Kommunen skal i en klagesag:

 • Optræde som ”vandløbets advokat” med de pligter og rettigheder, som vandløbsloven giver vandløbsmyndigheden.
 • Informere de berørte parter om deres pligter og rettigheder efter vandløbsloven.
 • Informere om, at godkendte eller flere årtiers afledning af vand opretholdes under hensyn til vandløbsmiljøet.
 • Sikre, at ændringer af vandføringen behandles som reguleringer eller at de oprindelige forhold genskabes.
 • Informere om, at alle parter har mulighed for at få aktindsigt, at fremføre deres argumenter og at fremvise og besigtige de faktiske forhold.
 • Sørge for, at alle berørte parter får alle nødvendige informationer gennem hele sagsforløbet.
I det følgende er det beskrevet, hvordan man kan rejse en vandløbssag mod en nabo.

En klage skal som udgangspunkt være skriftlig og indeholde en beskrivelse af:

 • Sted (adresse/matrikel/kortskitse med nordpil)
 • Problem
 • Varighed
 • Forsøg på løsning af problemet
 • De berørte parter (bredejerne og andre benyttere af vandløbet)
 • Andre oplysninger, som har betydning for klagesagen

En skriftlig klage skal sendes til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller via mail til tek@skivekommune.dk.

Mundtlig klage i vandløbssag

Undtagelsesvis kan du indgive en mundtlig klage. Bemærk i den forbindelse, at ingen kan være anonym i en vandløbssag.

Ved en mundtlig klage giver kommunen en forklaring på vandløbslovens regler, og du får oplyst, hvor du kan læse mere om disse regler, og du kan eventuelt få tilsendt informationer om reglerne, hvis du ønsker det.

Hvis kommunen accepterer, at din klage er mundtlig, vil du modtage et brev med anmodning om at bekræfte klagen. Det sker for at sikre, at klagen er forstået på den rigtige måde.

Først når brevet er underskrevet og returneret til kommunen, vil behandlingen af klagesagen mod din nabo fortsætte.

Når man rejser en vandløbssag mod en nabo, vil kommunen orientere de berørte parter skriftligt om klagen.

Orienteringen omfatter:

 • Oplysninger om, hvem der har rejst vandløbssag mod hvem
 • Kopi af klagen med eventuelle bilag
 • Anmodning om skriftlig kommentar til klagen (partshøring)
 • Anmodning til de berørte parter om indsendelse af dokumentation for vandløbets/rørledningens tilstand på egen jord. For rørledninger kan dokumentation udføres af autoriseret kloakmester
 • Information om: Uenighed mellem bredejere ved private vandløb

De indsendte oplysninger samles ved kommunen.

De berørte parter orienteres om oplysningerne

Hvis det indsendte materiale ikke giver overblik over problemerne, sender kommunen et brev til de berørte parter med kopi af det indsendte materiale og med anmodning om uddybning af problemerne.

Hvis de indsendte oplysninger giver et overblik over problemerne, sendes der et brev til de berørte parter med kopi af det indsendte materiale og med indkaldelse til vandløbssyn eller eventuelt til møde hos kommunens vandløbsafdeling.

Bemærk, at de berørte parter har pligt til at fremkomme med oplysninger om vandløbet ifølge vandløbslovens § 58.

Vandløbssyn

De berørte parter samt repræsentanter fra kommunen mødes på stedet til et vandløbssyn. De berørte parter forklarer og drøfter problemerne.

Kommunen laver referat af mødet. Eventuelle aftaler/forlig, som er indgået ved vandløbssynet, skrives ind i referatet. Referatet sendes til de berørte parter til gennemsyn og kommentering.

Der træffes ingen afgørelse på stedet.

Der kan være tale om 3 mulige løsninger:

1. Forlig eller aftale

 • De berørte parter bliver enige om en aftale (teknisk og økonomisk).
 • Der udarbejdes et udkast til aftale, som sendes til de berørte parter sammen med referat af vandløbssynet.
 • Den endelige aftale sendes til underskrift hos de berørte parter.
 • Den underskrevne aftale sendes til parterne, og vandløbsmyndigheden arkiverer en kopi af aftalen.
 • Arbejdet udføres.
 • Arbejdet færdigmeldes eventuelt til kommunen.

2. Udarbejdelse af projekt

 • Hvis forholdet kræver et reguleringsprojekt (teknisk eller økonomisk) kan den, der er ansvarlig for forholdet udarbejde et projekt.
 • Der fastsættes en dato for projektets indsendelse.
 • Projektet indsendes til kommunen med henblik på godkendelse.
 • Før projektet kan godkendes skal der foreligge et økonomisk forlig, en kendelse fra taksationsmyndigheden eller en domstolsafgørelse om den økonomiske fordeling af udgifterne.

3. Påbud

 • Hvis der ikke kan opnås forlig/aftale eller indgås aftale om udarbejdelse af et projekt, vil den bredejer, der er ansvarlig for problemet kunne få påbud om at bringe forholdet i orden. Påbuddet skal efterkommes inden for et givet tidsrum.
 • Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan der blive tale om politianmeldelse og / eller eventuel udførelse af arbejdet på den forpligtedes regning (kommunal selvhjælpshandling)
 • Udgifterne til selvhjælpshandling har samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.


 • Mangelfuld vedligeholdelse eller etablering af ulovlige forhold kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme med videre.
 • Skader skal kunne henføres til den manglende mangelfulde vandløbsvedligeholdelse eller det ulovlige forhold.
 • Du kan rejse et eventuelt erstatningskrav ved civilt søgsmål (domstolene) eller ved taksationsmyndigheden.

Sidst opdateret

21.09.2021

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk