Sagsbehandlingstider for Familieområdet

Lov

Område

Sagsbehandlingstid

Forvaltningslovens § 9

Begæring om aktindsigt

7 hverdage – lovbestemt frist

Retssikkerhedsloven

Ankesagsbehandling

Borgeren har ankefrist på 4 uger efter fremsendelse af afgørelse fra kommunen. Ved Anke har kommunen derefter 4 uger til at revurdere sagen, hvorefter den skal fremsendes til ankeinstansen, hvis borgeren ikke får medhold i deres klage.

Barnets Lov § 20

Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

4 måneder – lovbestemt frist.

Barnets Lov § 31

Gratis rådgivning mv. til børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier.

Op til 12 ugers sagsbehandlingstid.

Barnets Lov § 32

Støttende indsatser

3 uger efter afgørelse om støttende indsats.

Barnets Lov § 35

Økonomisk støtte.

10 uger

Barnets Lov § 42

Udstedelse af tilladelse til privat familiepleje.

3 måneder

Barnets Lov § 58

Godkendelse af netværksplejefamilier

Indenfor 4 uger.

Barnets Lov § 75

Støtteperson ti forældre til anbragte børn under 18 år.

10 uger

Barnets Lov § 81

Gratis rådgivning mv. til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres familier.

Op til 12 ugers sagsbehandlingstid.

Barnets Lov § 82

Særlige dagtilbudspladser.

8 uger

Barnets Lov § 85

Hjemmetræning

5 måneder inkl. målgruppeafklaring i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

Barnets Lov § 86

Merudgifter ved forsørgelse af et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

10 uger

Barnets Lov § 87

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsøger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

10 uger

Barnets Lov § 88

Særlig supplerende ydelse til personer, der modtager hjælp efter § 87.

4 uger

Barnets Lov § 89

Ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år.

8 uger

Barnets Lov § 97

Ændring af anbringelsessted

8 uger

Barnets Lov § 102

Forældremyndighedsindehaver anmoder om hjemgivelse fra en anbringelse.

7 dage – lovbestemt frist.

Barnets Lov § 103

Afgørelse om samvær og kontakt under barnets anbringelse uden for hjemmet.

4 uger

Barnets Lov § 113

Ungestøtte til unge fra 18 til 22 år.

Afgørelse om efterværn træffes senest 6 måneder inden den unge fylder 18 år.

Barnets Lov § 120

Opretholdt anbringelse for en unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Reglerne om efterværn gør sig gældende og skal vurderes ved 17,5 år.

Barnets Lov § 138

Kvittering for modtagelse af underretning

6 hverdage - lovbestemt frist

Barnets Lov § 165

Rådgivning fra Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Sådan arbejder VISO (sbst.dk).

Dagtilbudsloven

Socialpædagogisk friplads

8 uger

Servicelovens § 83 (jf. Barnets Lov § 90, stk. 1, nr. 1)

Personlig pleje og praktisk hjælp.

6 uger

Servicelovens § 84 (jf. Barnets Lov § 90, stk. 2, nr. 2)

Afløsning og aflastning vedr. børn.

7 uger

Når afgørelsen er truffet kan der forventes ventetid på opstart indtil der er fundet egnet tilbud.

Servicelovens § 86, stk. 2 (jf. Barnets Lov § 90, nr. 3)

Vedligeholdelse af psykiske og fysiske færdigheder.

7 uger

Sidst opdateret

13.02.2024

Ansvarlig redaktør

Familiesektionen

Torvegade 10, 7800 Skive

Telefon: 9915 5796

Mail: Brug digital post genne Borger.dk. Ved valg af modtager skal søges på Skive Kommune og efterfølgende vælges 'Familieafdelingen'.