BAGGRUND

Skive Kommune og Skive Vand ønsker at gennemføre et fælles projekt, som omfatter en restaurering af det bynære vandløb Glattrup Bæk. Projektet er søsat for at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året plager de omkringliggende boliger. Skive Kommune og Skive Vand ønsker at udnytte bækkens potentiale i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og vil åbne området op, så hele byen får gavn af stedets naturværdier.

Ingeniørfirmaet EnviDan og landskabsarkitektfirmaet LABLAND architects er blevet udpeget som rådgivere på projektet. Rådgivningsteamet skal i tæt samspil med Skive Kommune og Skive Vand viderebearbejde det projektforslag, der blev udarbejdet af Orbicon i 2016.

 

VISIONEN

Visionen er at skabe en samlet blå fortælling fra Ringvej Syd til Thorsvej med regnvandsbassiner og et slyngende bækforløb. Sammenkoblingen af bæk og bassiner skal skabe en stærk landskabelig oplevelse, hvor mødet og dialogen med vandet vil skifte undervejs. Variationerne spænder fra store flade områder, der oversvømmes hurtigt, til små odder, som skal give de besøgende en oplevelse af at ‘træde ud i’ vandet. Omkring bækken og regnvandsbassinerne etableres stisystemer, der sikrer tilgængelighed til og i området. Overskudsjorden kan anvendes på det tidligere lossepladsareal øst for Glattrup Bæk til etablering af et rekreativt aktivitetslandskab.

 

DE NÆSTE SKRIDT 

Det forventes at selve projektet med omlægning af bækken og landskabsbearbejdningen påbegyndes og færdiggøres i løbet af 2019. Der vil i den forbindelse blive arbejdet med at omdanne området til at håndtere vandmængderne, samt med at sikre de rekreative værdier og nabohensyn.

Museet vil påbegynde udgravningen af området for at sikre de fund, der er blevet gjort i deres forundersøgelse. Cirka samtidig vil Ols- Ingeniør- og Entreprenørfirma. A/S påbegynde gravearbejdet.

Det sker lige nu

Der inviteres til et "åbent-hus" arrangement torsdag d. 4. april fra kl. 17.00.

Arrangementet afholdes i området med start ved Engtoften. Her vil Museum Salling og Skive Kommune vil fortælle om de arkæologiske fund og projektet med omdannelsen af området som helhed.

Du er meget velkommen til at komme forbi. 

Publiceret 27-06-2017