Jeg har solgt eller købt fast ejendom


Det er tinglyste ejer pr. 1/1-xx der skal betale bidragsopgørelsen. Det er vigtigt at tinglysning af ejerskiftet sker rettidigt. Ejerskifte registreres, når det er tinglyst og har virkning fra overtagelsesdatoen. Sker ejerskiftet i løbet af året skal man selv aftale evt. refusion.


Hvorfor er der ikke indbetalingskort med til min bidragsopgørelse?


Ved 2 eller flere ejere af en ejendom modtager én ejer bidragsopgørelsen med indbetalingskort. Øvrige ejere vil modtage en kopi af bidragsopgørelsen uden indbetalingskort. Ønsker du/I at ændre modtageren af bidragsopgørelsen med indbetalingskort skriv en mail til TEK@skivekommune.dk

Vær opmærksom på at du modtager bidragsopgørelsen og indbetalingskort i to separate beskeder i din digitale postkasse.


Betalingsservice


Er din ejendom tilmeldt betalingsservice ved hovedudskrivningen vil det fremgå på bidragsopgørelsen. Vær opmærksom på din PBS oversigt vedrørende betaling. Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilmeldt betalingsservice og du ønsker tilmelding, skal du være opmærksom på, at gøres dette efter 16. december 2023, skal du også betale vedlagte indbetalingskort.


Jeg har betalt ejendomsbidrag to gange - hvad gør jeg?


Kontakt opkrævningskontoret på tlf.: 9915 6030, tlf. tid kl. 10-12.


Jeg har spørgsmål til vurderingen af min ejendom – hvem skal jeg kontakte?


(Ejendomsværdiskat, grundværdi, boligskat, grundskatteloftværdi, fradrag for forbedringer).
Har du spørgsmål til fastsættelse af ejendoms- og grundværdi, kan du se mere på vurderingsportalen.dk eller kontakte vurderingsstyrelsen på tlf.: 7222 1616.

Spørgsmål til rykker, restancer og renter - kontakt opkrævningskontoret. Telefontid: kl. 10.00 - kl. 12.00 alle hverdage. Tlf.: 9915 6030.

Læs her om betaling til Skive Kommune.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice, ved hovedudskrivningen i december, har vi vedlagt indbetalingskort. Bidragsopgørelse og indbetalingskort fremsendes i to separate meddelelser i digital post. Ved flere ejere af en ejendom modtager kun én af ejerne indbetalingskort.

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes der morarenter samt gebyr på 250 kr. for hver rykker pr. grund/ejendom. Rykkere fremsendes til alle ejere. Hvis betaling udebliver, kan inddrivelse blive foretaget af SKAT som modregning i f.eks. overskydende skat eller ved lønindeholdelse.

Betaling fra udlandet - IBAN nr.: DK8075650001555007 – Swift kode: JYBADKKK

Spørgsmål vedr. betaling/renter/gebyrer skal rettes til:

Opkrævningskontoret
Mail: opkraevning@skivekommune.dk
Tlf. 9915 6030
Tlf. tid: mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Fra 1. januar 2024 flytter opkrævningen af grundskyld fra kommunerne til SKAT, så fremadrettet betaler du både grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat via din forskuds- og årsopgørelse. Begge boligskatter bliver automatisk trukket fra din indkomst hver måned.

Se mere på: Vurdering og boligskat - skat.dkSe mere på vurderingsportalen.dk eller pr. tlf. nr.7222 1616 (Vurderingsstyrelsen)

Øvrige spørgsmål skal rettes til:

Ejendomsbidrag:


Mail: esr@skivekommune.dk – Obs kun henvendelser uden personoplysninger.
Eller direkte på tlf. 9915 5566 eller 9915 6177.

Ved henvendelse med personoplysninger – skriv via digital post - Skive Kommune - Teknisk Forvaltning.

 

Siden 2017 har boligejere kunnet få indefrysningslån til stigninger i ejendomsskat/grundskyld. I perioden 2017 til og med 2023 er indefrysningslånet til kommunen. Lån fra denne periode bliver i kommunen og er rente og gebyrfri indtil videre.

Med de nye boligskatteregler overtager SKAT ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer renter på nye lån fra 2024.

Det vil sige at hvis du ønsker at indfri eller sælger din ejendom kan du have indefrysningslån både i kommunen og til SKAT.


Til- og framelding:


Har du indefrysningslån ved kommunen og ønsker at indfri, skal det ske via Borger.dk. Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede beløb, der har været indefrysningslån på.

Du kan kun fra- eller tilmelde din egen ejerandel – det gælder også, selvom en ejendom er ejet af ægtefæller i fællesskab. Det vil sige, at eventuelle andre ejere, f.eks. din ægtefælle, selv aktivt skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.


Fravalg af lån ved kommunen kan ikke fortrydes


Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få beløbet på din oprindelige indefrysning tilbage, som vedrører lånet ved kommunen.

Hvis du er fritaget for digital post og ikke har Mit-ID, kan du kontakte os på tlf. 99 15 5566 eller pr. mail esr@skivekommune.dk.

Du overflyttes automatisk


Hvis du hidtil har haft indefrysningslån på grundskyld til kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.

Når SKAT overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse.


Ejerskifte


Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte. Der sendes automatisk en opkrævning til sælger. Hvis det kun er en del af ejendommen, der skifter ejer, opkræves lånet forholdsmæssigt.
Køber vil først få indefrosset stigningen fra året efter overtagelse af ejendommen. Hvis det er et ejerskifte imellem ægtefæller, overdrages lånet.


Hvem hæfter?


Lånet hæfter personligt på ejeren af ejendommen i den pågældende periode. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves ved tidligere ejer f.eks. ved ejerskifte, falder det tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen længe efter, at ejerskiftet er sket.


Årsopgørelse


Hver enkelt ejer vil modtage en årsopgørelse over lånet hvert år, så længe der er aktivt lån ved kommunen.

Du kan læse mere om indefrysningslån ved SKAT på vurderingsstyrelsen.dk

Fra 1. januar 2024 overgår låneordningen til SKAT, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat skal ske via TastSelv/boligskattelån på www.skat.dk. Dette bliver muligt i løbet af november 2023. (kræver MitID)

Ansøgning om lån til betaling af kloaktilslutning og separering af kloak skal fortsat ske til kommunen.

Se mere om ”Lån til betaling af kloaktilslutning og separering af kloak”

Gamle lån bliver i kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når SKAT overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Du behøver ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom du har lån i. Ved salg af ejendom med ejendomsskattelån skal lånet, inklusiv renter, betales tilbage til kommunen. Ved indfrielse skal lån til og med 2023 tilbagebetales til kommunen.

Lån fra 2024

Lån fra og med 2024 skal indfries ved Skatteforvaltningen.

De kommunale pensionistlån til og med 2023 bliver indtil videre i kommunerne.

Mere information om lån til ejendomsbidrag

For yderligere information angående ansøgning om lån til betaling af ejendomsbidrag kontakt SKAT på telefonnr.: 7222 1616.


Har du spørgsmål til dit gamle lån i Skive Kommune kontaktes ejendomsbidrag på telefonnr. 9915 5566 eller pr. mail esr@skivekommune.dk.

Hvis du opfylder betingelserne, kan du søge om lån til betaling af kloaktilslutning. Det gælder dog kun bestemte typer kloak - og der skal være givet påbud.

Lånet bevilges under loven "lov om lån til betaling af ejendomsskatter". Derfor er det også de samme betingelser, der skal være opfyldt for at få lånet bevilget. 

Læs Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Kan du få lån?

Det er ikke alle, der er berettiget til at søge om kloaklån. Har du boligydelseslån, kan der ikke ydes lån til kloak/ejendomsskat.

Du eller din ægtefælle skal:

  • Eje fast ejendom i Skive Kommune og være tinglyst ejer af ejendommen
  • Være bosiddende i Danmark
  • Være fyldt 65 år eller være efterlønsmodtager eller modtage social pension
  • Selv benytte ejendommen til beboelse. Ejendommen kan være et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller et sommerhus
  • Have friværdi i den pågældende ejendom

Selvom du måske er ejer af flere ejendomme, kan du kun modtage lån til én. Ejendommen skal være personligt ejet - den må ikke være ejet af en virksomhed. 

Hvilke typer kloaktilslutning kan du søge lån til? 

  • Kloakseparering hvor der er givet påbud
  • Tilslutning til offentlig kloak hvor der er givet påbud

Hvad dækker lånet? 

Lånet dækker tilslutningsudgifter, som er nødvendige for etablering af kloakanlægget.  

Lånet dækker ikke udgifter til andet arbejde, som laves i sammenhæng med kloaktilslutningen, f.eks. ny indkørsel.  

Hvor og hvordan søger jeg om lån?

Der skal søges digitalt om lån til betaling af kloaktilslutning (obligatorisk selvbetjening).
Du søger via www.borger.dk. Brug linket og log på med MIT-ID. Følg derefter vejledningen.

Det er i henhold til ”lov om lån til betaling af ejendomsskatter” ikke muligt at klage til anden administrativ myndighed.

Der skal indsendes tilbud fra autoriseret kloakmester sammen med ansøgning. Ansøger skal selv indhente tilbud. Bemærk: Den endelige pris må ikke overstige det godkendte tilbud. 

Bevilling, udførelse og betaling

Arbejdet må ikke påbegyndes inden, ansøgning og tilbud er godkendt, og der er givet skriftlig bevilling fra kommunen. Der kan ikke bevilges lån til gæld, der er forfalden. 

Inden kloakarbejdet afsluttes og tildækkes, skal Skive Kommune udføre tilsyn på arbejdet. Tilsyn aftales med Spildevands-teamet - se kontaktoplysninger nederst på siden. 

Den endelige faktura skal sendes til Skive Kommune, som betaler fakturaen direkte til den autoriserede kloakmester eller til Skive Vand. Der udbetales ikke til ansøger/ejer af ejendommen. 

Fakturaen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før sidste rettidige betalingsdato.

For at fakturaen kan betales, skal der være indsendt godkendt tegning og færdigmelding af anlægget, som er udfyldt af autoriseret kloakmester. Fakturaen må ikke overstige det godkendte tilbud.

Omkostninger og renter

Du har ingen omkostninger ved oprettelse af lånet. For at lånet kan træde i kraft, skal der tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen, som kommunen betaler for.

Kommunen tinglyser skadesløsbrevet i ejendommen som sikkerhed for lånet. Der er ikke noget fast minimum eller maksimum beløb på lånets størrelse – men lånet inklusiv renter skal kunne være indenfor friværdien i den senest fastsatte offentlige ejendomsværdi.

I 2023 er renten fastsat til 1,53 %. Renten fastsættes en gang om året, og beregnes ud fra gennemsnittet på alle udestående realkreditobligationer af de 12 foregående måneder - pr. 1. oktober det foregående år.

Bemærk: Renten er ikke fradragsberettiget – så du kan ikke trække den fra i SKAT på din årsopgørelse.

Til gengæld gives der et nedslag i påløbne renter, når lånet indfries. Nedslaget ydes kun på renter, der er tilskrevet den 1. januar 2011 eller senere. Nedslaget udgjorde i 2011 33 %, og reduceres herefter årligt med en procent indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Renten gælder både nye og gamle lån udstedt før d. 1. januar 2011. 

Afdrag, indfrielse og overtagelse af lån

Du har mulighed for at afdrage på dit lån, eller indfri det.

Dit lån løber indtil, det udgør 95 % af skadesløsbrevet, herefter kan det forhøjes – hvis der er plads indenfor friværdien. Er det ikke muligt at forhøje lånet, skal du betale de påløbne renter fra det foregående år, indtil lånet er indfriet.

Lånet skal senest indfries ved salg/ejerskifte eller dødsfald. Ved dødsfald kan lånet overtages af ægtefælle, hvis denne sidder i uskiftet bo og opfylder kravene for at modtage lån til betaling af ejendomsskat.

Opgørelse - årsoversigt 

Du vil hvert år inden den 1. marts modtage en opgørelse på dit lån.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til lånet, så kontakt Ejendomsskattekontoret - esr@skivekommune.dk 

Har du spørgsmål til kloak, så kontakt Spildevands-teamet - tek@skivekommune.dk 

Gebyrforklaring vedrørende renovation:

Forbrugsgebyr:

Dækker udgifter til drift af rest- og madaffaldsordningerne.

Miljøgebyr:

Dækker udgifter til drift af genbrugspladserne, farligt affald, storskraldsindsamling m.m.

Genbrugsgebyr:

Drift af beholdere med glas og metal, papir/pap/plast og kartoner, miljøkassen, tekstilaffald og bortskaffelse af madaffald.

Ændring af tømningsordning:


Hvis du har fået en større eller mindre beholder
til rest- og madaffald, vil evt. regulering for det pågældende år ske særskilt én gang årligt.

Spørgsmål vedr. renovation:


Har du spørgsmål vedr. renovation/andre affaldsordninger, skal du ringe til Nomi4s Borgerservice på tlf. 9610 6240 eller kontakte Nomi4s på mail borgerservice@nomi4s.dk.

Priser, samt øvrig information om affald, kan du finde på www.nomi4s.dk

Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.

Gebyret pålægges alle ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af bygningsarealet oplyst i BBR pr. 1. januar i året forud for opkrævningsåret. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes det pr. kvadratmeter samlet bolig/erhvervsareal.

Tegn på rotter skal anmeldes til Skive Kommune enten online på: www.skive.dk/rotter eller telefonisk via den digitale hotline på 7020 0000.

Øvrige spørgsmål til rottebekæmpelse skal rettes til tlf. 9915 6834.


I Skive Kommune er der to skorstensfejermestre. Du kan finde dit distrikt via kortet.

Opkrævning

Skive Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Det opkræves via skattebilletten. 

Spørgsmål eller ændringer

Har du spørgsmål eller ændringer til din skorstensfejning/dit skorstensfejerbidrag - eller skal du ikke længere opkræves, skal du kontakte din skorstensfejer. Det er skorstensfejeren som syner ejendommen, samt laver eventuelle tilbagebetalinger.

Husk også samtidig at indberette din ændring af varmeinstallation til BBR – så din BBR-meddelelse kan blive rettet.  

Skorstensfejerdistrikt - SYD  

Palle Würtz Andersen
Skrænten 1
7800 Skive
Tlf. 2023 8853
skorstensfejerenskive@hotmail.com  

Skorstensfejerdistrikt - NORD

Torben Yde Johansen
Heden 9
7860 Spøttrup
Tlf. 9757 6201 / 2449 8458

Betales via årsopgørelsen. Ved spørgsmål kontakt SKAT.

Sidst opdateret

11.12.2023

Ansvarlig redaktør

Ejendomsskattekontoret

esr@skivekommune.dk

OBS - kun til henvendelser uden personoplysninger i mails.

Henvendelser indeholdende personoplysninger skal sendes via e-boks/digital post til Skive Kommune - Teknisk Forvaltning.

Kontaktpersoner: Kate Møller Nielsen tlf.: 9915 6177 og Sofie Kjær Haislund tlf.: 9915 5566