Som jordejer i et af projektområderne kan du få tilskud til rådgivning. Der yder tilskud til følgende rådgivning:

 • Rådgivning om projektets muligheder på din ejendom.
 • Rådgivning om muligheder for at gøre naturpleje til en driftsgren på din ejendom.
 • Udarbejdelse af ansøgning om tilskud og projektstøtte på din ejendom – herunder Natura 2000-støtteordninger.
 • Øvrig rådgivning i overensstemmelse med LIFE-projektets formål efter kommunens eller Naturstyrelsens forudgående godkendelse. Det kan for eksempel være til forundersøgelser med henblik på jordfordeling, indhentning af nødvendige tilladelser, projektøkonomi og overholdelse af tilsagn og udarbejdelse af anmodning om udbetaling.

Der ydes 100 % tilskud op til 10 timers rådgivning, herefter ydes et tilskud på 400 kr. pr. time.

Der er frit valg af rådgiver, men for at opnå tilskud kræver det, at den valgte rådgiver har skrevet sig på en særlig liste. Kontakt projektleder Louise Aaen Jensen for yderligere information herom.

En af de største barrierer ved at drifte naturarealer er, at de er delt i mange små parceller med skiftende ejerforhold. Man kan enten komme omkring dette ved at indgå aftaler med de enkelte jordejerne, men man kan også se på, om der kunne være en interesse for en jordfordeling.

I en jordfordeling bliver der mulighed for at købe eller bytte sig til jord indenfor og udenfor projektområdet. På den måde kan man samle sine parceller i større og sammenhængende enheder og/eller anskaffe sig jord med større dyrkningspotentiale udenfor projektområdet.

For at kunne afgræsse arealerne i projektområdet kræver det, at der etableres forskellige faciliteter. Projektet kan dække udgifter til etablering af følgende:

 • Hegn (eventuel nedtagning af eksisterende hegn, rydning af hegnslinje, etablering af nyt hegn)
 • Faciliteter til vandforsyning
 • Spændingsgiver til hegn
 • Fangfolde (faste/mobile)
 • Anskaffelse af læskure
 • Kvægovergange til vandløb/grøfter
 • Klaplåger
Projektet yder støtte til rydning af uønsket opvækst. Som udgangspunkt iværksættes der kun rydning på arealer, hvor der efterfølgende sikres afgræsning, da arealerne ellers hurtigt vil gro til igen.

Investeringen i kreatur til ekstensiv græsning på naturarealer kan være usikker eller for dyr. Derudover skal der ofte også investeres i udstyr og transportmidler til og fra arealerne.

For at imødegå denne barriere, etablerer projektet en låneordning med kvæg/græsningsdyr til jordejere, som vil starte op med naturpleje. Projektet stiller transportvogne til rådighed samt ”grejkasser”, der skal indeholde det udstyr, der viser sig nødvendigt undervejs i projektet.

Projektet understøtter også etablering af græsningsfællesskaber og samarbejdsgrupper, der kan deles om grejkasser, transportmidler og ”lånekøer”.

Projektet yder støtte til udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering af stiforløb. Ekstern finansiering kan blandt andet søges via Landdistriktsprogrammet, Friluftsrådet eller private fonde.

Der er i projektet kun afsat et mindre beløb til markering af enkelte korte stiforløb.

Sidst opdateret

28.10.2021

Ansvarlig redaktør

Naturafdelingen

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

Tlf. 99 15 55 00

E-mail: natur@skivekommune.dk