Udvidelse af opholdskravet
Gældende fra den 1. januar 2019 skal du, for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp, have opholdt dig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år. 

Indførelse af beskæftigelseskrav
Herudover er retten til uddannelses- eller kontanthjælp også betinget af, at du har haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder (4.810 timer) inden for de seneste 10 år.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed, gælder der særlige regler for, hvordan beskæftigelseskravet beregnes. Spørg på Ydelseskontoret for nærmere information. Beskæftigelseskravet kræves alene opfyldt én gang, uanset om du løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom. 

Lovændringerne kan få betydning for dig, hvis du er indrejst fra udlandet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere og ikke tidligere har boet i Danmark. Reglerne kan også have betydning for dig, hvis du tidligere har boet i Danmark, men har haft ophold i udlandet i mere end 12 sammenhængende måneder og herefter er genindrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere.  

Hvis du opfylder betingelserne for uddannelses- og kontanthjælp den 1. januar 2019 er du undtaget fra lovændringen
Hvis du den 1. januar 2019 modtager uddannelses- eller kontanthjælp, gælder lovændringerne ikke for dig. 

Bemærk dog, at hvis din uddannelses- eller kontanthjælp i en periode på 2 hele kalendermåneder eller derover ophører, og du efter den 1. januar 2019 igen ansøger om ydelse, skal du opfylde både opholds- og beskæftigelseskravet. Altså skal du have boet i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år samt have været i ordinær beskæftigelse i hvad der svarer til 2 år og 6 måneder indenfor de seneste 10 år for at opnå ret til uddannelses- eller kontanthjælp frem for integrationsydelse. 

Hvad betyder reglerne for dig?
Hvis du er indrejst til Danmark før den 1. januar 2008, er du ikke omfattet af de nye regler. Vær dog opmærksom på, at reglerne kan få betydning for dig, hvis du rejser ud af landet i mere end 12 sammenhængende måneder og herefter genindrejser og får brug for hjælp til din forsørgelse. 

Hvis du er indrejst til Danmark efter den 1. januar 2008 og i dag modtager uddannelseshjælp/ kontanthjælp. Er du ikke omfattet af de nye regler og vil fortsætte med at modtage uddannelseshjælp/kontanthjælp efter den 1. januar 2019.  

Bemærk dog, at hvis din uddannelseshjælp/kontanthjælp i en periode på 2 hele kalendermåneder eller derover ophører, og du efter den 1. januar 2019 igen ansøger om hjælp, skal du opfylde både opholds- og beskæftigelseskravet for igen at opnå ret til enten uddannelseshjælp/ kontanthjælp frem for integrationsydelse. 

Hvis du er indrejst til Danmark efter den 1. januar 2008 og i dag modtager integrationsydelse, er du omfattet af de nye regler. Hvilket betyder at retten til uddannelses- og kontanthjælp vil blive betinget af, at du opfylder det nye opholds- og beskæftigelseskrav. 

Retsgrundlag
Lovforslag L 239 til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven.

Lovforslaget kan findes www.retsinfo.dk 

Gældende fra den 1. januar 2019:

  • Lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 3 – opholdskrav.
  • Lov om aktiv socialpolitik § 11, stk. 6 – beskæftigelseskrav. 

 

Uddrag af Lov om aktiv socialpolitik - Gældende regler
§ 11. Stk. 3. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk. 4-6. I beregningen af opholdstiden efter 1. pkt. indgår perioder, hvor personen har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl her i riget. Ophold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret ligestilles med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i udlandet, hvor personen af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed.
Stk. 4. Ved beregning af opholdsperioden efter stk. 3, 2. pkt., kan en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som for den periode, som dommen omfatter, har modtaget integrationsydelse, ikke medregne en karantæneperiode på 3 år. I den 3-årige karantæneperiode efter 1. pkt. udbetales integrationsydelse efter § 22, stk. 2 eller 3.
Stk. 5. Den 3-årige karantæneperiode nævnt i stk. 4 regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af dommen, jf. § 10 f, stk. 1. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom, jf. § 10 f, stk. 1, og afsoningen, medregnes denne periode i perioden efter stk. 4. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes perioden i stk. 4 fra tidspunktet for den endelige dom, jf. § 10 f, stk. 1.
Stk. 6. Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.
Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Personen har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp personen er berettiget til. Kan personen ikke dokumentere, at opholdskravet i stk. 3 er opfyldt, yder kommunen integrationsydelse.

Pr. 1/1 2019 foretages følgende ændringer til § 11:
I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres "7 år inden for de seneste 8 år, jf. dog stk. 4-6" til: "9 år inden for de seneste 10 år, jf. dog stk. 4-8",
 i § 11 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:
"Stk. 6. Retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp er tillige betinget af, at personen har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år. 1. pkt. finder anvendelse for udlændinge, der på baggrund af indrejse fra udlandet er blevet folkeregistreret her i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere, og som ikke tidligere har været folkeregistreret her i riget, og for personer, der er blevet folkeregistreret som indrejst fra udlandet i riget med virkning fra den 1. januar 2008 eller senere efter udlandsophold i mere end 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 3, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for opgørelsen af de 12 måneder, der er nævnt i 2. pkt. Beskæftigelseskravet efter 1. pkt. kræves alene opfyldt én gang, uanset om personen løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom.
Stk. 7. For personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed foretages opgørelse af beskæftigelse efter stk. 6 ved at anvende omregningssatsen i § 13 f, stk. 15. Ved omregning benyttes den omregningssats, som er gældende for det kalenderår, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret, eller det indkomstår, som årsopgørelsen dækker.".
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 8 og 9,

 

Publiceret 13-12-2018