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

Sommeren 2017 var en rigtig god sommer for fiskene i Lille Ramsing Bæk. De fik nemlig halvanden kilometer ekstra at boltre sig på.

Skive Kommune genåbnede en vandløbsstrækning, som har været rørlagt siden 1960’erne. Røret spærrede for fiskenes adgang til den øverste del af vandløbet. Rørene blev gravet op, og i stedet blev der lavet et nyt slynget vandløb til gavn for områdets plante- og dyreliv.

Baggrund for Lille Ramsing Bæk projektet

I 2013 blev der lavet en undersøgelse af mulighederne for at genåbne en rørlagt strækning i Lille Ramsing Bæk.

Forundersøgelsen viste, at der var gode muligheder for at forbedre forholdene for fisk og smådyr i vandløbet ved at genåbne den rørlagte vandløbsstrækning.

I 2015 søgte Skive Kommune tilskud hos staten til at gennemføre projektet. NaturErhvervstyrelsen gav tilsagn om tilskud til projektet i medio 2015.

Her kan du se projektområdet, der er markeret med en rød cirkel:

Kortudsnit med Lille Ramsing Bæk mellem Oddense og Vester Lyby

Projektet bestod i at genåbne den rørlagte strækning og at udlægge gydegrus i vandløbet. Samtidig skulle der anlægges kreaturpassager over vandløbet.

Detailprojektering, lodsejeraftaler og myndighedsbehandling af projektet blev udarbejdet i 2016, og anlægsarbejdet blev udført i maj/juni 2017.

Læs om Lille Ramsing Bæk projektets forundersøgelse (PDF-fil)

Læs Lille Ramsing Bæk detailprojektet (PDF-fil)

Projektet blev gennemført med finansiering fra EU (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond) og Miljø- og Fødevareministeriet.

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

Den nederste del af Hagensmølle Bæk inklusive tilløbet Vandløb Intrup er udpeget til undersøgelse i Vandområdeplan 2015-2021. Vandløbet er udpeget, fordi miljøtilstanden for fisk i vandløbene ikke lever op til det fastsatte miljømål om god økologisk tilstand. I øjeblikket er der moderat tilstand, som er niveauet lige under ”god”.

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at lave følgende forundersøgelse, som kommer med forslag til, hvordan leveforholdene for fisk kan forbedres, så miljømålsætningen kan opnås.

Den udpegede strækning er vist på dette kort:

Kort over strækning af Hagensmølle Bæk

Forundersøgelsen kan læses her

Forundersøgelsen er lavet i løbet af efteråret 2019 og foråret 2022. 

Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og FødevareministerietForundersøgelse i Ajstrup Bæk

Skive Kommune igangsatte i efteråret 2018 en undersøgelse af to spærringer i Ajstrup Bæk. Undersøgelsen var en udvidelse af en undersøgelse i Ajstrup og Trælsborg Bæk, som blev lavet for et par år siden. Formålet var at undersøge, om to udpegede spærringer i vandløbet kunne forhindre fisk og smådyr i at vandre op og ned i vandløbet.

De to spærringer er markeret med rødt på kortet nedenfor.

Kort over Ajstrup og Trælsborg bæk

Forundersøgelsen viste, at den østlige spærring, som er en mindre sø, ikke udgør en væsentlig spærring, og der laves derfor ikke tiltag her. Den vestlige spærring bestod af en røroverkørsel, der var faldet delvist sammen. Ved et tilfælde var lodsejer selv i gang med at lave reparationer på røret, da vi var på besigtigelse. Der blev indgået en aftale om, at Skive Kommune i stedet leverede et nyt rør, som lodsejer kunne lægge ned. Denne overkørsel udgør derfor ikke længere en spærring

Rapporten fra undersøgelsen finder du i dette link:

Teknisk forundersøgelse af spærringer i Ajstrup Bæk (PDF-fil)

Undersøgelsen er udført af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne er betalt af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Logo fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

I Ejskær bæk syd for Kåstrup er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en længere rørlægning og en spærring ved en røroverkørsel, som forhindrer fisk og smådyr i at vandre frit op og ned ad vandløbet. Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at lave en forundersøgelse, som skal komme med forslag til, hvordan disse spærringer kan fjernes eller ændres, så der bliver fri adgang igennem vandløbet.

Rørlægningen og spærringen er vist med rødt på kortet nedenfor.

Kort over Ejskær Bæk - Rørlægningen og spærringen

Som en del af undersøgelsen bliver relevante lodsejere inddraget. Skive Kommune tager direkte kontakt til dem ved opstart, og mens undersøgelsen foregår.

Når undersøgelsen er afsluttet, tages der stilling til om projektet skal gennemføres ud fra blandt andet økonomi og de positive effekter, der kan opnås.

Rapport mv. fra undersøgelsen lægges på denne side, når det er klart til publicering.

Forundersøgelsen laves i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020. Den udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Seneste nyt om Ejskær Bæk projektet

Januar 2020

Forundersøgelsen er nu gennemført. Den viste, at der kan laves en løsning, så der skabes fri passage, og at lodsejerne generelt er positive, men at økonomien kan spænde ben for projektet.

Skive Kommune vil vente med at gå videre med projektet, indtil der eventuelt viser sig nogle nye økonomiske muligheder.

Rapporten fra forundersøgelsen finder du i dette link:

Teknisk forundersøgelsesrapport af spærringer i Ejskær Bæk (PDF-fil)

Logo fra EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet

Sidst opdateret

01.03.2024

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk