Hvis lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i sin bolig, skal man rette henvendelse til udlejer/boligforening og sammen løse eventuelle problemer.

Findes der ikke en løsning, og mener lejer, at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan rettes henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

Alle kan tillige henvende sig til Skive Kommunen ved mistanke om sundhedsfare. Henvendelse skal ske til adresse eller mail.

Teknisk Forvaltningen vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig. Normalt bliver man bedt om, at fremsende en skriftlig klage (gerne pr. mail), hvis forvaltningen ønskes inddraget i sagen.

Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an, afhængig af problemernes karakter, ejerforhold m.v.

Et typisk sagsforløb er følgende: 

 • En borger henvender sig til forvaltningen. Det afklares, hvilke eventuelle yderligere oplysninger/materiale forvaltningen har behov for.
 • Ved lejeboliger forelægges sagen først udlejer.
 • Der aftales besigtigelse af boligen.
 • Udlejer tilbydes at være repræsenteret under besigtigelsen. Denne finder typisk sted 2 uger efter den første henvendelse til kommunen. Besigtigelsen er visuel, men vurderes der et behov for yderligere dokumentation/undersøgelse rekvireres ekstern teknisk assistance.
 • Der udfærdiges en besigtigelsesrapport, som tilsendes sagens parter.

 Afhængig af problemstillingen er kommunens reaktionsmuligheder: 

 • Rådgivning og vejledning
 • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen.
 • Udstede påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder.
 • Nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, ved en væsentlig og umiddelbart sundhedsfare ved ophold i boligen.

I flere år har der været fokus på skimmelsvampe i medierne. Man må dog ikke glemme, at der kan være mange andre årsager til helbredsgener ved ophold i sin bolig, eksempelvis husstøvmider.

Det skal påpeges, at der i den videnskabelige verden ikke er enighed om, i hvilket omfang skimmelsvampe er sundhedsskadelige for mennesker.

Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som uden enhver tvivl kan afgøre om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil
afgørelser bero på kvalificerede skøn.

Man kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima, og følgende gode råd bør altid følges: 

 • Luft ud med gennemtræk - flere gange om dagen, men kun i kort tid.
 • Tænd emhætten, når du laver mad
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad 
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen 
 • Hold udluftningsventiler åbne 
 • Få repareret selv små vandskader hurtigt 
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum 
 • Hold 10 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge 
 • Brug dyne, sovepude og underlag som kan vaskes - og vask jævnligt

Sidst opdateret

17.11.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...