Hvis en lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i sin bolig, skal lejeren først rette henvendelse til udlejer/boligforening hvorefter I sammen skal forsøge at løse eventuelle problemer.

Findes der ikke en løsning, og mener lejer, at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan lejeren rette henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri og Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

Læs mere om Huslejenævnet

Læs mere om Beboerklagenævnet

Alle kan tillige henvende sig til Skive Kommune ved mistanke om sundhedsfare. Henvendelse skal ske til nedenstående medarbejder på telefon eller mail.

Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig. Man vil blive bedt om, at fremsende en skriftlig klage, hvis forvaltningen ønskes inddraget i sagen.

Byfornyelsesloven er kun gældende for raske mennesker, dvs. hvis en borger er bekendt med kroniske sygdomme, vil denne være nødsaget til at tage højde for dette, i forbindelse med leje at en bolig. Der henvises her til almennyttige boliger.  

Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an, afhængig af problemernes karakter, ejerforhold m.v.

Et typisk sagsforløb er følgende: 

 • Ved lejeboliger forelægger lejer først sagen for udlejer inden kommunen kontaktes!
 • Hvis ikke lejer og udlejer kan komme til enighed omkr. udbedring kontaktes kommunen.
 • Borger henvender sig til forvaltningen. Det afklares, hvilke eventuelle yderligere oplysninger/materiale forvaltningen har behov for.
 • Der aftales besigtigelse af boligen.
 • Besigtigelsen finder typisk sted 2 uger efter den første henvendelse til kommunen. Besigtigelsen er visuel, men vurderes der et behov for yderligere dokumentation/undersøgelse rekvireres ekstern teknisk assistance.
 • Der udfærdiges en besigtigelsesrapport, som tilsendes sagens parter.

 Afhængig af problemstillingen er kommunens reaktionsmuligheder: 

 • Rådgivning og vejledning.
 • Udstede påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder.
 • Nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, ved en væsentlig og umiddelbar sundhedsfare ved ophold i boligen.

I flere år har der været fokus på skimmelsvampe i medierne. Man må dog ikke glemme, at der kan være mange andre årsager til helbredsgener ved ophold i sin bolig, eksempelvis husstøvmider, manglende rengøring, tørring af tøj indendørs m.v.

Det skal påpeges, at der i den videnskabelige verden ikke er enighed om, i hvilket omfang skimmelsvampe er sundhedsskadelige for mennesker.

Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som uden enhver tvivl kan afgøre om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil afgørelser bero på kvalificerede skøn.

Man kan selv gøre meget for at opretholde et sundt indeklima, og følgende gode råd bør altid følges: 

 • Luft ud med gennemtræk - flere gange om dagen, men kun i kort tid – vinduer må ikke stå på klem 24 timer i døgnet.
 • Tænd emhætten, når du laver mad
 • Luk døren til badeværelset, når du er i bad 
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen 
 • Hold udluftningsventiler åbne 
 • Få repareret selv små vandskader hurtigt 
 • Hold samme temperatur i alle boligens rum 
 • Hold 10 cm. afstand mellem møbler og kolde ydervægge 
 • Brug dyne, sovepude og underlag som kan vaskes - og vask jævnligt

 

 

Sidst opdateret

25.03.2024

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...