• Alle, som leder vand til et rørlagt vandløb eller et kunstigt åbent vandløb, er medbenyttere af vandløbet.
  • Alle, som får tilladelse til at aflede vand til et rørlagt vandløb eller et kunstigt åbent vandløb, vil blive medbenyttere.


  • Alle nye tilslutninger til rørledninger, pumpekanaler og kunstige åbne vandløb kræver en tilladelse.
  • Man skal have tilladelsen, inden anlægsarbejdet sættes i gang.
Rørledninger og kunstige åbne vandløb er lavet i en størrelse, så de kan tage den mængde vand, der var behov for, da de blev anlagt. Derfor kan man komme ud for, at der ikke kan tilsluttes mere vand, fordi der kan opstå problemer med at aflede vandet.

De eksisterende rørledninger er allerede betalt af de brugere, der har anlagt dem. Vedligeholdelsen betales af de enkelte bredejere, med mindre der er truffet andre aftaler.

De, der allerede leder vand gennem en rørledning og kunstige åbne vandløb, har derfor en forventning om at have en bestemt vandafledning. Hvis der ledes mere vand til, kan den enkelte medbenytters vandafledning blive forringet.

Tilslutning uden tilladelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme.

De nuværende medbenyttere skal have mulighed for at tage stilling til:

  • Eventuelle krav om fordeling af udgifter i forbindelse med både fremtidig vedligeholdelse og fremtidige anlægsarbejder.
  • Eventuelle krav om nødvendig større dimension for rørledningen (en regulering).
  • Kommunen, der er vandløbsmyndighed, skal vurdere konsekvenser for vandløbenes afstrømning og miljø.
Ansøger skal sende en beskrivelse af projektet med kortbilag til kommunen.

Ansøgningen skal indeholde disse oplysninger, som ansøger selv skal indhente:

  1. Alle nødvendige oplysninger om den eksisterende rørledning. Det er eventuelt rørledningens stand samt konsekvenser for tilførsel af mere vand.
  2. Partserklæringer fra de berørte bredejere.
  3. Øvrige relevante tilladelser, for eksempel udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
  4. En afklaring af de økonomiske spørgsmål. Der kan være tale om både bidrag til anlægsudgifter, partsfordelinger i fremtidig vedligeholdelse og erstatninger ved tab, som medbenyttelsen medfører.

Kommunen kan træffe afgørelse om de økonomiske forhold, og afgørelser kan påklages inden for 4 uger til taksationsmyndighederne.

Ansøgningen sendes til:

Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

Ansøgningen vurderes. Et projekt skal være fuldt belyst, før kommunen kan behandle ansøgningen. Ansøger kan derfor blive bedt om at skaffe flere oplysninger.

Hvis der gives tilladelse til medbenyttelse, vil ansøger og de berørte bredejere få tilsendt et udkast til tilladelse, så de har mulighed for at komme med bemærkninger.

Projekt og tilladelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside. Der er 4 ugers klagefrist.

Anlægsarbejdet kan først sættes i gang efter klagefristens udløb, og kun hvis der ikke er indkommet klager. Klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kommunen kan give afslag på medbenyttelse. Der vil også ved afslag være 4 ugers klageperiode.

Sidst opdateret

21.09.2021

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk