Ejendomme vil blive udvalgt efter om de vil have positiv, forskønnende indvirkning på lokalområdet eller landsby.

Nedrivningspuljen kan søges af enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger med bopæl eller hjemsted i Skive Kommune.

Tilskud dækker alle udgifter til nedrivning, herunder bortskaffelse af affald og planering af terræn efter nedrivningen. Yderligere retablering sker for egen regning.Ansøgningsskema udfyldes og sendes til sdra@skivekomune.dk

Hent ansøgningsskema til nedrivningspuljen (PDF-fil)

Når vi har fået din ansøgning er sagens forløb:

 • Der foretages en "hækvurdering"
 • Der foretages en egentlig besigtigelse med udarbejdelse af rapport
 • Der gives tilsagn om tilskud
 • Udførelse af nedbrydningen
 • Reetablering af grund
 • Udbetaling til entreprenør ved færdiggørelse af arbejdet

Udbetaling og eventuel tilbagebetaling af tilskud

Når Skive Kommune ved besigtigelse har konstateret, at arbejdet er afsluttet, udbetales tilskuddet på baggrund af dokumentation(vejesedler) for afholdte afgifter. Arbejdet skal være udført før tilskuddet udbetales.

Det er en forudsætning

 • at nedrivnings- og reetableringarbejder udføres af godkendte momsregistrerede(CVR) virksomheder.
 • at nedrivningsmaterialet håndteres i henhold til Skive Kommunes affaldsplan og de evt. stillede krav i nedrivningstilladelsen. Det er ejers ansvar at anskaffe og fremsende de nødvendige dokumenter.
 • Der ydes ikke tilskud til eget arbejde.
Problemerne med tomme og forfaldne huse er et stort og stigende problem i Skive Kommune, i det åbne land.

Der sker en fortsat afvandring fra land til by, og samtidig er der en tendens til, at det primært er de ressourcestærke beboere, der flytter og de mindre ressourcestærke, der bliver boende.

Udviklingen har medført, at det er de færreste lokalsamfund, der har mulighed for dagligvareindkøb, ligesom skoler, offentlig og privat service m.v. rykker til de støre byer.

Det betyder en mindre efterspørgsel på boliger i landområderne – det betyder igen, at der er risiko for:

 • At udbuddet af huse væsentligt overstiger efterspørgslen
 • Tomme huse – boliger, der ikke har kunne sælges, og som meget hurtigt forfalder, når de står tomme.
 • Lave handelspriser – og evt. tvangsauktionspriser, der medfører, at der kan spekuleres i at opkøbe ejendomme og foretage udlejning, ofte til ressourcesvage lejere.
 • Problemer med rod, skrotbiler, ophobning af affald og andet

Disse forhold kan medføre en væsentlig belastning for de små lokalsamfund og yderligere skubbe på en negativ udvikling – en nedadgående spiral, hvor der også kan ske en accelererende social forslumning.

Sidst opdateret

18.07.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...