Oversigtskort over Elkær ved Selde

Baggrund for projekt ved Elkær

Skive Kommune fik i oktober 2010 tilsagn om tilskud til at udføre en tekniske og ejendomsmæssig forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Elkær. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2010-2011, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til realisering af vådområdeprojektet. Kort fortalt går det ud på at nedlægge pumpelaget, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en del af arealet.

Vådområdeprojektet bliver på ca. 40 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver cirka 5.500 kg N/år.

Seneste nyt om Elkær

August 2022

Rekreativ sti ved Elkær Engsø blev indviet.

Forår 2022

Dronefilm optaget i foråret 2022.

September 2021

Projektet er afsluttet. Der planlægges naturstier i området. Henvendelser vedrørende status på dette bedes rettes til Anne Navrbjerg (akna@skivekommune.dk)

Januar 2021

I december 2020 blev entreprenøren færdig med at dække de gamle afvandingsgrøfter til og lede vandet fra de omkringliggende vandløb ind i vådområdet. Den gamle pumpestation blev fjernet og vandet begyndte langsomt at stige i området, og nu er det blevet til et rigtigt vådområde med en sø i midten. Vådområdet renser cirka 6 tons kvælstof fra vandet hvert år, så Limfjorden er nu blevet en lille smule renere. Og Nordsalling er blevet et naturområde rigere, hvor blandt andet fugle og padder har fået et godt sted at leve.

Den 15. januar blev der taget dronefotos af vådområdet, og der kan man se, hvor meget vandet nu fylder på de tidligere dyrkede marker.

Dronebillede over Elkær med vand over de tidligere dyrkede marker - januar 2021. Foto: Skive Kommune

Februar 2020

Der er i løbet af vinteren udarbejdet et detailprojekt, hvor de  forskellige arbejder er indtegnet på kort med projektændringer. I øjeblikket arbejder vores naturafdeling med en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Når den er i hus skal der laves en tilladelse efter vandløbsloven. Projektet vil blive udført efter sommer i år.

Oversigtskort med projektændringer for Elkær

Oversigtskort over Elkær Vådområde - fremtidig sommermiddel

September 2018

En del af de ejendomme, der ligger tæt på projektområdet, har været tilsluttet private nedsivningsanlæg. De er nu ved at være tilsluttet til offentlig kloak, hvilket er en forudsætning for vådområdeprojektets gennemførelse. Dette skyldes, at afstandskravet fra nedsivningsanlæg til grundvandsstanden ikke vil kunne overholdes tæt på et vådområde. En tilslutning til offentlig kloak løser dette problem.

Næste skridt er nu at få lavet et detailprojekt, som kan bruges til en licitation blandt interesserede entreprenører. Vi forventer, at projektet kan udføres i løbet af 2019.

Januar 2017

Der er gennemført en jordfordeling, som blev afsluttet i november 2016. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. 
I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Tidsplan

Vådområdet er gennemført i december 2020.

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Rapporter

Teknisk forundersøgelse af Elkær Vådområde (PDF-fil)

Bilag til teknisk forundersøgelse af Elkær Vådområde (zip fil)

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort vådområde Vium Mølleå

Skive Kommune fik i maj 2019 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Vium Mølleå umiddelbart syd for Roslev. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Lysen Bredning og Limfjorden.

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder. Det er ikke fastlagt endnu.

Nyt om projektet

September 2021

Medarbejdere fra landbrugsstyrelsen besøger berørte lodsejere de næste to måneder for at afklare, hvilke ønsker man har til køb og salg af jord eller 20-årige aftaler om fastholdelse. Når aftalerne er indgået vil projektet gå videre i etableringsfasen.

September 2020

De afsluttede ejendomsmæssige og tekniske forundersøgelser blev forelagt på et borgermøde i juni 2020. Hvis vådområdet etableres vil det kunne rense ca. 4,5 tons kvælstof om året, og projektet er meget omkostningseffektivt, da udgifterne til projektet ikke er store.

Der var en positiv interesse blandt lodsejerne for at gå videre med at realisere projektet.

Derfor vil Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet søge om tilskud fra Landbrugsstyrelsen til gennemførelse af projektet. Dette vil finde sted henover vinteren 2020 – 2021.

Teknisk forundersøgelse af Vium Mølleå (PDF-fil)

Juni 2020

Den tekniske forundersøgelse og de ejendomsmæssige forundersøgelser er afsluttet og fremlægges for lodsejerne på et møde i Sallinghallerne den 25. juni kl. 19.00.

Skive Kommune vil efterfølgende beslutte om projektet skal søges realiseres, blandt andet ud fra lodsejeropbakning til projektet.

Evt. ansøgning sendes til Miljø- og Landbrugsstyrelsen som er dem der skal godkende og finansiere projektet.

August 2019

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i august 2019 efter et opstartsmøde mellem Skive Kommune og Limfjordsrådets Sekretariat, som skal udføre forundersøgelsen.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at både den tekniske del af forundersøgelsen og lodsejerundersøgelsen vil blive færdig i efteråret 2019.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort over Skive-Karup Å

Baggrund

Skive Kommune arbejder på at få lavet et vådområdeprojekt ved Skive Karup Å.

Projektet bliver et bynært, rekreativt område, hvor mødet mellem vand og land også bidrager til, at vi passer på fjorden og klimaet. Gennemførelse af projektet vil nemlig både fjerne kvælstof fra fjorden og reducere udledningen af CO2 fra lavbundsarealerne i projektområdet.

Processen for et vådområdeprojekt er normalt langvarig. Desværre har projektet i Skive Karup Å været et af de meget langvarige projekter. Vi er endnu ikke i mål, men Skive Kommune tror på, at vi kommer i mål med et godt resultat.

Hvis du er nysgerrig på de forskellige stadier i processen, kan du læse de udarbejdede rapporter nedenfor.

Seneste nyt

November 2023

Skive Kommune og Landbrugsstyrelsen afholdt opstartsmøde om jordfordelingen den 29. november.

Her blev projektet og den videre proces gennemgået. Derudover gennemgik Landbrugsstyrelsen processen i en jordfordeling, og de muligheder lodsejerne har for erstatning.

Oplæg fra Skive Kommune

Oplæg fra Landbrugsstyrelsen

Juni 2023

Skive Kommune har fået udarbejdet et notat som supplement til de tekniske forundersøgelser. Notatet er udarbejdet på baggrund af ændringer i projektet.

Notat - projektændringer maj 2023

Orienteringsmøde d. 12. Oktober 2022

Skive Kommune afholdte dags dato orienteringsmøde for de interesserede lodsejere. På mødet blev projektets status og fremdrift fremlagt.

Status pr. 11. august 2022

Skive Kommune ansøgte i 2019 om at lave et supplerende forprojekt til etablering af et vådområde ved Skive Karup Å. I forhold til den oprindelige forundersøgelse var der behov for yderligere undersøgelser.

Det supplerende forprojekt er nu lavet færdig og har bidraget med de manglende oplysninger med hensyn til de tekniske, økonomiske og naturmæssige forhold.

I forbindelse med den det supplerende forprojekt skulle der blandt andet findes en løsning med Vejdirektoratet angående sikring af bropillerne på Ringvej Syd i ådalen. Der foreligger nu en aftale med Vejdirektoratet.

Supplerende forundersøgelse og naturvurdering

Den videre proces:

Det supplerende forprojekt skal godkendes af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Når Skive Kommune har modtaget godkendelse fra begge instanser, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med jordfordelingen i projektområdet.

Hvor lang tid det kan komme til at tage er meget svært at sige, men det er ikke urealistisk at der kan gå et års tid med det.

Når alle lodsejerforhandlinger om projektarealerne er afsluttet, kan kommunen gå i gang med detailprojektering, myndighedstilladelserne og anlæg.

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Tidligere rapporter

Forundersøgelse af Skive-Karup Å - kort udgave (PDF-fil)

Forundersøgelsen af Skive-Karup Å - fuld udgave (.zip fil)

Ejendomsmæssig forundersøgelse af Skive-Karup Å (PDF-fil)

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort Harre Nor

Vådområdeprojektet ved Harre Nor har endelig nået en vigtig milepæl.

Jordfordelingen er faldet på plads, og Landbrugsstyrelsen afholder kendelsesmøde den 29. august 2023.

Herefter kan Skive Kommune gå i gang med detailprojekteringen og den myndighedsmæssige sagsbehandling.

En del af det arbejde vil dreje sig om koordinering med ledningsejere i projektområdet.

Lodsejere i projektområdet vil løbende blive orienteret.

Tidsplan

Projektet forventes afsluttet i 2025.

Rapporter

Teknisk forundersøgelse af Harre Nor (PDF-fil)

Bilag 1-11 til forundersøgelse af Harre Nor (zip fil 21 MB)

Bilag 12-22 til forundersøgelse af Harre Nor (zip fil 18 MB)

Teknisk forundersøgelse af Harre Nor pixi udgave (PDF-fil)

Ejendomsmæssig forundersøgelse af Harre Nor (PDF-fil)

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort Krarup Møllebæk

Baggrund

Skive Kommune fik i september 2020 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Krarup Møllebæk.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i oktober 2020. Herefter gik WSP, som er kommunens rådgiver i projektet, i gang med at gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Der blev ved udarbejdelse af forundersøgelsen fremlagt forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Lodsejerundersøgelsen viste, at der var stor lodsejeropbakning til projektet. Skive Kommune har derfor den 7. september søgt om realisering af vådområdeprojektet.

Seneste nyt

December 2023
Projektet står stille, da det har vist sig, at jordfordelingen er stødt på væsentlige udfordringer med at skaffe erstatningsjord. Det er specifikt lerjord, uden for den nordlige del af projektområdet, der mangler. Området er præget af stor interesse for etablering af anlæg til vedvarende energi (VE-anlæg). Konsekvensen af dette er, at jordfordeleren har meget vanskelige rammer til forhandling af aftaler og priser, og så længe dette er tilfældet, står projektet desværre stille.

Maj 2022
Der blev holdt et lodsejermøde den 17. maj i Hem Forsamlingshus, hvor der foruden lodsejere var repræsentanter fra Limfjordssekretariatet, Landbrugsstyrelsen og Skive Kommune. Mødet gik ud på at informere om den kommende jordfordeling som udføres af Landbrugsstyrelsen. Jordfordelingen kan forventes at tage mindst et år. 

Indlæg fra mødet:

Limfjordssekretariatet

Landbrugsstyrelsen

Skive Kommune

December 2021
Landbrugsstyrelsen har meddelt tilsagn til at realisere vådområdeprojektet ved Krarup Møllebæk.

Rapporter

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Teknisk forundersøgelse

Længdeprofil

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort Skaun Enge

Skive Kommune fik i september 2020 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Skaun Enge.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i oktober 2020. Herefter gik WatsonC, som er kommunens rådgiver i projektet, i gang med at gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Der blev ved udarbejdelse af forundersøgelsen fremlagt 3 forskellige forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Lodsejerundersøgelsen viste, at der var stor lodsejeropbakning til projektet. Skive Kommune har derfor den 7. september 2021 søgt om realisering af vådområdeprojektet.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Teknisk forundersøgelse

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort over Nøreng

Nyt om projektet

Marts 2023

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn til forlængelse af projektperioden. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med jordfordeling og de tekniske løsninger for området.

Februar 2023

Projektet afventer afklaring af finansiering. Det er uklart, hvornår man kan forvente, at projektet bliver gennemført.

December 2021

Nu er detailprojektet klar, og projektbeskrivelsen med bilag finder du herunder.

Projektbeskrivelse med bilag

Nu skal projektet godkendes efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven, og i den forbindelse vil projektet komme i høring. Tilladelse efter strandbeskyttelsesloven er i hus. Derefter skal arbejdet udbydes i licitation, så der kan knyttes en entreprenør på projektet.

Vi forventer, at projektet kan gennemføres i 2022.

September 2021

De sidste detaljer skal afklares i detailprojektet.

Juni 2019

Projektet er blevet forsinket en del på grund af personaleudskiftning hos vores rådgiver, og fordi der har været nogle tekniske forhold, der skulle undersøges nærmere. MEN nu (hvis alt går godt) forventes det, at det endelige detailprojekt kan sendes i høring i juli-august, og arbejdet med maskinerne i marken kan blive udført i efteråret 2019.

November 2018

Der er arbejdet på detailprojektet det seneste års tid, men arbejdet har desværre også ligget stille i nogle perioder. I forbindelse med udarbejdelsen af detailprojektet, er der opstået nogle spørgsmål, som enten ikke har været behandlet eller været tilstrækkeligt belyst i forundersøgelsen. Det har krævet nogle tilpasninger af projektet, som nu er godkendt af Miljøstyrelsen. Det er ikke usædvanligt, at der skal laves nogle tilpasninger i forbindelse med detailprojekteringen, og ændringerne har primært været af teknisk karakter, som for eksempel placeringen af projektgrænsen og beregning af kvælstofomsætningen. De store linjer i projektet er ikke ændret.

I løbet af sommeren har projektet også været berørt af flere ændringer på mandskabssiden. Hos Rambøll, som er rådgivere på projektet, har begge projektlederne skiftet job, og der er derfor blevet tilknyttet nye projektledere. Hos Skive Kommune er der blevet oprettet en ny stilling som projektleder for kommunens vådområdeprojekter, som skal overtage projektet ved Nøreng.

Ifølge vores tidsplan skulle projektet nærme sig afslutningen på nuværende tidspunkt. Den har vi måtte revidere, så vi nu sigter efter at afslutte projektet i slutningen af 2019.

Oktober 2017

Der er ikke sket så meget med projektet henover foråret og sommeren, blandt andet fordi der har været travlt med andre projekter.

I sensommeren blev der fundet en konsulent, der skal lave et detailprojekt. Det blev Rambøll, der vandt opgaven, og de er gået i gang med arbejdet i uge 41.

Detailprojektet skal beskrive alle anlægsopgaverne i projektet. Man skal for eksempel finde ud af, hvor der skal ryddes bevoksninger, hvilke grøfter der skal fyldes, om der er jord i overskud eller underskud, hvordan ejendomme skal sikres mod en højere vandstand, hvordan vandet skal ledes ind og ud af Hinnerup Å og så videre.

Når detailprojektet er færdigt, skal der laves udbud på anlægsopgaven, og der skal meddeles de nødvendige tilladelse til at udføre projektet. 

Januar 2017

Jordfordelingen er nu gennemført. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Maj 2015

Skive Kommune fik i november 2011 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Nøreng. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2012-2013, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til gennemførsel af projektet. Det blev besluttet at gå videre med det projektforslag, der hedder Scenarie 1 i forundersøgelsesrapporten. Kort fortalt går det ud på at nedlægge et landvindingslag, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en stor del af arealet. For at øge kvælstofomsætningen bliver der ledt en del af vandet fra Hinnerup Å ind i vådområdet gennem nogle rørindløb, som føres igennem diget, der adskiller vådområdet og Hinnerup å.    

Vådområdeprojektet bliver på i alt 147 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver 18.200 kg N/år.

Projektet blev igangsat i foråret 2015 og første del af gennemførslen er en jordfordeling.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at vådområdet vil være færdigt sidst i 2019. 

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Tekniske forundersøgelser - rapport

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterProjektområde - Nymølle

Skive Kommune har siden 2022 arbejdet på at gennemføre en forundersøgelse til et vådområde ved Nymølle-Spøttrup nedenfor Mollerup Sø.

Formålet med vådområdeprojektet er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet i Limfjorden.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et projekt, og dels af en ejendomsmæssig forundersøgelse, der afdækker lodsejernes holdning til projektet.

Forundersøgelsen er nu gennemført og viser, at der generelt er meget god opbakning blandt lodsejerne i området.

Projektområdet er på 121 ha og vil potentielt kunne reducere kvælstofudledningen med knap 4 ton N om året.

Skive Kommune har derfor valgt at ansøge Landbrugsstyrelsen om realisering af projektet.

Projektets primære tiltag vil være slukning af de to eksisterende pumper i området, hvilket vil medføre, at der opstår en lavvandet sø.

Det forventes, at afgørelsen fra Landbrugsstyrelsen kommer i første kvartal af 2024.

Herefter vil alle berørte lodsejere blive kontaktet af Skive Kommune.

Resultater af forundersøgelse

Teknisk forundersøgelse

 

LogoerOversigtskort

Skive Kommune har i september 2021 søgt om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et lavbundsprojekt ved Hegnet Mølleå umiddelbart nord for Roslev.

Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med lavbundsprojektet er at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsarealer. Derudover fjerner lavbundsprojekterne også kvælstof fra vandmiljøet og mindsker derved udledningen af kvælstof til Lysen Bredning og Limfjorden.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et projekt. Dels en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til projektet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Oktober 2023

Forundersøgelsen er færdig, og den viser, at en gennemførelse af projektet ved Hegnet Mølleå vil reducere udledningen af CO² med omkring 1.000 ton/år.

Næste skridt er, vi ansøger Landbrugsstyrelsen om realisering af projektet i november 2023, og vi forventer svar i starten af 2024.

Herefter vil alle involverede lodsejere blive kontaktet.

Hvis der meddeles tilsagn til realisering vil det første skridt være, at Landbrugsstyrelsen starter en jordfordeling op.

Ejendomsmæssig forundersøgelse (pdf-fil 1,5 MB)

Teknisk forundersøgelse (pdf-fil 12,5 MB)

Bilag 1 - 7 til teknisk forundersøgelse (zip-fil 20,2 MB)

Bilag 8 - 14 til teknisk forundersøgelse (zip-fil 37 MB)

Juni 2023

Der var informationsmøde for lodsejerne den 8. juni. Der blev holdt to oplæg på mødet, som du kan se her.

Skive Kommunes oplæg

Limfjordssekretariatets oplæg

Maj 2023

Der er sendt invitationer til informationsmøde ud til lodsejerne i projektområdet.

Invitation

Juni 2022

Skive Kommune har modtaget tilsagn om at gennemføre forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Hegnet Mølleå.

I den sammenhæng er den ejendomsmæssige forundersøgelse startet op med et fælles møde med lodsejere i området.

Skive Kommunes oplæg fra opstartsmødet

Processen for en forundersøgelse ser ud som vist nedenfor. Normalt tager det 1 år at gennemføre den.

Skitse - proces for forundersøgelse

 

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort Rødding Å

Skive Kommune har i september 2021 søgt om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et lavbundsprojekt ved Rødding Å umiddelbart øst for Rødding. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med lavbundsprojektet er at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsarealer. Derudover fjerner lavbundsprojekterne også kvælstof fra vandmiljøet og mindsker derved udledningen af kvælstof til Lysen Bredning og Limfjorden.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et projekt, og dels af en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til projektet.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Marts 2023

Skive Kommune har sendt et orienteringsbrev om status for projektet ud til lodsejerne i projektområdet.

Lodsejerbrev

Juni 2022

Skive Kommune har modtaget tilsagn om at gennemføre forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Rødding Å.

I den sammenhæng er den ejendomsmæssige forundersøgelse startet op med et fælles møde med lodsejere i området.

Skive Kommunes oplæg fra opstartsmødet

Processen for en forundersøgelse ser ud som vist nedenfor. Normalt tager det 1 år at gennemføre den.

Skitse - proces for forundersøgelse

 

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af LanddistrikterOversigtskort over Nørresø

Skive Kommune fik i 2015 tilsagn om tilskud til at gennemføre en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at etablere et vådområde ved Nørresø (pink område).

Efter samtaler med lodsejerne blev der søgt om tilsagn til at udvide Nørresø med Nørresø 2 (blåt område) i 2017. Der skulle ligeledes gennemføres en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse i Nørresø 2.

Forundersøgelserne resulterede i, at Skive Kommune ansøgte om tilsagn til realisering af Nørresø, men ikke til Nørresø 2.

Seneste nyt

Marts 2023

Skive Kommune fik i 2015 tilsagn om realisering af et vådområdeprojekt ved Nørresø. Det første skridt i realiseringen af et vådområde er jordfordelingen. I projektet ved Nørresø har der været nogle udfordringer i denne proces. Landbrugsstyrelsen har af flere omgange undersøgt mulighederne for at lave aftaler med alle lodsejere. Det er desværre vist sig, at det ikke kan lade sig gøre.

Skive Kommune har derfor valgt at nedlægge projektet og annullere tilsagnet om realisering.

September 2021

Nørresø 1 og 2 er slået sammen til et samlet projekt, og efter lodsejerhenvendelser arbejdes der på at få søgt realisering på projektet.

Teknisk forundersøgelse - rapport

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Hald-Hejlskov Landvindingslag.

Kortudsnit over Bådsgår Vig

Nyt om projektet

November 2020

Den tekniske forundersøgelse viser, at der ikke er tilstrækkeligt med kvælstoffjernelse i vådområdeprojektet, og der er heller ikke tilstrækkelig lodsejeropbakning til projektet. Derfor opgives projektet.

Tekniske forundersøgelse af Bådsgård Vig (PDF-fil)

August 2019

Rambøll har først fået tid til at gå videre med forundersøgelse her efter sommerferien. De arbejder nu videre med en løsning, hvor vandstanden hæves i projektområdet for at øge kvælstofomsætningen. Vandstandshævningen kommer dels ved at stoppe pumpe og dræning og dels ved at flytte og hæve vandløbene, så der sker jævnlige oversvømmelser. Der vil sandsynligvis ikke skabes regulære søer, men der vil blive mindre områder, som i perioder vil have frit vandspejl.

Marts 2019

Forundersøgelsen har været sat i bero i nogle måneder. Det skyldes, at projektmedarbejderne hos Rambøll, som skal udføre undersøgelsen, har skiftet job. Rambøll har derfor bedt om at få lov til at sætte forundersøgelsen i bero, indtil de var færdige med en anden af Skive Kommunes forundersøgelser. Det har vi accepteret.

Rambøll går i gang igen sidst i marts. I mellemtiden har Limfjordssekretariatet foretaget nogle praktiske undersøgelser i det nye område (Bådsgård Vig 2). Rambøll kan dermed koncentrere sig om at lave projektforslag og konsekvensanalyser, når de går i gang igen.

Tidsplanen revideres i henhold til ovenstående. Vi forventer nu, at den tekniske forundersøgelse kan færdiggøres i første halvdel af 2019 og at ejendomsundersøgelsen udføres efter sommeren 2019.

December 2018

En nærmere vurdering af området syd for projektområdet har vist, at drænvand fra dette areal skal pumpes væk, hvis vandstanden hæves i projektområdet. Et af formålene med projektet er at skabe en naturlig tilstand, og vi ønsker derfor ikke en løsning, hvor drænvand skal pumpes ud. Vi har i stedet søgt om at udvide projektområdet, så det sydlige område inddrages i projektet. Det er i praksis gjort ved at søge om et supplerende projekt, som vi kalder Bådsgård Vig 2, da det ikke er muligt at udvide et igangværende projekt.

I praksis vil de to projekter blive kørt som ét projekt, som både omfatter Bådsgård Vig og Bådsgård Vig 2. Det samlede projektområde kan ses på kortet øverst på siden.

Projektet har været sat i bero i efteråret, mens vi afventede svar på ansøgningen om Bådsgård Vig 2. Nu hvor ansøgningen er godkendt, skal der udarbejdes en ny tidsplan sammen med Rambøll. Vi forventer, at undersøgelsen bliver færdig i løbet af første halvdel af 2019. 

Marts 2018

Der er indsamlet data og lavet undersøgelser i projektområdet i løbet af efteråret og vinteren 2017. Ud fra disse data er der lavet beregninger for kvælstofomsætningen på arealerne. Beregningerne har vist, at det kan blive svært at fjerne nok kvælstof til at overholde kravene for vådområdeprojekter.

Kvælstofomsætningen er lavest på de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag, og det er besluttet at tage disse arealer ud af projektområdet og arbejde videre med arealerne i Hald-Hejlskov Landvindingslag. For at fjerne nok kvælstof på denne del skal drænvand fra et lavt liggende område syd for projektområdet ledes ud på terrænet i projektområdet. Med de nuværende drænforhold kan det blive nødvendigt at pumpe dette drænvand ind i projektområdet, og det vil vi gerne undgå. Vi vil derfor undersøge, om det der er teknisk muligt at tage det lavere liggende område med i projektet.

September 2017

Skive Kommune fik i december 2016 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Bådsgård Vig.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i august 2017, hvor der blev afholdt en besigtigelse med de lokale lodsejere. Herefter gik Rambøll, som er kommunens rådgiver i projektet, i gang med at gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Afhængigt af resultaterne af undersøgelsen vil der blive fremlagt 1-3 forskellige forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, følger en lodsejerundersøgelse. Lodsejerundersøgelsen omfatter møder eller telefonsamtaler med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og muligheder og konsekvenser for den enkelte lodsejer, herunder muligheder for at sælge og bytte jord eller få tilskud til jorden for at lade den indgå i projektet.

Tidsplan (revideret august 2019)

Skive Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen vil blive færdig i løbet af anden halvdel af 2019, og at lodsejerundersøgelsen bliver gennemført i vinteren 2019/2020.

Det videre forløb

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Undersøgelsen og en eventuelle gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Logoer fra Den Europæiske Landbrugsfond, Miljø- og Fødevareministeriet samt LDP 2020

Læs mere om EU Kommissionen - Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Sidst opdateret

01.03.2024

Ansvarlig redaktør

Vandløbsafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk