Selve regulativet indeholder typisk:

Om vandløbet

 • Vandløbets navn
 • Beskrivelse af den strækning, der er omfattet af regulativet
 • Beskrivelse af de bygværker, som ligger på og ved strækningen
 • Vandløbets målsætning
 • Kort med angivelse af vandløbet samt stationer på vandløbet

Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne

 • Skikkelse - bundens bredde, brinkernes hældning, vandløbets profil, bundens fald samt koter for bund og brinker
 • Vandføringsevne - afledning af vand og vandstande i udvalgte situationer

Bemærk, at regulativer ikke giver garanti mod periodiske oversvømmelser af arealerne omkring vandløbet.

Vandløbets vedligeholdelse

 • Hvornår og hvordan grøden slås
 • Hvornår og hvordan der kan ske oprensning
 • Bortskaffelse af grøde og fyld
 • Sikring af drænudløb
 • Friholdelse af arealer langs vandløbet (2 m bræmmer, randzoner og arbejdsbælter)

Forskellige øvrige bestemmelser

 • Sejlads
 • Miljøforbedringer i vandløbet
 • Drift af stemmeværker
 • Hegning og kreaturvanding
 • Beplantning og bevarelse af træer og buske langs vandløbet
 • Placering af dræn- og rørudløb
 • Broer og andre bygværker mv.
 • Tilsyn og vandløbssyn
 • Revision af regulativet
 • Dato for ikrafttræden
Kommunen vedtager regulativer efter en fastlagt procedure.

Forslag til regulativ

 • Skive Kommune, som er vandløbsmyndighed, udarbejder et forslag til et regulativ.
 • Forslaget kommer i offentlig høring i 8 uger. Der kan afholdes offentlige møder.
 • Indsigelser og forslag til ændringer kan indsendes til kommunen indenfor de 8 uger.

Kommunen vurderer indsigelser og ændringsforslag og kan ændre i forslaget.

Regulativ

 • Skive Kommune vedtager regulativet. Regulativer for de tidligere amtsvandløb skal også vedtages af Naturstyrelsen.
 • Regulativet offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 • Regulativet træder i kraft.

Læs mere i Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Skive Kommune vedligeholder de offentlige vandløb.

 • Vedligeholdelsen skal ske som beskrevet i regulativet for det pågældende vandløb. Hverken mere eller mindre.
 • Vedligeholdelsen skal sikre, at vandløbets skikkelse og/eller evne til at lede vand ikke ændres.
 • Kommunen må hverken undlade at udføre vedligeholdelse eller udføre ekstra vedligeholdelse.
 • Kommunen må heller ikke uddybe vandløbene gennem vedligeholdelse med maskiner.
 • Uddybning af vandløb skal altid beskrives i et reguleringsprojekt, som skal godkendes af kommunen, før det må udføres i vandløbet.

Kommunen kan ikke ændre vedligeholdelsen, før det er besluttet gennem en ændring af regulativerne.

Bredejerne skal tåle, at kommunen udfører vedligeholdelsen.

Bredejerne skal også overholde bestemmelserne i regulativet.

Det drejer sig blandt andet om at overholde:

 • Arbejdsbælter og bræmmer
 • Fjernelse af grøde og fyld
 • Hegning for løsgående dyr og fjernelse af hegn i forbindelse med vedligeholdelse
 • Bevaring af beplantning langs vandløbet
 • Placering og vedligeholdelse af dræn- og rørudløb
 • Begrænsninger i sejlads i større vandløb

Der findes ikke regulativer for private vandløb.

Hvis et offentligt vandløb omklassificeres til privat vandløb, vil regulativet blive sat ud af kraft.

Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb. Kommunen kan dog fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsen.

Sidst opdateret

21.09.2021

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk